Rada pobaltských štátov ponúka miesto Generálneho riaditeľa sekretariátu

Rada pobaltských štátov (CBSS) predstavuje regionálne fórum pre celkovú medzivládnu spoluprácu a koordináciu medzi 11 členskými štátmi CBSS (Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Island, Lotyšsko, Litva, Nórsko, Poľsko, Rusko, Švédsko), rovnako ako v Európskej únii.
Činnosť Medzinárodného sekretariátu CBSS zahŕňa nasledovné:

 •  poskytuje technickú, organizačnú a analytickú podporu;
 • na základe ktorej iniciuje a realizuje regionálne významné, strategické projekty s ohľadom na dlhodobé priority CBSS a preskúmava ich financovanie;
 • realizuje informačnú stratégiu, pôsobí ako kontaktné miesto ohľadom získavania informácií o regionálnej spolupráci v rámci regiónu Baltského mora (BSR).

Hlavnou funkciou sekretariátu je poskytovanie technickej pomoci predsedníctvu CBSS. Technická podpora, pod vedením predsedníctva, zahŕňa: pomoc pri príprave rôznych udalostí, rokovaní, stretnutí a summitov. Takisto podporuje úsilie predsedníctva na zvýšenie povedomia verejnosti o význame a činnosti CBSS a zabezpečuje kontinuitu.

Rozpočet sekretariátu je financovaný z ročných príspevkov členských štátov CBS, ako aj prostredníctvom fondov projektu. V súčasnej dobe pôsobí na sekretariáte 20 zamestnancov. Secretariat ‚s work sa riadi prioritami: regionálna identita; udržateľný a prosperujúci región a bezpečný a pokojný región. Ďalšie informácie o CBSS sú k dispozícii na www.cbss.org..
Popis práce

Náplň práce Generálneho riaditeľa je formálne ukotvená v niekoľkých dohodách (napríklad v Dohode o zriadení CBSS, rovnako ako v mandáte sekretariátu Rady pobaltských štátov a v i.).
Generálny riaditeľ bude vymenovaný členmi Rady. Pod vedením predsedníctva, generálny riaditeľ určuje a koordinuje prácu sekretariátu. Predstavuje právneho zástupcu a bude tvárou sekretariátu na verejnosti. Bude plniť povinnosti v záujme Rady a nezávisle od akýchkoľvek osobitných záujmov. Rovnako bude jeho úlohou zabezpečiť riadne riadenie sekretariátu a bude zodpovedný za administratívnu, prevádzkovú a finančnú oblasť.
Pod dohľadom CSO bude generálny riaditeľ zodpovedať za plnenie úloh uvedených v mandáte sekretariátu CBSS:

 • viesť a riadiť prácu sekretariátu, celkovú koordináciu základných a špecializovaných jednotiek sekretariátu;
 • riadiť ľudské zdroje sekretariátu, vrátane náboru, prepúšťania, motivácie a zodpovedať bude aj za profesionálny vývoj;
 • príprava a realizácia ročného rozpočtu sekretariátu;
 • dohľad  nad rozpočtovými a administratívnymi záležitosťami;
 • komunikácia s poslancami Rady;
 • komunikácia s príslušnými regionálnymi a medzinárodnými organizáciami,
 • reprezentácia sekretariátu na schôdzach, konferenciách a v médiách;
 • spolupráca s predsedami odvetvových skupín vysokých úradníkov;
 • posun organizácie a chápanie svojej práce ako poslanie.

Odmeny a rôzne príspevky sú udeľované na základe profesionálneho zázemia a rodinnej situácie. Balíček odmien je oslobodený od priameho švédskeho zdanenia.

Kritéria, ktoré má spĺňať vhodný kandidát:

 • byť štátnym príslušníkom členského štátu Rady pobaltských štátov;
 • mať ukončené vysokoškolské vzdelanie najlepšie v oblasti súvisiacej s úlohami sekretariátu;
 • mať najmenej 15 rokov praxe v odbore, 10 rokov pôsobenia najlepšie v oblasti multilaterálnej diplomacie / medzinárodnej organizácie / príslušných akademických inštitúcií alebo z praktickej spolupráce v oblasti Baltského mora;
 • disponovať značnými skúsenosťami v pozícii vyššieho vedúceho pracovníka, z čoho vyplýva  zodpovednosť za personálne a finančné riadenie.

Kritériá výberu:
Žiadatelia budú posudzovaní na základe týchto kritérií:

 • schopnosť viesť a riadiť sekretariát, reagovať na výzvy, ktorým bude čeliť sekretariát, čo vyžaduje angažovanosť, zdravý úsudok, pragmatizmus a schopnosť vytvoriť strategickú víziu pre sekretariát;
 • úspešné medzinárodné skúsenosti v riadiacej pozícii so schopnosťou riadiť a motivovať tím v multikultúrnom a viacjazyčnom prostredí;
 • preukázané skúsenosti z riadenia rozpočtu, finančných a ľudských zdrojov v medzinárodnom prostredí;
 • znalosť regiónu so zreteľom na politické, obchodné a kultúrne záležitosti, disponovať sieťou kontaktov v regióne;
 • schopnosť spolupracovať a efektívne komunikovať so zúčastnenými stranami na všetkých úrovniach;
 •  vynikajúce písomné a ústne komunikačné zručnosti a veľmi dobrá znalosť anglického jazyka sú nevyhnutné. Znalosť iného ako materinského jazyka žiadateľa, bude považovaná za výhodu. Vhodné je, aby to bol jeden z jazykov používaných v jednom z 11 členských štátov.

Podmienky zamestnania
Generálny riaditeľ je menovaný na dobu 4 rokov s možnosťou predĺženia až na dva roky.
Miestom zamestnania je Stockholm. Generálny riaditeľ je povinný v rámci práce vykonávať služobné cesty.
Generálny riaditeľ sekretariátu, za predpokladu, že nie je švédskym občanom alebo tam nemá trvalé bydlisko, bude mať spoločne so všetkými členmi rodiny tvoriacimi súčasť domácnosti, výsady a imunitu priznanú vedúcim diplomatických misií Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961.

Informácie o žiadosti

Žiadosť sa skladá z vyplneného formulára, životopisu a motivačného listu, ktoré by mali byť predložené na registráciu, najlepšie e-mailom na adresu: gertrude.opera@cbss.org alebo poštou na adresu: CBSS sekretariát, P.O. Box 2010, SE 103 11 Štokholm, Švédsko.
Každá žiadosť prijatá po 14. februári 2016, už nebude braná do úvahy.
Všetky dokumenty musia byť napísané v angličtine. Hlavným pracovným jazykom CBSS je angličtina, a preto aj rozhovor bude prebiehať v angličtine.
Uzávierka podávania prihlášok: 14. február 2016.

Viac sa o tejto ponuke dozviete TU.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Barnová.

O mib

Odporúčame pozrieť

nebezpecne vyrobky

Komisia víta predbežnú dohodu o udržateľnejších, opraviteľných a obehovejších výrobkoch

Komisia víta predbežnú dohodu o nariadení o ekodizajne udržateľných výrobkov dosiahnutú medzi Európskym parlamentom a Radou. …

Consent choices