Jana Žitňanská
Jana Žitňanská, PHOTO: © European Union.

Jana Žitňanská: Poisťovací agenti budú musieť dávať klientom zrozumiteľniejšie informácie

Európsky parlament schválil novú smernicu, ktorá zjednoduší nákup poistných produktov a zvýši ochranu spotrebiteľov. Nová právna úprava zharmonizuje na úrovni EÚ minimálne požiadavky ohľadom poskytovania informácií a poistného poradenstva zo strany predajcov, ako aj ochrany spotrebiteľov. Nové pravidlá by sa mali vzťahovať na všetky distribučné kanály, teda na poisťovne, poistných agentov alebo maklérov, ako aj iných poskytovateľov poistenia, na ktorých sa nevzťahujú špecifické výnimky.

Finálny text smernice, na ktorom sa neformálne dohodli vyjednávači Európskeho parlamentu a predsedníckej krajiny v Rade (ministrov) EÚ, schválili poslanci pomerom hlasov 579 (za): 40 (proti): 67 (zdržalo sa hlasovania).

Silnejšia ochrana spotrebiteľa

Nové pravidlá ukladajú sprostredkovateľom poistenia povinnosť zaregistrovať sa na príslušnom úrade členského štátu. Zároveň budú musieť potenciálnym zákazníkom poskytovať informácie o svojej totožnosti a registri, do ktorého boli zapísaní, ako aj svoje kontaktné údaje.

Sprostredkovatelia poistenia tiež budú musieť disponovať poistením zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z profesionálnej nedbalosti do výšky aspoň 1,25 miliónov eur pre každú poistnú udalosť a aspoň 1,85 miliónov eur pre všetky poistné udalosti dohromady za jeden rok.

Makléri alebo iní predajcovia poistných produktov budú tiež nútení prijať nevyhnutné opatrenia, ktoré by mali ochrániť zákazníkov pred neschopnosťou sprostredkovateľov previesť poistné na poisťovňu alebo vyplatiť poistné plnenie klientovi. Okrem iného môže ísť o  vytvorenie povinnej rezervy sprostredkovateľov vo výške 4% zo sumy získaného ročného poistenia, minimálne však 18.750 eur.

Jasné informácie o nákladoch a odmenách z predaja

Zákazníci by mali byť informovaní o spôsobe, akým sú sprostredkovatelia odmeňovaní za predaj poistných produktov, a v prípade komplexných produktov životného poistenia aj o celkových nákladoch súvisiacich s uzatvorením poistnej zmluvy  – vrátane poplatkov za poradenstvo a ďalšie súvisiace služby.

Predajcovia budú musieť zákazníkov oboznámiť s akýmkoľvek konfliktom záujmov, v ktorom sa nachádzajú. Odmeny, provízie alebo akékoľvek nepeňažné výhody sprostredkovateľov vyplývajúce z predaja poistenia by zároveň mali byť nastavené tak, aby ich nemotivovali odporúčať produkty, ktoré nie sú pre zákazníka najvýhodnejšie.

Viac..  Maďarský šéf diplomacie Szijjártó: Ukrajina nie je vhodná na vstup do EÚ

Pred podpisom zmluvy o uzatvorení neživotného poistenia by mali zákazníci bezodplatne dostať informačný dokument o poistnom produkte, ktorý by obsahoval štandardné, jasné a zrozumiteľné informácie o druhu poistenia, povinnostiach vyplývajúcich zo zmluvy, poistených rizikách a výnimkách, ako aj o spôsoboch platby poistného a trvaní platieb. Na produkty komplexného životného poistenia sa táto informačná povinnosť vzťahuje už dnes.

Výnimky

Nové pravidlá sa nebudú vzťahovať na všetkých predajcov poistných produktov. Z pôsobnosti navrhovanej smernice bude vyňaté sprostredkovanie poistenia ako doplnkového produktu k predávaným tovarom alebo službám týkajúce sa napríklad rizika zrušenia cesty alebo straty batožiny, a to za predpokladu, že výška poistného nepresahuje 600 eur vypočítaných pomerne z ročného základu.

Reakcie slovenských poslancov

„Podrobné a pravdivé informovanie spotrebiteľa je zvlášť dôležité, ak ide o poistné produkty. Smernica, ktorú sme schválili, stanovuje minimálne spoločné štandardy, ktoré musí každý sprostredkovateľ spĺňať, a vyčistí trh od rýchlo kvasených expertov na svet financií,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

„Vítam, že sme sa v správe zamerali na to, aby pri predaji poistných produktov neboli spotrebitelia uvádzaní do omylu, aby mali jasné a prehľadné informácie, a aby im poistenie nebolo nanútené vtedy, keď ho nechcú. Je dôležité, aby popri zvyšovaní konkurencieschopnosti sa zvyšovala aj ochrana spotrebiteľa,“ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

Ďalší postup

Nové pravidlá musí ešte formálne schváliť Rada (ministrov) EÚ. Členské štáty budú mať následne 24 mesiacov na transpozíciu schválených predpisov do vnútroštátneho práva.

O dac

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Taiwan je strategickým spojencom západného sveta

V Bratislave sa uskutočnila GLOBSEC konferencia s názvom „Stredná a východná Európa a Taiwan v …

Consent choices