galko
Ľubomír Galko. PHOTO: redakia/SaS.

Ľubomír Galko: Korupcia v krajinách EÚ a prístupy k jej znižovaniu. 2.časť – Slovinsko

V prvej časti komentára som sa venoval korupcii v EÚ z hľadiska postavenia Slovenska v rebríčku jednotlivých krajín. Zároveň som sa samostatne venoval mechanizmu financovania politických strán a systému vykazovania majetku v Lotyšsku a porovnal som ho so Slovenskom.

Komentár je uvedený tu:

V niekoľkých voľných pokračovaniach pokračujem v analýze vybraných prístupov v boji proti korupcii v určitých konkrétnych oblastiach z oboch skupín krajín EÚ. Tých, ktoré sú v boji proti korupcii úspešnejšie ako Slovensko, ale aj tých, kde sa im darí menej. Minule to bolo Lotyšsko, dnes je to Slovinsko.

REGULÁCIA LOBINGU V SLOVINSKU

V roku 2010 v Slovinsku prijali Zákon o integrite a prevencii proti korupcii, ktorý nariaďuje registráciu lobistov.

V registri sú tieto údaje o lobistoch :

meno

daňové číslo

adresa

názov a sídlo podniku

či ide o jedného vlastníka alebo záujmovú organizáciu zamestnávajúcu lobistov

oblasť záujmu.

Všetky informácie okrem daňového čísla sú verejné online.

Verejní činitelia môžu súhlasiť so stretnutím či nadviazaním kontaktu s lobistom až po kontrole tohto lobistu v registri. Lobing je teda danou organizáciou alebo jednotlivcom legitímny iba za podmienky registrácie. Lobované osoby (t.j. voči ktorým je vyvíjaný lobing) sú povinné nahlásiť kontakt do troch dní. V súvislosti so samotným priebehom lobingu sú lobisti povinní hlásiť údaje o ich práci tzv. Komisii pre prevenciu korupcie.  Sú stanovené i sankcie pre prípady neoprávneného lobingu, a to písomné napomenutie, zákaz lobingu vo špecifických prípadoch, zákaz lobingu v určenom časovom období (od min. 3 mesiacov do max. 24 mesiacov) alebo výmaz z registra.

Aj tu boli Transparency International identifikované určité nedostatky – absencia povinného kódexu správania sa lobistu či ustanovenia o zverejnení finančného pozadia lobistov. Napriek tomu bol zákon hodnotený ako všeobecne robustný (nezraniteľný). Prax však poukázala na problémy s jeho implementáciou. I keď si lobisti plnia svoje registračné povinnosti, verejní činitelia často neohlásia lobing, a tak miera kontaktu a vplyvu ostáva neprehľadná. V snahe stimulovať verejných predstaviteľov nahlasovať kontakt s lobistami a zvýšiť povedomie verejnosti o zákone, Komisia týždenne aktualizuje hlásenia lobistických kontaktov.

Napriek identifikovaným problémom sa Slovinsko radí ku krajinám EÚ s najlepšou reguláciou lobingu.

Slovensko – Lobing verejných činiteľov zo strany podnikateľov sa na Slovensku odohráva bez dostatočných pravidiel a verejnej kontroly. Medzinárodné odporúčania spĺňa Slovensko len na štvrtinu. Vyplýva to zo štúdie Transparency International “Lobing v Európe: Skrytý vplyv, privilegovaný prístup” pri porovnaní 19 krajín Európskej únie. Slovensko patrí k väčšine európskych krajín, ktoré nemajú žiadny zákon špecificky regulujúci lobing. Nemá žiadnu registráciu lobistov, nevyžaduje priznávanie ich klientov a výdavkov na lobing, ani zoznam stretnutí s verejnými činiteľmi. Na druhej strane, silnou stránkou Slovenska je zverejňovanie informácií o rozhodnutiach vlády a ministerstiev, vrátane zmlúv a faktúr, ako aj zapojenie odbornej verejnosti do medzirezortného pripomienkového konania. Lobing je v demokracii zdravou súčasťou diskusie, no problémom ostáva, ak je pred verejnosťou nekontrolovaný. Slovensku by podľa Transparency International Slovensko najviac pomohlo zavedenie tzv. legislatívnej stopy zákonov, teda zverejňovanie kompletnej dokumentácie od legislatívneho zámeru cez zoznam členov pracovných skupín a ich návrhov po finálne schvaľovanie v parlamente. Návrhy zákonov by mali byť automaticky predkladané v konsolidovanej forme, aby mohol ktokoľvek ľahko sledovať zamýšľané zmeny. Podobne prospešným by bolo povinné zverejňovanie životopisov verejných činiteľov i úradníkov na dôležitých postoch pri prechode medzi štátnou správou a súkromným sektorom. Znížilo by sa riziko, že štát bude vydávať rozhodnutia nekalo ovplyvnené bývalými pracovnými kontaktami.

