Správa o stave životného prostredia poukazuje na prínosy opatrení EÚ

životné prostredie
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Správa Životné prostredie v Európe – stav a výhľad na rok 2015 poskytuje komplexné hodnotenie stavu, trendov a vyhliadok v oblasti európskeho životného prostredia a zasadzuje ho do globálneho kontextu. Podáva informácie o vykonávaní európskej environmentálnej politiky a analyzuje možnosti zmeny existujúcich politík tak, aby sa podarilo dosiahnuť víziu EÚ, ktorá si za cieľ do roku 2050 kladie dobrý život v rámci možností našej planéty. Vypracovala ju Európska environmentálna agentúra (EEA) (ako spoločný podnik) v úzkej spolupráci s Európskou environmentálnou informačnou a pozorovateľskou sieťou (European environment information and observation network, Eionet) a s útvarmi Európskej komisie.

Z uverejnenej novej správy vyplýva, že koordinovaná politika EÚ v oblasti životného prostredia priniesla občanom v posledných piatich rokoch značné výhody. Európania si užívajú čistejší vzduch a vodu, na skládky posielajú menej odpadu a viac recyklujú, a politiky v oblasti životného prostredia sú zároveň hnacou silou zamestnanosti a rastu. V správe sa však upozorňuje na to, že pri súčasnej úrovni ambícií environmentálnych a súvisiacich politík nie je možné dosiahnuť dlhodobý cieľ Európy, na ktorý sa zameriava všeobecný environmentálny akčný program (7. environmentálny akčný program), teda „dobrý život v rámci možností našej planéty“.

Správa Životné prostredie v Európe – stav a výhľad na rok 2015, ktorú vypracovala Európska environmentálna agentúra, je komplexným posúdením životného prostredia v Európe, ktoré obsahuje údaje na svetovej a regionálnej úrovni, ako aj na úrovni jednotlivých krajín a takisto aj porovnania medzi jednotlivými krajinami. Obsahuje aj výhľad na ďalších 5 rokov a na obdobie prekračujúce tento horizont a vysiela jasné varovanie pred rizikami zhoršovania životného prostredia a z neho vyplývajúcich dosahov na blahobyt a prosperitu ľudstva. Z analýzy vyplýva požiadavka integrovanejšej tvorby politiky, teda výzva, na ktorú Komisia reaguje celým radom iniciatív v oblasti životného prostredia na rok 2015 vrátane nového, rozsiahlejšieho balíka právnych predpisov o obehovom hospodárstve, preskúmania stratégie EÚ v oblasti biodiverzity, akčného plánu správy oceánov a zmeneného balíka predpisov o kvalite ovzdušia.

Európsky komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella uviedol:

„Správu o stave životného prostredia na rok 2015 považujem za „štartovaciu čiaru“ svojho mandátu. Správa jednoznačne ukazuje, že politiky EÚ v oblasti životného prostredia prinášajú úžitok. Tieto politiky prispievajú aj k vytváraniu pracovných miest. Dramatický rast zelenej ekonomiky dokonca aj počas najhorších rokov recesie je dobrým signálom pre konkurencieschopnosť Európy.

Nesmieme však poľaviť v tom, aby dobrá politika, ktorá sa správne vykonáva, prinášala vynikajúce environmentálne výsledky, a to tak na pevnine, ako aj na mori. Prioritou sú inovačné investície, ktoré zaistia prosperitu a kvalitu života. Dlhodobé investície, ktoré uskutočníme v súčasnosti, môžu zabezpečiť, že v roku 2050 budeme žiť dobre, a pritom rešpektovať možnosti našej planéty.“

 

Efektívne využívanie zdrojov/obehové hospodárstvo

Zo správy jasne vyplýva, že ochrana životného prostredia je rozumnou hospodárskou investíciou. V rokoch 2000 až 2011 rast ekologických odvetví v EÚ prekročil 50 %, čím sa stali jedným z mála sektorov, ktoré aj napriek kríze zažívali neprestajný rozkvet.Správa takisto dospela k záveru, že sa zlepšuje nakladanie s odpadom, hoci k obehovému hospodárstvu ešte v Európe vedie dlhá cesta, keďže príliš veľké množstvo odpadu sa umiestňuje pod zem a nevyužíva sa potenciál recyklácie a energetického zhodnocovania.

