Investície do regiónov nezastavila ani kríza

euro
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Hospodárska kríza donútila vlády i súkromných investorov k tomu, aby zoškrtali svoje výdavky a investície. No v oblasti regionálnej politiky bola situácia úplne iná. Finančné prostriedky tak i naďalej plynuli do členských krajín, kde podporovali dôležité investície do rastu a zamestnanosti. Vyplýva to zo Šiestej správy EK o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, ktorou sa dnes zaoberal výbor pre regionálny rozvoj.

Viac ako tretina rozpočtu EÚ sa každoročne vynakladá na projekty, ktorých cieľom je znižovanie sociálno-ekonomických rozdielov medzi jednotlivými regiónmi. Tieto projekty sa zvyčajne zameriavajú na podporu rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti a to obzvlášť v regiónoch, ktoré nie sú dostatočne hospodársky vyvinuté.

Počas programového obdobia 2007-2013 sa v rámci regionálnej (alebo kohéznej) politiky investovalo každoročne približne 50 miliárd eur. Tieto investície pritom predstavovali približne 20% verejných investícií v celej EÚ, pričom v tzv. kohéznych krajinách sa ich podiel vyšplhal na 60%. Peniaze do jednotlivých krajín a regiónov plynú prostredníctvom troch fondov, ktorými sú Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond a Európsky sociálny fond.

Na programové obdobie 2014-2020 bolo vyčlenených približne 350 miliárd eur, ktoré by mali byť investované predovšetkým do vývoja, inovácií, digitálnej agendy, MSP a nízkouhlíkového hospodárstva.

Viac..  M. Beňová: Ekologické ciele nesmú protirečiť našim ekonomickým záujmom

Parlamentný výbor pre regionálny rozvoj prijal uznesenie, v ktorom podčiarkuje dôležitosť koordinácie všetkých investičných politík EÚ. Dokument však poukazuje i na oneskorené platby, ktorých výška sa za programové obdobie 2007-2013 vyšplhala na približne 25 miliárd eur.

Parlamentný spravodajca Tamás Deutsch (EĽS, Maďarsko) je presvedčený, že „na oživenie rastu a zamestnanosti je nutné konečne vyriešiť problémy kohéznej politiky týkajúce sa likvidity.“ Zároveň dodáva, že„kohézna politika a [Junckerov] fond pre strategické investície by sa mali vzájomne dopĺňať a posilňovať.“

O red

Odporúčame pozrieť

Európe hrozí zimná plynová kríza, ak Rusko zastaví dodávky plynu

Európe hrozí zimná plynová kríza, ak Rusko zastaví dodávky plynu, varovala Medzinárodná energetická agentúra (IEA). …

Consent choices