Utečenecká kríza: EÚ postupne zavádza opatrenia na jej riešenie

Európska komisia ďalej postupuje pri rozpracovaní návrhu komplexných opatrení týkajúcich sa migrácie, ktorý predstavila v máji tohto roku. Vo svojich návrhoch sa Komisia zamerala na posilnenie agentúry Frontex; boj proti prevádzačom, zriadenie hotspotov (krízových centier na identifikáciu a registráciu utečencov), zlepšenie návratovej politiky; zníženie podnetov na nelegálnu migráciu;premiestňovanie a presídľovanie utečencov a dôsledné uplatňovanie azylových pravidiel. Mnohé dôležité opatrenia už boli prijaté a zavádzajú sa v praxi.
Európska komisia považuje za kľúčovú realizáciu operatívnych opatrení, rozpočtovú podporu a dôsledné vykonávanie právnych predpisov EÚ, ktoré 23. septembra podporili hlavy štátov a predsedovia vlád.
Operatívne opatrenia
Čo sme už dosiahli?
 • prítomnosť na mori sa strojnásobila, čo vedie k záchrane mnohých ľudských životov
 • členské krajiny sa dohodli na premiestnení 160 000 osôb vyžadujúcich medzinárodnú ochranu z najviac postihnutých členských štátov do iných členských štátov EÚ
 • členské krajiny sa zaviazali presídliť v najbližších dvoch rokoch 20 000 utečencov z tretích krajín.
 • podporné tímy na riadenie migrácie sú plne funkčné v Lampeduse v Taliansku, nasadzujú sa v Grécku
 • premiestňovanie funguje aj v praxi; prvý presun sa uskutočnil 9. októbra (z Talianska do Švédska)
 • prví sýrski utečenci boli presídlení do Talianska, Česka a Lichtenštajnska
 • začína fungovať aj návrat ľudí nespĺňajúcich podmienky na medzinárodnú ochranu do krajín pôvodu
 
Ďalšie potrebné kroky:
Členské štáty by mali  poskytnúť svojich expertov a vybavenie do podporných tímov pre riadenie migrácie v priestoroch krízových vstupných centier (hotspotov); vytvoriť národné kontaktné body a poslať styčných úradníkov do Talianska a Grécka a jasne naznačiť koľko miest majú k dispozícii na premiestnenie a presídľovanie. Slovenská republika už notifikovala Európskej komisii národné kontaktné body a vyslala styčného úradníka do Talianska. Európska komisia vyzvala členské štáty, aby poskytli potrebné zdroje pre operácie Triton a Poseidon. Začať by mal aj návrat neoprávnených žiadateľov o azyl z Grécka do Pakistanu.
 
Rozpočtová podpora
Čo sme už dosiahli?
Zvýšenie podpory o 1,7 miliardy EUR na roky 2015 a 2016 – poskytnutie núdzovej pomoci, prostriedky pre Frontex, EASO, Europol, humanitárna pomoc. 
2015 – 801,3 milióna EUR:
 • 100 miliónov EUR na posilnenie Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) – núdzová pomoc najviac postihnutým členským štátom
 • 1,3 milióna EUR pre agentúry: navýšenie počtu pracovníkov: 60 – Frontex, 30 – Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) a 30 – Europol
 • 300 miliónov EUR na posilnenie nástroja európskeho susedstva (ENI), aby sa umožnilo zvýšenie Regionálneho trustového fondu EÚ v reakcii na krízu v Sýrii a aby sa poskytla pomoc tretím krajinám, ktoré prijímajú utečencov zo Sýrie
 • 200 miliónov EUR – okamžité zdroje v reakcii na požiadavky UNHCR, Svetového potravinového programu a iných relevantných organizácií s cieľom bezodkladne poskytnúť utečencom pomoc.
 
2016 – 900 miliónov EUR na doplnenie návrhu rozpočtu na rok 2016, ktoré budú určené na:
 • 600 miliónov EUR pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu a Fond pre vnútornú bezpečnosť, ako aj na prijatie ďalších zamestnancov pre agentúry FRONTEX, EASO a EUROPOL. Okrem tejto sumy je ešte 780 miliónov EURnaplánovaných na núdzový systém premiestňovania.
 • 300 miliónov EUR na humanitárnu pomoc utečencom v krajinách susediacich so Sýriou a ďalších tretích krajinách. Príspevky členských štátov by mali zodpovedať financovaniu zo strany EÚ.
Celkovo Komisia vynaloží na riešenie utečeneckej krízy 9,2 miliardy eur v rokoch 2015-2016.
 
Ďalšie potrebné kroky:
Členské štáty by mali dorovnať podporu EÚ pre UNHCR, Svetový potravinový program a ďalšie agentúry, Regionálny trustový fond Európskej únie pre Sýriu (500 miliónov Eur) a Núdzový trustový fond pre Afriku (1,8 miliardy Eur).
Vykonávanie právnych predpisov EÚ
Spoločný európsky azylový systém je založený na pomoci osobám, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, a na navrátení migrantov, ktorí nemajú právo zostať na území EÚ. Tieto pravidlá sa musia riadne uplatňovať, lenže v niektorých členských krajinách je realita iná. V súčasnosti preto prebieha 34 konaní o porušení právnych predpisov a EK rozposlala ďalších 40 varovných listov v súvislosti s prípadnými alebo skutočnými porušeniami právnych predpisov EÚ v oblasti azylu.
 
Komisia intenzívne spolupracuje s Gréckom s cieľom zaistiť, aby kapacity Grécka na prijímanie boli lepšie a aby sa splnili podmienky na obnovenie presunov v rámci dublinského systému do Grécka. Komisia navyše práve dokončuje stanovisko k primeranosti a potrebe dočasného opätovného zavedenia kontrol hraníc Nemeckom, Rakúskom a Slovinskom. Komisia bude naďalej pozorne sledovať situáciu a verí, že úplné vykonávanie schválených prioritných opatrení umožní návrat k normálnemu fungovaniu schengenského systémuv nasledujúcich mesiacoch.
Vonkajší rozmer utečeneckej krízy – zapájame partnerov
Poprednými partnermi sú Turecko a západný Balkán. V podrobnom Akčnom pláne v oblasti migrácie, ktorý odovzdal predseda Juncker prezidentovi Erdoğanovi 5. októbra, sa stanovuje súbor konkrétnych opatrení, na ktorých sa má spolupracovať.
Zavádza sa Akčný plán EÚ proti prevádzaniu migrantov a s africkými partnermi sa pripravujú podmienky na dosiahnutie úspešných záverov summitu o migrácii, ktorý sa bude konať na Malte 11. a 12. novembra.
Čo plánuje Európska komisia navrhnúť v najbližšom období?
 
V decembri 2015 Komisia predstaví návrh zriadenia Európskeho systému pohraničnej a pobrežnej stráže a rozšírenie mandátu Frontexu. V marci 2016 Komisia navrhne ďalšiu reformu Dublinského systému, bude riešiť otázku legálnej migrácie (tzv. Modrá karta), navrhne štruktúrovaný systém na presídľovanie a príde s obnovenou stratégiou boja proti obchodovaniu s ľuďmi.
Viac..  EK zaregistrovala iniciatívy občanov o chovoch zvierat a označovaní potravín

O ram

Odporúčame pozrieť

mladi ludia

Mladí Slováci veria EÚ viac než vláde, ale voliť ich chodí zatiaľ len málo

Reprezentatívny výskum, realizovaný agentúrou FOCUS pre Radu mládeže Slovenska ukázal, že viac ako polovica mladých …

Consent choices