Investície do regiónov nezastavila ani kríza

euro
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Hospodárska kríza donútila vlády i súkromných investorov k tomu, aby zoškrtali svoje výdavky a investície. No v oblasti regionálnej politiky bola situácia úplne iná. Finančné prostriedky tak i naďalej plynuli do členských krajín, kde podporovali dôležité investície do rastu a zamestnanosti. Vyplýva to zo Šiestej správy EK o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, ktorou sa dnes zaoberal výbor pre regionálny rozvoj.

Viac ako tretina rozpočtu EÚ sa každoročne vynakladá na projekty, ktorých cieľom je znižovanie sociálno-ekonomických rozdielov medzi jednotlivými regiónmi. Tieto projekty sa zvyčajne zameriavajú na podporu rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti a to obzvlášť v regiónoch, ktoré nie sú dostatočne hospodársky vyvinuté.

Počas programového obdobia 2007-2013 sa v rámci regionálnej (alebo kohéznej) politiky investovalo každoročne približne 50 miliárd eur. Tieto investície pritom predstavovali približne 20% verejných investícií v celej EÚ, pričom v tzv. kohéznych krajinách sa ich podiel vyšplhal na 60%. Peniaze do jednotlivých krajín a regiónov plynú prostredníctvom troch fondov, ktorými sú Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond a Európsky sociálny fond.

Na programové obdobie 2014-2020 bolo vyčlenených približne 350 miliárd eur, ktoré by mali byť investované predovšetkým do vývoja, inovácií, digitálnej agendy, MSP a nízkouhlíkového hospodárstva.

Viac..  EK posúdila žiadosť Slovenska o vyplatenie 662 miliónov eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Parlamentný výbor pre regionálny rozvoj prijal uznesenie, v ktorom podčiarkuje dôležitosť koordinácie všetkých investičných politík EÚ. Dokument však poukazuje i na oneskorené platby, ktorých výška sa za programové obdobie 2007-2013 vyšplhala na približne 25 miliárd eur.

Parlamentný spravodajca Tamás Deutsch (EĽS, Maďarsko) je presvedčený, že „na oživenie rastu a zamestnanosti je nutné konečne vyriešiť problémy kohéznej politiky týkajúce sa likvidity.“ Zároveň dodáva, že„kohézna politika a [Junckerov] fond pre strategické investície by sa mali vzájomne dopĺňať a posilňovať.“

O red

Odporúčame pozrieť

Európska centrálna banka

ECB sleduje krízu na Blízkom východe, dôsledky je ťažké odhadnúť

Predstavitelia Európskej centrálnej banky (ECB) pozorne sledujú krízu na Blízkom východe, zatiaľ je však priskoro …

Consent choices