Migrácia: Európska komisia dá 2,4 miliardy EUR na podporu členských štátov

Úsilie EÚ v oblasti migrácie a vnútorných vecí sa podporuje prostredníctvom Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a Fondu pre vnútornú bezpečnosť.

Fond pre azyl, migráciu a integráciu podporuje efektívne riadenie migračných tokov a rozvíjanie spoločného prístupu k otázkam azylu a migrácie.

Fond pre vnútornú bezpečnosť (pozostávajúci z nástroja pre hranice a vízanástroja pre policajnú spoluprácu a krízové riadenie) pomáha zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti a predchádzanie trestnej činnosti v Únii, pričom zároveň umožňuje legitímne cestovanie a zaisťuje spoľahlivé riadenie vonkajších hraníc Únie.

85 % finančných prostriedkov sa poskytuje prostredníctvom viacročných strategických národných programov na obdobie rokov 2014 – 2020. Po tom, ako Komisia tieto programy schváli, zodpovedné orgány v členských štátoch ich vypracúvajú, vykonávajú, monitorujú a hodnotia, v spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami vrátane občianskej spoločnosti. Systémy presídľovania a premiestňovania, ktoré nedávno navrhla Komisia a schválila Rada, sa budú vykonávať prostredníctvom národných programov v rámci AMIF.

Zvyšné finančné prostriedky, ktoré predstavujú približne 15 % celkových zdrojov, sú spravované Komisiou na základe jednotlivých pracovných programov. Práve prostredníctvom týchto pracovných programov Komisie sa financujú akcie Únie a núdzová pomoc členským štátom.

V posledných týždňoch Komisia schválila 23 národných programov : 7 programov v rámci AMIF (Cyprus, Grécko, Poľsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Taliansko) a 16 programov v rámci ISF (Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko). Začiatkom tohto roka Komisia schválila 22 národných programov: 17 programov v rámci AMIF (Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko a Spojené kráľovstvo) a 5 programov v rámci ISF (Belgicko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Nemecko). Zvyšných 13 národných programov sa schváli neskôr v priebehu roku 2015.

Európska komisia tento mesiac schválila 23 viacročných národných programov v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF). Celková výška financovania odsúhlasených programov na obdobie 2014 – 2020 je približne 2,4 miliardy EUR. Peniaze teraz budú môcť smerovať do členských štátoch v prvej línii, akými sú Grécko a Taliansko, a do ďalších členských štátov EÚ, ktoré sú vystavené veľkým migračným tokom. Komisia intenzívne spolupracuje s členskými štátmi, aby sa zaistilo čo najrýchlejšie uvoľnenie finančných prostriedkov EÚ. Už v marci bolo schválených 22 národných programov a ďalších 13 programov sa schváli neskôr v priebehu tohto roka.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos vyhlásil: „Členské štáty v súčasnosti čelia bezprecedentným výzvam v oblasti migrácie a bezpečnosti a Komisia prijíma opatrenia v duchu solidarity. Prostredníctvom európskej migračnej agendy a európskeho programu v oblasti bezpečnosti Komisia prijíma odvážne kroky, aby sa pre dobro našich občanov zlepšilo riadenie migrácie, zintenzívnila spolupráca a zvýšila bezpečnosť Európy vo vzťahu k organizovanej trestnej činnosti a terorizmu. Národné programy schválené Komisiou poskytujú členským štátom značnú finančnú pomoc na to, aby mohli tieto výzvy riešiť. Aj naďalej sme odhodlaní presadzovať solidaritu v praxi.“

Finančnými prostriedkami z AMIF sa podporuje úsilie členských štátov zamerané na zlepšenie prijímacích kapacít, zosúladenie azylových konaní s normami Únie, na integráciu migrantov na miestnej a regionálnej úrovni a na zvýšenie účinnosti programov pre návrat. Financovaním z ISF sa dopĺňa úsilie členských štátov o lepšie riadenie ich hraníc a hraničný dozor (najmä prostredníctvom využívania moderných technológií). Prostriedky z ISF sa používajú aj na cezhraničnú spoluprácu v oblasti presadzovania práva a na posilnenie schopnosti členských štátov účinne riadiť riziká súvisiace s bezpečnosťou, ako je terorizmus a násilná radikalizácia, obchodovanie s drogami, počítačová kriminalita, obchodovanie s ľuďmi a ďalšie formy organizovanej trestnej činnosti.

Viac..  Politico: Chystaná správa EK o pokroku kandidátov poteší Ukrajinu a Moldavsko

Popri základných pridelených prostriedkoch (pozri prílohu) sú pre väčšinu národných programov k dispozícii aj dodatočné sumy vyčlenené na vykonávanie osobitných nadnárodných opatrení. Medzi tieto opatrenia môžu patriť projekty spoločného návratu a reintegrácie v rámci AMIF alebo zriadenie konzulárnej spolupráce v rámci ISF. Ďalšie finančné prostriedky v rámci ISF sa investujú aj do nákupu veľkých zariadení, ktoré sa dajú k dispozícii agentúre Frontex. Tieto zdroje sa budú môcť využívať pri spoločných operáciách zakaždým, keď to bude potrebné. Takmer 37 miliónov EUR sa okrem toho poskytne prostredníctvom programov AMIF na podporu programu Únie pre presídľovanie v období rokov 2014 – 2015.

Komisia sa usiluje o to, aby boli zostávajúce národné programy rýchlo schválené. Fondy AMIF a ISF s celkovým rozpočtom na obdobie 2014 – 2020 vo výške takmer 7 miliárd EUR sú hlavnými finančnými nástrojmi EÚ na investovanie do otvorenej a bezpečnej Európy.

 

 

O ram

Odporúčame pozrieť

Katarína Roth Neveďalová: Európska únia potrebuje reformu, ale navrhované zmeny sú pre mňa neprijateľné

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Budúcnosť …

Consent choices