Nelegálna ťažba dreva: Európa by si mala urobiť poriadok doma, hovoria audítori EÚ

Riešenie problému nelegálnej ťažby dreva je zásadne dôležité z hľadiska kontrolovania klimatických zmien znížením emisií uhlíka do atmosféry. Ochrana stromov ako spôsob pomoci životnému prostrediu sa dá ťažko niečím predčiť. Inovatívny akčný plán, ktorý začala Komisia v roku 2003, bol preto vítanou iniciatívou. Avšak po dvanástich rokoch sú podľa novej správy Európskeho dvora audítorov celkové výsledky nedostatočné.

„Štyri krajiny (Grécko, Maďarsko, Rumunsko a Španielsko) zatiaľ plne neimplementovali nariadenie EÚ o dreve, ktoré bolo zavedené na prevenciu vstupu dreva z nelegálnej ťažby na trh EÚ. Keďže je reťaz kontrol taká silná, aké je jej najslabšie spojivo na jednotnom trhu, nelegálne ťažené drevo by stále mohlo byť dovážané do EÚ cez tieto štyri krajiny. Európa na jednej strane podporuje licenčné systémy, ktoré majú zabezpečiť, aby krajiny produkujúce drevo po celom svete vyvážali len legálne drevo. EÚ by si v prvom rade mala upratať vlastný dom a byť príkladom v riešení nelegálnej ťažby a obchodu s nelegálne ťaženým drevom“, povedal p. Karel Pinxten, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu.

Audítori EÚ preskúmali účinnosť hlavných aspektov akčného plánu EÚ na vymáhateľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve (FLEGT). V rámci tohto akčného plánu bolo vyčlenených 300 mil. EUR 35 krajinám v rokoch 2003 až 2013. Dve krajiny, Indonézia a Ghana, urobili dobrý pokrok smerom k úplnému licencovaniu ich dreva. Avšak vo všeobecnosti bolo napredovanie veľmi pomalé a mnoho krajín bojovalo s prekonávaním prekážok dobrej správy. Dvanásť rokov po zavedení akčného plánu Komisie systémy udeľovania licencií (FLEGT) zatiaľ plne nefungujú ani v jednej partnerskej krajine.

Chýbajúce primerané plánovanie Komisie spolu s chýbajúcimi jasnými prioritami financovania krajín produkujúcich drevo boli dôležitými faktormi, ktoré prispeli k tomuto nedostatočnému napredovaniu.

Audítori odporúčajú Komisii:

• stanoviť jasné ciele a spôsoby ich dosiahnutia;

• prideliť svoje zdroje tým krajinám produkujúcim drevo, v ktorých budú mať najväčší vplyv;

• zabezpečiť, aby sa nariadenie o dreve plne vykonávalo vo všetkých členských štátoch; SK 2

• zaviesť dôkladné postupy hodnotenia a predkladania správ na zaznamenávanie tejto iniciatívy;

• využívať uznávané súkromné certifikačné orgány.

Poznámka pre vydavateľov

Nelegálna ťažba dreva a obchod s nelegálne ťaženým drevom okrem veľmi škodlivých účinkov na životné prostredie zapríčiňujú stratu biologickej diverzity, majú negatívny vplyv na živobytie obyvateľov závislých od lesov, podnecujú korupciu a oslabujú zásady právneho štátu. Taktiež pripravujú vlády o tak veľmi potrebné príjmy. Pokiaľ ide o vplyv na životné prostredie, zníženie nelegálnej ťažby dreva je veľmi efektívnym spôsobom na zníženie emisií uhlíka v porovnaní s ostatnými politikami v oblasti zmeny klímy, napríklad podporovaním obnoviteľnej energie.

Viac..  P. Schmidt: Dajme ambíciám krídla, pripravme cestu - Vízia EHSV na konferenciu COP 28

Návrh Komisie akčného plánu EÚ pre vymáhateľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve (FLEGT), vydaný v roku 2003 s cieľom riešiť problém nelegálnej ťažby dreva a obchodovania s ním, bol preto vítanou a veľmi ambicióznou iniciatívou. Základným kameňom akčného plánu je dvojstranná dohoda medzi EÚ a krajinou vyvážajúcou drevo, dobrovoľná partnerská dohoda FLEGT (DPD), ktorou sa vyvážajúca krajina zaväzuje, že bude obchodovať len s výrobkami z legálne vyťaženého dreva. V priebehu akčného plánu Komisia však nenavrhla vhodný plán práce s jasnými cieľmi, čiastkovými cieľmi a samostatným rozpočtom. Pomoc sa neudelila krajinám produkujúcim drevo v súlade s jasnými kritériami a vplyv pomoci bol oslabený pre vysoký počet krajín, ktoré sa snažili získať pomoc.

Miera napredovania v príslušných krajinách sa značne líšila, ale mnoho z nich prijalo len malé kroky smerom k plnému vydávaniu licencií. Indonézia zaviedla svoj vlastný systém vydávania licencií a dúfa, že v blízkej budúcnosti bude oprávnená k úplnému vydávaniu licencií FLEGT. Značný pokrok k úplnému vydávaniu licencií sa dosiahol aj v Ghane. Avšak ani jedna krajina zatiaľ nesplnila podmienky pre úplné vydávanie licencií FLEGT.

Nariadenie EÚ o dreve, ktoré má zabrániť dovozu alebo umiestneniu nelegálne ťaženého dreva na trhu EÚ, bolo prijaté v roku 2010 a účinnosť nadobudlo až v roku 2013. Jeho vykonávanie v členských štátoch je pomalé a v čase konania tohto auditu ho šesť krajín nedodržiavalo. Lotyšsko a Poľsko boli nedávno posúdené ako krajiny, ktoré dodržiavajú toto nariadenie, čím zostávajú štyri krajiny, ktoré zatiaľ neprijali potrebné opatrenia.

Čiastočným vykonávaním takých dôležitých opatrení sa vysiela zlý signál krajinám vyvážajúcim drevo, ktoré zvýšili svoje úsilie, aby ťažili drevo len legálne. V dôsledku toho EÚ čelí riziku, že bude obvinená z dvojitých noriem. Komisia by mala venovať pozornosť odporúčaniam uvedeným v správe audítorov EÚ a súčasnému hodnoteniu iniciatívy FLEGT, aby posúdila, ako môže byť súčasný prístup upravený, aby priniesol hmatateľnejšie výsledky.

O ram

Odporúčame pozrieť

wiezik

Europoslanec Wiezik vysvetľuje: Prečo potrebujeme mŕtve drevo? VIDEO

„Katastrofické sucho a sprievodné javy akými su aj požiare v lese majú na svedomí aj …

Consent choices