Žitňanská o úmrtiach v Stredozemnom mori: Je neakceptovateľné, aby Slovenko udeľovalo tak málo azylov

žitňanská
Jana Žitňanská, europoslankyňa. PHOTO: redakcia/Flickr.

Európska únia by mala vynaložiť všetko možné úsilie, aby zabránila ďalším stratám na životoch na mori, vrátane rozšírenia mandátu operácie Triton v Stredomorí na záchranné a pátracie operácie na úrovni EÚ, uvádza sa v schválenom uznesení. Európsky parlament v ňom vyzval na zavedenie záväzných kvót na rozdelenie žiadateľov o azyl medzi členské štáty, zvýšenie príspevkov do existujúcich programov presídlenia, zlepšenie spolupráce s tretími krajinami a prísnejšie opatrenia proti prevádzačom.

Parlament naliehavo vyzval EÚ a jej členské štáty, aby schválili jasný mandát pre operáciu Triton s cieľom rozšíriť oblasť jej pôsobenia a zadefinovať jej mandát tak, aby zahŕňal pátracie a záchranné činnosti na úrovni EÚ. Triton koordinuje Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex), v súčasnosti však môže zasahovať len v rámci tridsiatich námorných míľ od talianskeho pobrežia.

„Ľudia plaviaci sa po Stredozemnom mori sú v zúfalej situácii. Utekajú pred vojenskými konfliktami v obave o svoj život a nemajú čo stratiť. V tejto situácii je neakceptovateľné, aby Slovensko pokračovalo v udeľovaní extrémne nízkeho počtu azylov. Byť súčasťou Európy znamená aspoň v minimálnej miere pomôcť tým, ktorí to potrebujú,“ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

EÚ a jej členské štáty by mali zabezpečiť účinné plnenie záväzkov v oblasti záchranných a pátracích činností, uvádza sa v uznesení, ktoré poslanci schválil pomerom hlasov 449 (za): 130 (proti): 93 (zdržalo sa hlasovania). Parlament v ňom žiada robustnú a trvalú európsku humanitárnu záchrannú operáciu, ktorá by podobne ako Mare Nostrum fungovala na šírom mori a do ktorej by prispievali všetky členské štáty finančne, ako aj vybavením a prostriedkami. Poslanci tiež vyzvali EÚ, aby takúto operáciu spolufinancovala.

Členské štáty EÚ by mali naďalej preukazovať solidaritu a odhodlanie tým, že zvýšia svoj príspevok do rozpočtu a na operácie agentúry Frontex a Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO), uvádza sa v uznesení. Parlament sa zároveň zaviazal poskytnúť týmto agentúram prostredníctvom rozpočtu EÚ a príslušných fondov ľudské zdroje a zariadenia potrebné na splnenie ich záväzkov.

Posilnenie solidarity a zdieľanie zodpovednosti medzi členskými štátmi

Parlament vyjadril poľutovanie nad tým, že Európska rada sa na zasadnutí z 23. apríla nezaviazala vytvoriť celoúnijný záväzný mechanizmus solidarity. Reakcia na najnovšie tragédie v Stredozemnom mori musí vychádzať zo zásady solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti, uvádza sa v uznesení ktoré požaduje:

•     vypracovanie záväzných kvót zo strany Európskej komisie pre rozdelenie žiadateľov o azyl medzi všetky členské štáty,

•     využívanie existujúcich možností vydávania humanitárnych víz v plnej miere zo strany členských štátov, ktoré by zároveň mali seriózne zvážiť možnosť uplatniť smernicu o dočasnej ochrane z roku 2001 alebo článok 78 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ), ktoré predpokladajú mechanizmus solidarity v prípade hromadného a náhleho prílevu vysídlených osôb,

•     zvýšenie príspevkov do existujúcich programov presídľovania zo strany členských štátov a 

•     plnú transpozíciu a účinné vykonávanie spoločného európskeho azylového systému vo všetkých zúčastnených členských štátoch.

Spolupráca s tretími krajinami a boj proti pašerákom

Uznesenie požaduje väčšiu koordináciu politík EÚ a členských štátov pri riešení základných príčin migrácie a posilnenie spolupráce EÚ s partnerskými krajinami na Blízkom východe a v Afrike.

„Následky konfliktov v Sýrii, Líbyi a ďalších štátoch a úmrtia stoviek ľudí v Stredozemnom mori skoro na dennom poriadku donútili Európsku radu prijať urýchlene opatrenia. Navýšenie rozpočtu nie je všeliek a bude potrebné hľadať ďalšie riešenia, najmä ako zabrániť pašeráckym organizovaným gangom zarábať milióny na nešťastí ľudí,“ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

Parlament tiež vyzval členské štáty a tretie krajiny, aby prijali najprísnejšie možné trestné sankcie proti obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstvu. Poslanci tiež žiadajú členské štáty a agentúry EÚ, menovite Europol, Frontex, EASO a Eurojust (agentúru EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach), o úzku spoluprácu v snahe odhaliť a vystopovať finančné toky zločineckých sietí a spôsob ich fungovania s cieľom zabrániť im ohroziť životy migrantov v záujme vlastných ziskov.

Cieľom tohto uznesenia je reagovať na nedávne tragické udalosti v Stredozemnom mori a na závery Európskej rady z 23. apríla 2015 a navrhnúť súbor naliehavých opatrení, ktoré treba okamžite prijať. Výbor EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci momentálne pracuje na správe, ktorá bude zohľadňovať strednodobé a dlhodobé politické usmernenia Parlamentu v otázkach migrácie.

Viac..  Obavy v europarlamente sú. Vo vláde SR máme aj extrémistov, hovorí Martin Hojsík

O red

Odporúčame pozrieť

migranti

Komisia predkladá akčný plán EÚ pre trasu cez východné Stredozemie

Európska komisia predložila akčný plán EÚ pre východné Stredozemie, ktorý obsahuje cielené operačné opatrenia zamerané …

Consent choices