Komisia uložila prevádzkovateľom nákladných vlakov pokutu vo výške 49 miliónov eur

Európska komisia uložila spoločnosti Express Interfracht, ktorá je súčasťou rakúskej železničnej spoločnosti Österreichische Bundesbahnen („ÖBB“) a spoločnosti Schenker, ktorá je súčasťou nemeckej železničnej spoločnosti Deutsche Bahn („DB“), pokutu vo výške € 49 154 000 za vytvorenie kartelu na trhu služieb tzv. ucelených nákladných vlakov, čo je v rozpore s antitrustovými pravidlami EÚ. Počas takmer ôsmich rokov tri spoločnosti spoločne určovali ceny a svojim európskym službám „Balkantrain“ a „Soptrain“ prideľovali zákazníkov.

Švajčiarska Kühne+Nagel, ktorá je jednou z najväčších prepravných a logistických spoločností v Európe, sa tiež podieľala na činnosti kartelu, pokuta jej však uložená nebola, keďže požívala imunitu na základe oznámenia Komisie o zhovievavosti z roku 2006 za to, že Komisiu o existencii kartelu informovala. Spoločnostiam Express Interfracht a Schenker sa pokuty na základe spomenutého oznámenia taktiež znížili za spoluprácu s vyšetrovaním. Keďže všetky tri spoločnosti súhlasili s urovnaním veci s Komisiou, pokuty, ktoré im boli uložené, sa znížili o ďalších 10 %.

Komisárka Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže uviedla: Je pre mňa veľkým sklamaním, že sa projekt, ktorého úlohou je zlepšiť efektívnosť prepravy a podporiť nákladnú dopravu šetrnú k životnému prostrediu, odklonil na cestu kartelu. Európska únia potrebuje, aby nákladná železničná doprava fungovala podľa zásad efektívnej hospodárskej súťaže a bez vplyvu osobných záujmov na úkor zákazníkov.“

„Ucelené vlaky“ predstavujú systém železničnej dopravy na prepravu nákladov z jedného centra do druhého bez toho, aby sa počas cesty súprava delila či skladovala. Tým sa šetrí čas a peniaze zákazníkov, ktorí pochádzajú zo širokého spektra priemyselných odvetví, predovšetkým však tých, ktoré potrebujú prepravovať veľké objemy. Ucelené vlaky sú v zásade ekonomicky efektívnejšie než tradičná železničná nákladná doprava, najmä pri preprave jednej komodity.

„Ucelené vlaky“, ktoré boli súčasťou kartelu, boli pod názvami „Balkantrain“ a „Soptrain“ prevádzkované spoločnosťami Kühne+Nagel, Express Interfracht a Schenker. „Balkantrain“ zabezpečuje spojenie západnej a strednej Európy s juhovýchodnou Európou a „Soptrain“ spája strednú Európu s Rumunskom.

S cieľom obmedziť hospodársku súťaž medzi sebou sa tieto spoločnosti dohodli na niekoľkých obmedzujúcich postupoch:

  • dohadovali a prideľovali si existujúcich či nových zákazníkov a založili systém prideľovania zákazníkov vrátane systému upozornení o nových zákazníkoch,
  • vzájomne si vymieňali dôverné informácie o konkrétnych požiadavkách zákazníkov,
  • prepravované náklady, ktoré boli predmetom zmluvy s koncovými zákazníkmi, si prerozdeľovali,
  • ceny priamo koordinovali tak, že si pri zákazníkoch, ktorí boli súčasťou ich systému prideľovania zákazníkov, navzájom poskytovali krycie ponuky a koordinovali predajné ceny ponúkané koncovým zákazníkom.

Táto činnosť všetkých troch spoločností trvala od júla 2004 do júna 2012.

Na vnútornú koordináciu prevádzkovateľov (spoločné nákupy dopravných služieb, ako napríklad lokomotív a motorov, vagónov a iného vybavenia od národných prevádzkovateľov železničnej dopravy) sa rozhodnutie nevzťahuje, keďže takáto koordinácia pri poskytovaní služieb ucelených vlakov nenarúša hospodársku súťaž. Toto rozhodnutie sa týka výhradne kolúzie medzi prevádzkovateľmi ucelených vlakov v súvislosti s ponúkaním týchto služieb.

Pokuty

Výška pokút bola stanovená na základeusmernení Komisie o pokutách z roku 2006.

