Europarlament schválil emisné limity pre stredne veľké spaľovacie zariadenia

Európsky parlament schválil navrhované únijné limity na emisie oxidu siričitého a oxidov dusíka zo stredne veľkých spaľovacích zariadení, akými sú napríklad generátory elektrickej energie alebo obytné či priemyselné vykurovacie systémy. Na obmedzení emisií sa poslanci ešte pred hlasovaním neformálne dohodli s ministrami členských štátov. Tie budú musieť zvážiť, či zavedú prísnejšie limity v oblastiach, kde tieto emisie prekračujú normy EÚ pre kvalitu ovzdušia.

„Táto legislatíva vypĺňa legislatívnu medzeru medzi smernicou o ekodizajne, ktorá stanovuje normy pre spaľovacie zariadenia [s tepelným príkonom] pod 1 MW, a smernicou o priemyselných emisiách, ktorá sa týka zariadení [s tepelným príkonom] nad 50 MW. Emisné limity boli stanovené na ambicióznej úrovni so zámerom postupne zlepšovať kvalitu ovzdušia, avšak s riadnymi zárukami týkajúcimi sa prevádzky existujúcich, najmä malých zariadení [s tepelným príkonom] pod 5MW. Tie prevádzkujú zväčša malé a stredné podniky alebo podniky poskytujúce verejné služby, ako napríklad vykurovanie škôl, nemocníc alebo univerzít,“ uviedol spravodajca predkladaného návrhu Andrzej Grzyb (EPP, PL). Dohodu, ku ktorej dospeli vyjednávači EP a Rady EÚ, poslanci schválili pomerom hlasov 623 (za): 70 (proti): 12 (zdržalo sa hlasovania).

„Spaľovacie zariadenia výrazne znečisťujú životné prostredie. Ich prevádzka by mala byť efektívna a zároveň ekologicky šetrná. Stanovovanie konkrétnych limitov však musí ostať v rukách jednotlivých členských štátov,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Limity emisií sa na nové stredne veľké spaľovacie zariadenia budú vzťahovať po troch rokoch od vstupu smernice do platnosti. Existujúce zariadenia s tepelným príkonom väčším ako 5 MW budú musieť spĺňať Komisiou navrhnuté emisné limity pre oxid siričitý (SO2), oxidy dusíka (NOx) a prachu od roku 2025. Pre najmenšie zariadenia – s tepelným príkonom medzi 1 MW a 5 MW, ktoré zväčša prevádzkujú malé a stredné podniky, budú nové limity záväzné od roku 2030.

Viac..  Akt o digitálnych trhoch: Komisia určila šiestich strážcov prístupu

Smernica nebráni členských štátom uplatniť prísnejšie opatrenia na obmedzenie emisií zo stredne veľkých spaľovacích zariadení. V rámci rokovaní poslanci presadili povinnosť členských štátov zvážiť, či nezavedú prísnejšie limity v oblastiach, ktoré
nespĺňajú normy EÚ týkajúce sa kvality ovzdušia.

Nové emisné limity musí po Európskom parlamente formálne potvrdiť aj Rada (ministrov) EÚ.

V Európskej únii je v súčasnosti približne 143.000 stredne veľkých spaľovacích zariadení, teda takých, ktorých tepelný príkon dosahuje aspoň 1MW a zároveň je nižší ako 50MW. Využívajú sa napríklad na výrobu elektrickej energie, vykurovanie a ochladzovanie (klimatizáciu) domácností v obytných domoch či produkciu tepla a pary na priemyselné procesy. Tieto zariadenia sú významným zdrojom emisií oxidu siričitého (SO2), oxidov dusíka (NOx) a prachu, ktoré znižujú kvalitu ovzdušia v mestách.

Kým na malé spaľovacie zariadenia sa vzťahuje smernica o ekodizajne a limity pre veľké spaľovacie zariadenia upravuje smernica o priemyselných emisiách, v súčasnosti neexistuje platná legislatíva na úrovni EÚ, ktorá by obmedzovala emisie látok zo stredne veľkých spaľovacích zariadení.

O red

Odporúčame pozrieť

Europarlament žiada ukončiť pretrvávajúcu segregáciu rómskych detí v školách

Európsky parlament požaduje komplexný súbor politík a primerané financovanie na riešenie problému pokračujúcej segregácie rómskych …

Consent choices