Viceprezident KOZ SR Manga: Európa je poznamenaná deficitom efektívneho sociálneho dialógu

en_noviny_KOZ_POLSKODelegácia Konfederácie odborových zväzov SR v zložení Slavomír Manga, Juraj Blaško, Marián Magdoško a Anton Szalay sa 16.-17.decembra 2014 vo Varšave zúčastnila medzinárodného seminára „Podpora a posilňovanie sociálneho dialógu EÚ“ ktorý spoločne organizovali EOK, BUSINESSEUROPE, CEEP a UEAPME.

Cieľom seminára bola výmena skúseností z oblasti tripartitného sociálneho dialógu v Dánsku, Nemecku, Poľsku a Slovensku. Dôraz bol položený na identifikáciu nástrojov sociálneho dialógu, a metód jeho realizácie, ale aj na postupy budovania kapacít pre sociálne partnerstvo. Seminár bol realizovaný v rámci projektu európskych sociálnych partnerov s finančnou podporou Európskej komisie, ktorý sa realizuje už dva roky. V pláne tohto projektu sú aj ďalšie semináre v iných mestách so zástupcami iných reprezentantov zamestnancov a zväzov zamestnávateľov, vždy v paritnom zastúpení. „Je predpoklad, že získame čo najširší prehľad stavu sociálneho dialógu v členských krajinách EÚ, uviedol Patrick Itschert z Európskej konfederácie odborových zväzov. „Je potrebné spracovať plán aktivít pre ďalšie obdobie,” dodal zároveň.

Situáciu v sociálnom dialógu v Poľsku prezentoval Jan Guz z OPZZ, ktorý uviedol, že na národnej úrovni sa dialóg prakticky zastavil. Pozitívne sa podľa neho nevyvíja ani legislatíva v tejto oblasti, pretože chýbajú potrebné zákony a usmernenia

Anna Kwiatkiewicz z NSZZ Solidarnosc: „Vidíme neschopnosť prekonať krízu v Európe a tiež deficit sociálneho dialógu. Už pred viac ako rokom a pol bol prerušený sociálny dialóg v Poľsku.“ Podľa nej iniciujú nové nadviazanie dialógu s vládou a chcú zistiť jej ochotu vrátiť sa k tripartite. Vyslovila presvedčenie, že aj tento seminár im môže priniesť cenné informácie o dianí v zúčastnených krajinách, najmä o tom, či sa realizujú podobné aktivity.

Zástupcovia zamestnávateľov z Poľska deklarovali ochotu viesť sociálny dialóg. Uviedli, že inštitucionálny dialóg nefunguje, avšak sú za jeho aktiváciu.

Na workshope boli prezentované skúsenosti dánskych odborárov Petrom Waldorffom z centrály LO. Do pozornosti dali inšpirácie získané z dialógu zameraného na malé a stredné podniky a realizáciu zelených technológií.

EOK a BussinesEurope informovali jednotlivé krajiny o dosiahnutých výsledkoch vzájomného dialógu. V Dánsku je dialóg prevažne konzistentný, i keď tiež pripustili názorové rozdiely v riešeniach problémov. Uviedli, že sociálny dialóg by sa nemal odvíjať od ochoty, prípadne neústretovosti vlád. Majú tri konfederácie, ktoré si navzájom nekonkurujú aj preto, že združujú ľudí podľa vzdelania, profesií, no v kolektívnom vyjednávaní postupujú spoločne. Pripustili však, že môže prísť k presadzovaniu skupinových záujmov. Obdobne hodnotili situáciu v Nemecku, konštatovali, že vítajú zavedenie minimálnej mzdy na úrovni 8,50 Eura za hodinu práce od 1.1.2015. Vek odchodu do dôchodku je stanovený na 63 rokov veku.

Viac..  Nové pravidlá na obmedzenie vystavenia škodlivým látkam na pracovisku

Za Konfederáciu odborových zväzov SR prezentoval postoje a zámery viceprezident Slavomír Manga, ktorý okrem iného uviedol: „Sociálny dialóg na Slovensku napĺňa štandardne kritéria európskeho sociálneho dialógu. Na jeho efektívnosť priamo vplýva silná, zrozumiteľná agenda, ochota a pripravenosť zúčastnených pozorne načúvať jeden druhému, spôsobilosť identifikovať priestory, kde sa záujmy partnerov prekrývajú, resp. tie oblasti, kde je možné dosiahnuť konsenzus… Riešenie problémov Európy si vyžaduje dynamizovať a prehĺbiť sociálny dialóg na všetkých úrovniach… Európa je doslova poznamenaná deficitom efektívneho sociálneho dialógu… Na to, aby odbory splnili to, čo je od nich očakávané, musia byť rešpektovane a akčné.“

Seminár okrem toho, že sa tematicky orientoval na sociálny dialóg v takých oblastiach, ako je zamestnávanie mladých, rodová rovnosť a ekonomické súvislosti sociálneho dialógu, mal aj svoju zvláštnu pridanú hodnotu. Ako po seminári konštatoval Anton Szalay: „Seminár mal podľa môjho názoru pomôcť najmä Poliakom, aby opäť oživili sociálny dialóg na najvyššej úrovni, pretože dialóg na nižšej úrovni prebieha. Zatiaľ hľadajú spoločné dohody v autonómnom dialógu medzi zamestnávateľmi a odborármi.“

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

zemny plyn

EK odporúča členským štátom pokračovať v úspore plynu s cieľom zabezpečiť dodávky a stabilizovať trhy

Úspory plynu, ktoré dosiahli podniky a občania v celej EÚ, významne prispeli k riešeniu energetickej …

Consent choices