Stanovisko Európskej komisie k útokom v Paríži a utečeneckej kríze

Aký je postoj Európskej komisie k spájaniu parížskych teroristických útokov s utečeneckou krízou?

V reakcii na všetkých tých, ktorí tvrdia, že sloboda, otvorenosť a  ochota Európanov pomôcť ľuďom v núdzi, prispeli k týmto tragickým útokom, Európska komisia poukazuje na to, že utečenci utekajú práve pred tými, ktorí za teroristické útoky nesú zodpovednosť. Ide o útok na naše hodnoty, akými sú je sloboda, či tolerancia. Tieto hodnoty budeme aj naďalej chrániť.

Predseda Európskej komisie, Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol: „Nesnažme sa zmiešať tých, čo sú zodpovední za útoky v Paríži so žiadateľmi o azyl, čiže s migrantmi, ktorí majú dosť dobré dôvody na to, aby klopali na naše dvere. Nemali by sme si zamieňať páchateľov týchto ohavných činov s tými, ktorí utekajú pred svetonázorom a mentalitou poskytujúcou inšpiráciu pre teroristické činy“.

Žiaden z nedávnych teroristických útokov nespáchali utečenci, či žiadatelia o azyl. Útoky v Bruseli, Paríži (Charlie hebdo), Kodani, Saint-Quentin-Fallavier alebo vo vlaku Thalys spáchali občania EÚ alebo ľudia, ktorí tu majú legálny pobyt.

Bezpečnostné riziká však nepodceňujeme – máme k dispozícii viacero nástrojov na posilnenie procesu overovania žiadateľov azyl, výmenu informácií na trojuholníku spravodajské služby – orgány činné v trestnom konaní – pohraničná stráž a posilnená úloha agentúry Frontex a Európskeho podporného úradu pre azyl.

Bude mechanizmus premiestňovania utečencov viesť k infiltrácii teroristov?

Bezpečnosť a ochrana verejného poriadku sú zohľadnené v rámci celého procesu premiestňovania. Každému rozhodnutiu o premiestnení predchádza dôkladná bezpečnostná previerka žiadateľov o azyl. Do procesu preverovania žiadateľov o azyl sa zapája okrem národných spravodajských služieb aj Europol a Frontex.  V zmysle európskych pravidiel má každá členská Krajina právo odmietnuť konkrétneho žiadateľa o azyl, ktorý predstavuje bezpečnostné riziko.

Aký je postoj Európskej komisie k nárastu islamofóbie? Sú ohrozené európske hodnoty?

Bol to atentát proti nášmu spôsobu spolužitia v Európe. Ale Európa je jednotná. Útoky môžu len posilniť našu solidaritu a odhodlanie chrániť občanov a hodnoty, najmä pokiaľ ide o slobodu prejavu a toleranciu. Nie je čas na stigmatizáciu, ale na zjednotenie.

Aké kroky sa robia na boj proti terorizmu, ktorý  prichádza zo zahraničia?

Európska komisia je znepokojená tým, že v poslednom čase narástol počet občanov EÚ, ktorí vycestovali z Európy, aby sa mohli zapojiť do aktivít ISIL. Odhadujeme, že do týchto aktivít sa zapojilo okolo 5000 občanov z Európy, ktorí po svojom návrate do Európy predstavujú bezpečnostné riziko. Nejde o novú hrozbu, ale hrozbu, ktorá naberá bezprecedentné rozmery. Ide o hrozbu, na ktorú sa v posledných dvoch rokoch zameriavali protiteroristické opatrenia európskych štátov. V súčasnosti sa zavádzajú najmä opatrenia na posilnenie bezpečnosti leteckej dopravy, ochranu miest, kde sa vyskytuje väčšie množstvo ľudí a narušenie toku zbraní cez krajiny EÚ.  Podnikli sa kroky na zlepšenie Schengenského informačného systému a v spolupráci medzi agentúrami EÚ a členskými štátmi sa zaviedol mechanizmus spoločného vyhodnocovania rizík, ktorý sa uplatňuje už pri kontrolách na vonkajších hraniciach EÚ.

Viac..  Týždeň v EP: Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí v online prostredí či zabránenie znečisťovaniu morí

Posilnenie Schengenského informačného systému prinieslo svoje ovocie – dnes evidujeme vyše 66 000 varovaní pre utajené a špecifické kontroly, z toho 6600 iniciovali spravodajské služby členských krajín. Len za október 2015 členské štáty spolupracovali na 3580 varovaniach týkajúcich sa konkrétnych osôb. Od februára 2015 systém umožňuje identifikáciu osôb, na ktoré bol vyhlásený európsky zatykač a osôb, ktoré si vyžadujú špecifickú kontrolu pre podozrenie zo zapojenia do teroristických aktivít. Tieto opatrenia už zaviedli do praxe všetky krajiny Schengenu.

Čo sa dá podniknúť voči pôsobeniu teroristických skupín na internete?

Ešte je predčasné hodnotiť, akú rolu zohral internet pri piatkových útokoch, Európska komisia je znepokojená nárastom využívania internet zo strany teroristov, či už ide o radikalizáciu, nábor, koordináciu útokov a ich následnú glorifikáciu.

Je síce ťažké stiahnuť z internetu všetky teroristické materiály, mali by sme však intenzívnejšie zredukovať objem materiálov, ktoré sú cez internet dostupné občanom EÚ. Komisár pre migráciu Dimitris Avramopoulos zvolal v tejto súvislosti na 3. Decembra 2015 Internetové fórum EÚ za účasti ministrov vnútra a poskytovateľov internetu v Európe. V rámci Europolu pôsobí jednotka, ktorej úlohou je identifikovať teroristické materiály na internete a upozorňovať poskytovateľov internet na porušenie pravidiel.

Komisia plánuje predstaviť reformu hraničného kódexu. Ako sa ním posilní vnútorná bezpečnosť v EÚ?

Európska komisia považuje vysoký štandard riadenia hraníc za kľúčový bod v boji proti terorizmu. Komisia predstaví reformu hraničného kódexu 15. decembra. Návrh bude zahŕňať vytvorenie Európskej hraničnej stráže s posilnenými povinnosťami členských krajín pri účinnom presadzovaní a uplatňovaní pravidiel.

Balík opatrení o posilnení hraníc bude obsahovať robustné pravidlá o posilnení kontrol na vonkajších hraniciach tak, aby členské krajiny mali prehľad o tom, kto vstupuje na územie EÚ a aby dokázali zabrániť nelegálnemu vstupu do EÚ mimo hraničných prechodov.

V marci 2016 predstaví návrh o inteligentných hraniciach, ktorý umožní krajinám EÚ zaviesť efektívnejší systém vstupov a výstupov z EÚ, čím získajú prehľad o pohyboch cudzincov cez vonkajšiu hranicu EÚ. Tieto informácie budú cenným zdrojom pre spravodajské a bezpečnostné zložky členských krajín.

O dac

Odporúčame pozrieť

Schengen

Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili schengenskú spoluprácu

Komisia prijala odporúčanie na zintenzívnenie spolupráce medzi členskými štátmi v schengenskom priestore. Je k nemu pripojená …

Consent choices