Viac..  Miriam Lexmann: Na stole máme balík 50 mld eur, ktorý má pomôcť trpiacim Ukrajincom. VIDEOBLOG

TRANSPARENTOSŤ – SLEDOVANIE VEREJNÝCH PEŇAZÍ

Ide o online aplikáciu – tzv. Supervizor Komisie pre predchádzanie korupcie a obsahuje informácie o obchodných transakciách zákonodarnej, súdnej a výkonnej zložky, ale i  iných autonómnych štátnych orgánov, miestnych komunít a ich pobočiek (s právnou subjektivitou). Povinnými organizáciami sú také štátne orgány od ministerstiev až po knižnice. Uvádzajú sa zmluvné strany, dátumy, sumy, účely transakcií, najväčší príjemcovia, súvisiace právnické osoby. Takisto informácie o vedení a dozorných radách všetkých štátnych podnikov a nim kontrolovaných podnikov, ich výročné správy. Uľahčuje odhaľovanie nezrovnalostí vo verejných zmluvách a výdavkoch. Takýto prehľad výdavkov zaznamenal ihneď po spustení obrovský záujem. V deň spustenia na ňom bolo zazanemaných 1,2 milióna vyhľadávaní, za prvý týždeň to bolo viac ako 2,5 milióna vyhľadávaní (Slovinsko má 2 milióny obyvateľov).

Slovensko – verejný prehľad štátnych výdavkov funguje ako projekt spolupráce Aliancie Fair-play a projektu Firemný register (Firemny-register.sk). Projekt je financovaný z grantu Open Society Institute. Názov portálu je znasichdani.sk.  Je to služba, ktorej cieľom je ukázať, ktorí podnikatelia a firmy získavajú vo verejných obstarávaniach zákazky od štátu. O rozdeľovaní takýchto zákaziek, platených z peňazí daňových poplatníkov, štát informuje vo Vestníku verejného obstarávania. Toky verejných peňazí je tým pádom možné odsledovať od štátu k firmám, málokedy je ich ale možné vystopovať až ku konkrétnym osobám stojacim za spoločnosťami vyhrávajúcimi tendre. Takéto informácie Vestník verejného obstarávania neposkytuje.

Strana Sloboda a Solidarita vo svojom novom ekonomicko-reformnom a protikorupčnom programe, ktorý čoskoro predstaví verejnosti, bude mať zahrnuté aj tieto opatrenia :

– zavedenie zverejňovania vlastníckych štruktúr právnických osôb, ktoré vstupujú do obchodného vzťahu so subjektmi verejnej správy, tzv. užívateľov konečných výhod;

– uľahčenie vyhľadávania v centrálnom registri  zmlúv tak, že jednotlivé produkty budú vyhľadateľné podľa výrobcu, typu tovaru, obstarávateľa a ceny;

– stransparentnenie verejnej databázy obstarávaní tak, že vestník verejného obstarávania bude pretransformovaný na webový portál tak, aby umožnil vyhľadávanie informácii podľa víťaza zákazky, objemu zákazky, počtu uchádzačov, geografickej lokality uchádzača. Zároveň tak, aby si užívateľ ľahko mohol zoradiť historické údaje v štatistikách ako napr. uchádzači/obstarávatelia s najväčším objemom zákaziek, víťazi zoradení v závislosti od foriem obstarávania a počtu konkurenčných uchádzačov, a podobne.

V nasledujúcich častiach prehľadu vybratých prístupov v boji proti korupcii v určitých konkrétnych oblastiach sa budem venovať ďalším krajinám.

Ľubomír Galko, exminister obrany, tímlíder SaS pre vonkajšiu a vnútornú bezpečnosť.

O Ľubomír Galko

Ľubomír Galko - exminister obrany, tímlíder SaS pre vonkajšiu a vnútornú bezpečnosť, poslanec NR SR.

Odporúčame pozrieť

Situácia na Slovensku: Európsky parlament diskutoval o boji proti korupcii a právnom štáte

Plánované zrušenie kľúčových protikorupčných štruktúr na Slovensku a jeho dôsledky pre právny štát boli v …

Consent choices