Cieľom Komisie je v roku 2015 pomocou ambiciózneho balíka právnych predpisov o obehovom hospodárstve obnoviť rovnováhu a premeniť Európu na konkurencieschopnejšie hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje, a okrem odpadového hospodárstva sa zamerať aj na celý rad ďalších hospodárskych odvetví. Aby bolo možné vyťažiť zo zdrojov čo najvyššiu hodnotu, je potrebné venovať sa všetkým fázam životného cyklu výrobkov, od ťažby surovín cez navrhovanie výrobkov, ich výrobu, distribúciu a spotrebu, systémy opravy a opätovného použitia až po nakladanie s odpadom a zvýšené využívanie druhotných surovín.

Viac..  Komisia víta politickú dohodu o celoúnijnom systéme certifikácie odstraňovania uhlíka

Príroda a biodiverzita

V správe sa zdôrazňuje, že Európa nie je na ceste k zastaveniu úbytku biodiverzity, keďže biotopy pre živočíchy a rastliny neprestávajú miznúť. Naďalej je ohrozená najmä morská biodiverzita. V priebehu roka 2015 (rok venovaný prírodnému kapitálu) Komisia doplní zistenia uvedené v predloženej správe podrobnou správou o stave prírody. To sa zasa premietne do preskúmaniastratégie EÚ v oblasti biodiverzity v polovici obdobia jej realizácie a do prebiehajúceho hodnotenia právnych predpisov EÚ o prírode s cieľom zlepšiť ich účinnosť a znížiť administratívnu záťaž.

Zelený týždeň, najväčšie každoročné podujatie EÚ k problematike politiky v oblasti životného prostredia, sa tento rok uskutoční od 3. do 5. júna v Bruseli pod názvom „Príroda – naše zdravie, naše bohatstvo“. Poskytne príležitosť na úvahy o tom, ako môže EÚ pokračovať v riešení výziev, ktoré pred ňou stoja v oblasti prírody a biodiverzity, tak, aby zabezpečila trvalo udržateľný dlhodobý rast a prosperitu.

Správa oceánov

Ako sa uvádza v správe, Európa čelí dvojakej výzve, keď má na jednej strane obnovovať a chrániť ekosystémy našich morí, na strane druhej však udržať námorné a pobrežné činnosti ako nevyhnutnú súčasť hospodárstva a spoločnosti EÚ. EÚ je odhodlaná spravovať moria zodpovedne a prevziať vedúcu úlohu v medzinárodných diskusiách o správe oceánov. Tento rok Európska komisia otvorí verejnú konzultáciu, ktorá jej má pomôcť pri koncipovaní ďalších krokov v oblasti správy oceánov. EÚ bude okrem toho pokračovať v spolupráci so svojimi medzinárodnými partnermi a svetovými inštitúciami, ako je OSN, s cieľom zabezpečiť pre túto agendu širokú politickú podporu.

Opatrenia na ochranu klímy

Výsledky, ktoré priniesli politiky v oblasti ochrany klímy, sa prejavili v poklese emisií skleníkových plynov o 19 % od roku 1990, pričom hospodárstvo EÚ narástlo o 45 %. Ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti na rok 2020 sú tiež na dosah. EÚ je teda na ceste k splneniuklimatických a energetických cieľov stratégie Európa 2020. Podľa správy „Životné prostredie v Európe – stav a výhľad na rok 2015“ však existujúce politiky a opatrenia nebudú stačiť na splnenie dlhodobejšieho cieľa, ktorým je znížiť do roku 2050 emisie o 80 – 95 %, a tým premeniť Európu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Komisia už na túto výzvu reaguje a pripravuje nové politické návrhy na dosiahnutie štyridsaťpercentného zníženia emisií do roku 2030, ktoré minulý rok schválila Európska rada.

Kvalita ovzdušia

Zo správy vyplýva, že vzduch, ktorý dýchame dnes, je oveľa čistejší než v uplynulých dekádach. Emisie mnohých látok znečisťujúcich ovzdušie, ako sú oxid siričitý (SO2) a oxidy dusíka (NOx), v posledných desaťročiach značne klesli, a to hlavne v dôsledku právnych predpisov EÚ v oblasti kvality ovzdušia. Napriek týmto úspechom však zlá kvalita ovzdušia aj naďalej zostáva hlavnou environmentálnou príčinou predčasných úmrtí v Európskej únii. EÚ navrhne zmenený balík predpisov o kvalite ovzdušia, ktorým sa zabezpečí optimálny prístup vedúci k dosiahnutiu výsledkov v tejto oblasti.

 

 

 

O ram

Odporúčame pozrieť

zivotne prostredie, priroda

Europoslanci rozšírili zoznam environmentálnych trestných činov a sankcií

Europarlament schválil nové pravidlá týkajúce sa trestných činov proti životnému prostrediu a súvisiacich sankcií. Nová …

Consent choices