mikolášik
Miroslav Mikolášik, europoslanec. PHOTO: archív MM.

Mikolášik k nezamestnanosti v EÚ: O dvoch oblastiach sa málo diskutuje

Počet nezamestnaných v celej EÚ sa blíži k 25 miliónom ľudí a počet nezamestnaných mladých je vyše 5 miliónov. O dvoch oblastiach pri hľadaní riešenia sa však diskutuje málo.

Pri riešení vysokého počtu nezamestnaných je potrebné hľadať komplexné a inovatívne riešenia a zameriavať sa aj na okrajové sféry s vysokým potenciálom na zvyšovanie a podporu zamestnanosti predovšetkým v regiónoch. Rád by som poukázal na dve málo diskutované oblasti zasluhujúce si pozornosť zákonodarcov na úrovni EÚ a zároveň členských štátov. Vyžadujú si zapracovanie do pripravovaných zákonov a politík, a to predovšetkým do vykonávania politiky súdržnosti už v tomto programovacom období.

Rodinným podnikom sa legislatíva venuje len okrajovo

Predovšetkým ide o podporu rozvoja tzv. rodinných podnikov, ktoré sú jedným z najväčších zdrojov pracovných miest v súkromnom sektore. Spomedzi ich mnohých predností treba vyzdvihnúť fakt, že sú na základe vlastnej histórie úzko späté s určitou lokalitou, a preto dlhodobo udržiavajú zamestnanosť aj v regiónoch či vidieckych oblastiach, ktoré nie sú pre iných podnikateľov resp. investorov veľmi atraktívne. Rodinné podniky taktiež preukazujú voči svojim zamestnancom viac sociálnej zodpovednosti a ohľaduplnosti pri riadení ľudských, ale aj miestnych zdrojov.

Hoci rodinné podniky zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pre naše hospodárstvo, keďže predstavujú viac ako 60 % všetkých podnikov v Európskej únii a približne 40 – 50 % pracovných miest v súkromnom sektore, je im v súčasnej legislatíve a politike venovaná len okrajová pozornosť. Doposiaľ napríklad neexistuje ani právna definícia na úrovni EÚ, ktorá by umožnila ucelený prístup k ich rozvoju. Európsky parlament, ktorý žiaľ nemá právo legislatívnej iniciatívy, preto vyzval Komisiu, aby vypracovala analýzu rodinných podnikov a plán obsahujúci zoznam opatrení, ktorými sa dá posilniť hospodárske prostredie priaznivé pre rozvoj rodinných podnikov v EÚ. Vytvorenie jednotnej kategórie má totiž zásadný význam pre následné usmernenia napríklad pri čerpaní európskych prostriedkov na podporu podnikania a zamestnanosti.

Potrebujeme zvýšiť podporu sociálnych podnikov

Druhou málo rozvinutou oblasťou, ktorá môže významne prispieť v boji proti nezamestnanosti, je sociálne podnikanie a sociálna inovácia. V súčasnosti oblasť podnikov sociálneho a solidárneho hospodárstva zahŕňa 2 milióny, čo predstavuje  približne 10 % podnikov v Únii a poskytuje zamestnanie asi 14 miliónom osôb.

Viac..  Europoslanec Mihál vysvetľuje, čo je to reťazový pôrod: Akú materskú budete mať po narodení druhého a tretieho dieťaťa?

Podporu sociálnych podnikov zastávam predovšetkým preto, že uplatňujú v praxi zásady solidarity a zodpovednosti a kombinujú záujmy členov, užívateľov a všeobecný alebo sociálny záujem, ktorý má prednosť pred neľútostným dosahovaním zisku či zhromažďovaním kapitálu. Eurofondy môžu významne prispieť pri tvorbe podnikateľských inkubátorov pre podniky sociálneho a solidárneho hospodárstva v regiónoch.    

Rozvoj podnikania, či už rodinného alebo sociálneho, je úzko späté s podporou podnikateľskej kultúry a podnikateľského ducha prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy už od mladého veku. Do vzdelávacích programov by si preto mali nájsť cestu aj podnikateľské zručnosti, ktoré prispejú k zvýšeniu záujmu o podnikanie v jeho rôznych formách, ktoré sú rovnako účinným prostriedkom na zvyšovanie zamestnanosti.

Európska komisia by v tomto ohľade mala pripraviť metodickú pomoc vo forme vzdelávacích štandardov podnikateľského vzdelávania a podpory kurzov na zlepšenie kvalifikácie učiteľov, a zároveň na tento účel vyčleniť konkrétne finančné nástroje už v období 2014 – 2020.  Vzdelávacie programy na podporu podnikania by mali obsahovať aj informácie o možnostiach využívania disponibilných prostriedkov poskytovaných Európskou úniou, pretože informácie o finančných prostriedkoch z politiky súdržnosti sú v podnikateľskej sfére stále nedostatočne známe.

Na rozvíjanie vyššie uvedených foriem podnikania, ale i  podnikavosti v EÚ bude treba pamätať pri príprave nového legislatívneho aj finančného rámca na obdobie po roku 2020. Veľmi by som si však prial, aby sa nám spoločným úsilím na pôde EÚ a členských štátov podarilo zakomponovať rodinné a sociálne podnikanie do programov už v súčasnom období 2014 – 2020.

Komentár pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk pripravil europslanec Miroslav Mikolášik /EPP, KDH/.

O red

Odporúčame pozrieť

Nezamestnanosť v eurozóne zotrvala vo februári na 6,5 %

Nezamestnanosť v eurozóne zotrvala vo februári na úrovni zo začiatku roka, pričom údaje za január …

Consent choices