Pri stanovovaní výšky pokút Komisia zohľadnila najmä obrat spoločností zo železničnej nákladnej dopravy súvisiaci so spoločne prevádzkovanými ucelenými vlakmi „Balkantrain“ a „Soptrain“ vrátane doplnkových služieb prepravy, vážnu povahu porušenia, jeho geografický rozsah a dĺžku jeho trvania. Pokuty zabezpečia primeraný odradzujúci účinok a zároveň sú primerané porušeniu, ku ktorému došlo.

Viac..  EÚ nie je dostatočne pripravená na krízu dodávok plynu

Na základe oznámenia Komisie o zhovievavosti z roku 2006 získala spoločnosť Kühne+Nagel úplnú imunitu za informovanie o existencii kartelu, a tak sa vyhla pokute vo výške 62 miliónov Pokuta pre Express Interfracht sa znížila o 45 % a pre Schenker o 30 % vďaka spolupráci pri vyšetrovaní.

Na základe oznámenia o vedení konania o urovnaní z roku 2008Komisia znížila výšku uložených pokút o 10 %, keďže strany uznali svoju zodpovednosť a účasť na činnosti kartelu.

Pokuty boli uložené takto:

Zníženie v zmysle oznámenia o zhovievavosti Zníženie v zmysle oznámenia o vedení konania o urovnaní Pokuta (v EUR)
K + N 100 % (10 %) 0
Express Interfracht 45 % 10 % 17 356 000
Schenker 30 % 10 % 31 798 000
Spolu 49 154 000

 

Súvislosti

Vyšetrovanie Komisie sa začalo v júni 2013 neohlásenou inšpekciou.

Ďalšie informácie o tomto prípade budú k dispozícii na webovej stránke Komisie venovanejhospodárskej súťaži vo verejnom registri prípadov pod číslom 40098 po tom, ako sa vyriešia otázky dôvernosti informácií. Ďalšie informácie o protikartelových opatreniach Komisie možno nájsť na webovej stránke venovanej kartelom.

Konanie o urovnaní

Rozhodnutie je devätnástym urovnaním od zavedenia konania o urovnaní pre kartely v júni 2008. V tomto konaní strany uznajú svoju zodpovednosť a účasť na činnosti kartelu. Urovnanie je založené na antitrustovom nariadení č. 1/2003 a umožňuje Komisii uplatňovať zjednodušený a skrátený postup. Takýto postup je prínosom pre spotrebiteľov a daňovníkov, keďže sa ním znižujú náklady, ako aj pre presadzovanie antitrustových pravidiel, pretože sa uvoľňujú prostriedky na riešenie ďalších možných kartelov. Zároveň je prínosom pre samotné strany v konaní, keďže prispieva k rýchlejším rozhodnutiam a 10 % zníženiu pokút.

Komisia sa už dohodla na urovnaní s účastníkmi kartelov v nasledovných prípadoch: DRAM, fosfáty používané na výživu zvierat, pracie prostriedky, sklo z katódových obrazoviek, kompresory do chladničiek, produkty vodného hospodárstva, káblové zväzky, úrokové deriváty eura a jenu,polyuretánová pena, energetické burzy, ložiská, oceľové brúsivá, hríby, úrokové deriváty švajčiarskeho frankuarozpätia medzi nákupnou a predajnou cenou, obálky anezávislé kúrenie do áut.

Žaloba o náhradu škody

Podať žalobu na súd v príslušnom členskom štáte a žiadať o náhradu škody môže ktorákoľvek osoba alebo spoločnosť poškodená protisúťažným správaním ako v uvedenom prípade. Judikatúra Súdneho dvora a nariadenie Rady č. 1/2003 potvrdzujú, že rozhodnutie Komisie je pred vnútroštátnymi súdmi záväzným dôkazom, že k takému správaniu došlo a že bolo nezákonné. Hoci Komisia dotknutým spoločnostiam uložila pokutu, môže im byť udelená aj povinnosť nahradiť škody bez zníženia vzhľadom na pokutu Komisie.

Smernica o žalobách o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia antitrustových predpisov, ktorú musia členské štáty zaviesť do svojich právnych systémov do 27. decembra 2016, uľahčí obetiam protisúťažných praktík získať náhradu škody.

O ram

Odporúčame pozrieť

SR môže prísť o financie EÚ pre neplnenie záväzkov o obnoviteľných zdrojoch

V nedeľu (30. 6.) uplynula predĺžená lehota na prenesenie európskej smernice RED II o obnoviteľných …

Consent choices