EHSV: Získaj cenu pre občiansku spoločnosť za rok 2015

Európsky hospodársky a sociálny výbor udeľuje každoročne cenu pre občiansku spoločnosť. Ocenenie výnimočných iniciatív občianskej spoločnosti a témou ceny za rok 2015 je „Boj proti chudobe“

Cieľom tejto každoročne udeľovanej ceny je odmeniť a podporiť iniciatívy organizácií občianskej spoločnosti a/alebo jednotlivcov, ktoré výraznou mierou prispeli k propagovaniu európskej identity a integrácie. Hlavným cieľom ceny je zvýšiť informovanosť o tom, ako sa môžu organizácie občianskej spoločnosti a jednotlivci podieľať na budovaní európskej identity a občianstva spôsobom posilňujúcim spoločné hodnoty, ktoré sú pilierom európskej integrácie.

V oznámení Komisie „Zhodnotenie vykonávania stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu“ sa uznáva, že EÚ sa vzdialila od svojho cieľa vymaniť aspoň 20 miliónov ľudí spod rizika chudoby a sociálneho vylúčenia a „neexistuje žiaden náznak rýchlej nápravy tejto situácie – počet osôb vystavených riziku chudoby sa v roku 2020 možno bude pohybovať na úrovni takmer 100 miliónov. Situácia je mimoriadne ťažká v niektorých členských štátoch a je výsledkom väčšieho počtu osôb trpiacich závažnou materiálnou depriváciou a osôb, ktoré žijú v domácnostiach bez zamestnaných osôb. Kríza preukázala, že sú potrebné účinné systémy sociálnej ochrany. “

Preto je veľmi dôležité vykonať reformu jednej z hlavných iniciatív stratégie Európa 2020, ktorou je Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, aby sa stala skutočným fórom pre diskusie o iniciatívach stratégie Európa 2020 zameraných na sociálnu oblasť a boj proti chudobe a aby boli prijaté rozhodnejšie opatrenia. Pôvodným cieľom platformy, ktorá bola vytvorená v roku 2010 a bude aktívna až do roku 2020, bolo vytvoriť spoločný záväzok členských štátov, európskych inštitúcií a hlavných zainteresovaných strán v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu stanovením dynamického rámca opatrení, ktorého súčasťou sú tri prioritné oblasti inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Napriek tomu však členské štáty doteraz kládli najväčší dôraz na finančné a hospodárske otázky. Len veľmi malý dôraz sa kladie na to, ako splniť ciele znižovania chudoby nad rámec opatrení v oblasti zamestnanosti, a na vytvorenie integrovanej stratégie v tejto oblasti.

Na samite OSN v septembri 2015 sa OSN na celosvetovej úrovni zameria na vytvorenie nového globálneho partnerstva pre odstránenie chudoby vo svete a na podporu trvalo udržateľného rozvoja. Tento program stanoví nový, celosvetovo platný model rozvoja, ktorý je založený na ľudských právach a zameraný na ľudí a spája odstraňovanie chudoby a ochranu životného prostredia takým spôsobom, aby sa vzájomne posilňovali.

Vypísaním Ceny pre občiansku spoločnosť za rok 2015 chce EHSV odmeniť iniciatívy, ktoré realizujú oficiálne zaregistrované organizácie občianskej spoločnosti a/alebo jednotlivci. Cieľom týchto iniciatív musí byť boj proti chudobe v Európe zlepšením ekonomického a sociálneho začlenenia ľudí, ktorí žijú v chudobe, a znižovaním narastajúceho rizika vystavenia chudobe.

Súťaž sa odštartovala v  máji 2015 a ceny sa slávnostne udelia 10. decembra 2015.

Iniciatívy, ktoré sa môžu uchádzať o cenu

Keďže aktéri občianskej spoločnosti zohrávajú dôležitú úlohu v boji proti chudobe a pri zmierňovaní dôsledkov materiálnej deprivácie, konkrétnym cieľom je oceniť iniciatívy v oblastiach, ako je:

  • sociálna podpora, bývanie, vzdelávanie a zdravotná starostlivosť;
  • chudoba pracujúcich;
  • energetická chudoba;
  • chudoba detí;
  • bezdomovstvo;
  • finančné vylúčenie a nadmerné zadlženie;
  • spolupráca s verejnými orgánmi.

Pozrite si video z roku 2014:

 

Kto sa môže uchádzať o cenu

O cenu pre občiansku spoločnosť sa môžu uchádzať organizácie občianskej spoločnosti  oficiálne zaregistrované v Európskej únii a pôsobiace na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni. O cenu sa môžu uchádzať aj jednotlivci.

Celková hodnota ceny je 50 000 EUR. Táto suma sa môže rozdeliť až medzi piatich víťazov tak, že 14 000 EUR sa udelí za prvé miesto a 9 000 EUR každému ďalšiemu víťazovi. VIAC na oficiálnej stránke TU.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracoval Miroslav Hajnoš

 

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

Medzinárodní dodávatelia ponúkajú európskym spotrebiteľom takmer 100 miliárd m³ plynu

Prvá verejná súťaž s novým strednodobým nákupom plynu v rámci energetickej platformy EÚ sa ukončila a prilákala …

Consent choices