Európa investuje 1,8 miliardy EUR na Fond pre azyl, migráciu, integráciu a bezpečnosť

azyl
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Fond pre azyl, migráciu a integráciu a Fond pre vnútornú bezpečnosť podporujú úsilie EÚ v oblasti migrácie a vnútorných záležitostí. Fond pre azyl, migráciu a integráciu prispieva k účinnému riadeniu migračných tokov a rozvoju spoločného prístupu k azylu a migrácii.

Fond pre vnútornú bezpečnosť (ktorý tvorí nástroj v oblasti hraníc a víz a nástroj v oblasti policajnej spolupráce a krízového riadenia) pomáha zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti a predchádzania trestnej činnosti v Únii, pričom zároveň umožňuje legitímne cestovanie a zabezpečuje spoľahlivé riadenie vonkajších hraníc Únie.

85 % finančných prostriedkov sa vynakladá prostredníctvom národných programov: viacročné strategické dokumenty, ktoré sa vzťahujú na obdobie rokov 2014 – 2020. Tieto programy pripravujú, vykonávajú, monitorujú a hodnotia zodpovedné orgány v členských štátoch v partnerstve s príslušnými zainteresovanými stranami v danej oblasti vrátane občianskej spoločnosti a schvaľuje ich Komisia.

Zvyšnú časť (približne 15 % všetkých zdrojov) spravuje Komisia; na tento účel boli na základe troch finančných nástrojov schválené pracovné programy. Práve prostredníctvom týchto pracovných programov Komisie sa financujú akcie Únie a núdzová pomoc členským štátom.

Komisia teraz schválila 22 národných programov (v rámci zdieľaného hospodárenia), 17 programov AMIF (Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko a Spojené kráľovstvo) a 5 programov ISF (Belgicko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Nemecko). Ďalších 36 národných programov bude schválených neskôr v roku 2015.

Európska komisia schválila 22 nových viacročných národných programov v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) na obdobie rokov 2014 – 2020, spolu v hodnote približne 1,8 miliardy EUR. Ďalších 36 národných programov bude schválených neskôr v tomto roku. Tieto dva spôsoby financovania EÚ podporujú úsilie členských štátov v oblasti azylu, migrácie, integrácie a vnútornej bezpečnosti.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos vyhlásil: „Oblasť migrácie je jednou z desiatich priorít Komisie. Zabezpečenie fungovania migračnej politiky vo všetkých jej aspektoch je dôležité pre celkový úspech našich spoločností. Chceme, aby ľudia prosperovali a chceme, aby boli v bezpečí. Ale samotné členské štáty to nedokážu zabezpečiť. To je dôvod, prečo Európska komisia členským štátom dôsledne poskytuje a bude naďalej poskytovať hmatateľnú podporu.“

Fond AMIF podporuje úsilie vynakladané na vnútroštátnej úrovni s cieľom: zvýšiť prijímacie kapacity, zlepšiť kvalitu konaní o azyle v súlade s normami Únie, integrovať migrantov na miestnej a regionálnej úrovni a zvýšiť udržateľnosť programov pre návrat. Program ISF podporuje úsilie vynakladané na vnútroštátnej úrovni s cieľom zlepšiť riadenie hraníc členských štátov (najmä prostredníctvom využívania interoperabilných moderných technológií), zlepšiť cezhraničnú spoluprácu v oblasti presadzovania práva a posilniť schopnosť členských štátov účinne riadiť riziká spojené s bezpečnosťou, ako je napríklad terorizmus a násilná radikalizácia, obchodovanie s drogami, počítačová kriminalita a kybernetická bezpečnosť, obchodovanie s ľuďmi a ďalšie formy organizovanej trestnej činnosti.

Viac..  R. Metsolová žiada väčšiu súdržnosť členských krajín EÚ pri riešení migrácie

Okrem základného pridelenia prostriedkov väčšina programov schválených Komisiou využije dodatočné sumy pridelené niektorým členským štátom, ktoré sa dobrovoľne podujali realizovať osobitné akcie s výrazným nadnárodným rozmerom, ako sú spoločné projekty návratu a reintegrácie v rámci fondu AMIF alebo zriadenie mechanizmov konzulárnej spolupráce v rámci fondu ISF. Dodatočné finančné prostriedky v rámci niektorých programov fondu ISF sa takisto budú investovať do nákupu zariadení veľkého rozsahu, ktoré budú v prípade potreby k dispozícii na spoločné operácie agentúry Frontex. Prostredníctvom programov fondu AMIF sa na podporu programu Únie pre presídľovanie v období rokov 2014 – 2015 použije takmer 100 miliónov EUR.

Komisia sa usiluje o rýchle schválenie zostávajúcich národných programov. S celkovým rozpočtom takmer 7 miliárd EUR na obdobie rokov 2014 – 2020 sú fondy AMIF a ISF hlavnými finančnými nástrojmi EÚ na investovanie do otvorenej a bezpečnej Európy.

 

 

O ram

Odporúčame pozrieť

Benova

M. Beňová: Pri riešení migrácie musíme stavať na tom, kde sa vieme dohodnúť

Plénum Európskeho parlamentu sa dnes zaoberalo aj stavom rokovaní ohľadom komplexného európskeho paktu o azyle …

Consent choices