Rozvojová pomoc: rok 2015 je rozhodujúci!

ruky rozvojova pomoc
PHOTO: Ilustračné Flickr.

V roku 2005 sa členské štáty EÚ zaviazali zvýšiť do roku 2015 oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) na 0,7 % hrubého národného dôchodku (HND). Za predbežný cieľ si pritom stanovili dosiahnuť do roku 2010 úroveň 0,56 % ODA/HND. Žiadny iný významný darca sa nezaviazal takto výrazne zvýšiť rozvojovú pomoc.

Od roku 2002 do roku 2010 bol zaznamenaný celkový vzostupný trend ODA EÚ s niekoľkými výkyvmi. Po znížení v rokoch 2011 a 2012 sa v roku 2013 obnovil pozitívny trend.

Záväzok vychádza z individuálnych cieľov 0,7 % ODA/HND v prípade 15 štátov, ktoré boli členmi EÚ pred rokom 2004, a 0,33 % HND v prípade členských štátov, ktoré pristúpili k EÚ neskôr. Krajiny, ktoré už dosiahli alebo presiahli úroveň 0,7 % ODA/HND, sa zaviazali vo svojom úsilí vytrvať. Uverejnené údaje vychádzajú z predbežných informácií, ktoré členské štáty EÚ predložili OECD a Komisii EÚ.

Kolektívna ODA EÚ pozostáva z celkových výdavkov 28 členských štátov EÚ na ODA a z výdavkov inštitúcií EÚ na ODA, ktoré nie sú pripísané jednotlivým členským štátom (t. j. z vlastných zdrojov Európskej investičnej banky).

Rok 2015 je rozhodujúcim rokom, v ktorom sa skončí platnosť miléniových rozvojových cieľov a v ktorom budú rozvojové ciele tisícročia, ktoré boli podnetom pre rozvojovú spoluprácu počas posledných pätnástich rokov, na Valnom zhromaždení OSN v septembri v New Yorku nahradené jednotným rámcom na odstránenie chudoby a trvalo udržateľný rozvoj.

Predtým v júli sa medzinárodné spoločenstvo zíde na tretej medzinárodnej konferencii o financovaní rozvoja v Addis Abebe. Na uvedenej konferencii by sa malo ozrejmiť, ako by sa mal novo navrhnutý rámec na obdobie po roku 2015 uplatňovať.

Európska únia a jej členské štáty si zachovali v roku 2014 postavenie najväčšieho poskytovateľa pomoci vo svete. Podľa predložených správ poskytli Výboru pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD/DAC) viac než polovicu oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA). Dokazujú to uverejnené údaje Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Nové údaje potvrdzujú, že kolektívna ODA EÚ (inštitúcií EÚ a členských štátov) sa zvýšila na 58,2 mld. EUR (o 2,4 % oproti roku 2013), rastie už druhý rok po sebe a ku dnešnému dňu dosiahla svoju najvyššiu nominálnu hodnotu. Kolektívna ODA EÚ predstavovala 0,42 % hrubého národného dôchodku (HND) EÚ v roku 2014; došlo teda k zanedbateľnému poklesu (–0,0085 %) oproti 0,43 % v roku 2013 (v dôsledku zmien v spôsobe výpočtu HND vo väčšine členských štátov), je však výrazne vyššia ako u ostatných darcov ODA v rámci OECD, ktorých priemer dosiahol 0,28 % HND. Ak by nebolo došlo k zmene metodiky pri výpočte HND, kolektívna ODA EÚ by bola v roku 2014 dosiahla 0,44 % HND EÚ.

Viac..  Vladimír Bilčík: Deti musia mať garantovanú väčšiu mieru bezpečnosti v online priestore

Komisár EÚ pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica uviedol: „Som hrdý na to, že EÚ si v uplynulých rokoch napriek zložitej hospodárskej situácii udržala postavenie svetového lídra v poskytovaní ODA. Stále to však nestačí na splnenie našich ambicióznych cieľov.

Rok 2015 je kľúčovým rokom pre budúcnosť trvalo udržateľného rozvoja, keďže sa majú dokončiť rokovania o programe na obdobie po roku 2015 a o financovaní rozvoja. Som pevne presvedčený, že by sme sa mali opätovne zaviazať k splneniu cieľa 0,7 % ako kľúčového príspevku k dosiahnutiu ambiciózneho výsledku rokovaní zameraných na obdobie po roku 2015.“

V roku 2005 sa EÚ a jej členské štáty zaviazali do roku 2015 zvýšiť svoju kolektívnu ODA na 0,7 % HND EÚ. Európska rada v júni 2014 potvrdila, že táto záležitosť zostáva kľúčovou prioritou v rámci podpory dosiahnutia miléniových rozvojových cieľov (MDG) Organizácie Spojených národov. Napriek skutočnému nárastu ODA EÚ od roku 2002 o takmer 50 % nedokáže EÚ splniť tento cieľ do konca roku 2015.

V roku 2014 sa v 11 členských štátoch zvýšila a v jednom členskom štáte udržala úroveň ODA/HND. Najvyšší nárast pomeru ODA/HND bol zaznamenaný v Chorvátsku (z 0,07 % na 0,11 %), vo Fínsku (z 0,54 % na 0,60 %), v Nemecku (z 0,38 % na 0,41 %), Luxembursku (z 1,0 % na 1,07 %) a vo Švédsku (z 1,01 % na 1,10 %).

Prahovú hodnotu 0,7 % ODA/HND prekročili štyri členské štáty EÚ: Švédsko (1,10 %),Luxembursko (1,07 %), Dánsko (0,85 %) a Spojené kráľovstvo (0,71 %).

Pomer ODA/HND zaznamenal pokles vo Francúzsku (z 0,41 % na 0,36 %), v Írsku (z 0,46 % na 0,38 %), Holandsku (z 0,67 % na 0,64 %), Portugalsku (z 0,23 % na 0,19 %), Španielsku (z 0,17 % na 0,14 %) a v 11 ďalších členských štátoch.

Celkovo 15 členských štátov zvýšilo ODA v nominálnom vyjadrení o 3,4 mld. EUR, zatiaľ čo zníženie v 13 členských štátov dosiahlo 1,3 mld. EUR

O ram

Odporúčame pozrieť

humanitarna pomoc

Eurobarometer: Väčšina Slovákov súhlasí s tým, že pomáhať ľuďom v rozvojových krajinách je dôležité

Z tohtoročného prieskumu Eurobarometra o rozvojovej spolupráci EÚ vyplýva, že medzi európskymi občanmi existuje rozsiahla …

Consent choices