Jana Žitňanská
Europoslankyňa Jana Žitňanská. PHOTO: © European Union 2016.

Jana Žitňanská: Veľa starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím nemá prístup k digitálnym službám a tovarom

Geografické blokovanie prístupu zákazníkov k tovarom a službám na báze ich IP adries, poštových adries alebo krajiny, ktorá vydala ich platobnú kartu, je neopodstatnenou praktikou, s ktorou je nutné skoncovať. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré v utorok schválil Európsky parlament. Únia by sa podľa poslancov mala chopiť príležitostí, ktoré ponúkajú nové informačné a komunikačné technológie a zachovať si inovácie podporujúcu politiku voči online platformám.

Šestnásť iniciatív Európskej komisie v oblasti jednotného trhu, ktoré exekutíva EÚ predstavila v máji 2015 so zámerom podporiť digitálnu ekonomiku a inovácie, by mali byť podľa poslancov bezodkladne spustené.

„Zaistili sme, že táto správa o digitalizácii ekonomiky, spoločnosti a verejných správ EÚ vymedzuje legislatívne a nelegislatívne opatrenia, ktorých prijatie bude prospešné spotrebiteľom a udrží konkurencieschopnosť európskych sociálnych trhových hospodárstiev,“ uviedla spravodajkyňa výboru pre vnútorný trh Evelyne Gebhardt (S&D, DE).

„Európa už zmeškala dve inovačné vlny. Najprv to boli sociálne siete, potom hospodárstvo založené na spoločnom využívaní zdrojov. Ak nechceme zmeškať ďalšiu vlnu, musíme sa zamerať na internet vecí (Internet of Things, IoT), veľké dáta (Big Data) a dátovú komunikáciu typu stroj-stroj (Machine to Machine, M2M). Tie môžu radikálne transformovať našu ekonomiku a naša legislatíva to musí zohľadniť,“ uviedla spravodajkyňa výboru pre priemysel Kaja Kallas (ALDE, ET).

Väčší výber pre spotrebiteľov a odstránenie bariér pre inovatívne startupy

Poslanci schválili odporúčania EP na posilnenie jednotného digitálneho trhu pomerom hlasov 551 (za): 88 (proti): 39 (zdržalo sa hlasovania). Uznesenie od Európskej komisie (EK) požaduje:

  • ukončenie neopodstatnených praktík geografického blokovania s cieľom zlepšiť prístup spotrebiteľov v EÚ k tovarom a službám. Poslanci privítali návrh EK týkajúci sa cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb „ako prvý krok“ v tomto smere,
  • zaistenie rovnakej a nadčasovej úrovne ochrany pre spotrebiteľov bez ohľadu na to, či nakupujú digitálny obsah online alebo offline,
  • nájdenie inovatívnych riešení v oblasti cezhraničného doručovania zásielok zamerané na zlepšenie služieb a zníženie nákladov,
  • odstránenie prekážok pre malé a stredné podniky, startupy, rozvíjajúce sa podniky (scale-ups) a chopenie sa príležitostí založených na nových informačných a komunikačných technológiách, akými sú veľké dáta (Big Data), cloud computing, internet vecí (Internet of Things, IoT) alebo 3D tlač. EK by mala naďalej uplatňovať inovácie podporujúcu politiku voči online platformám (napr. vyhľadávačom či obchodom s aplikáciami), ktorá uľahčí ich vstup na trh,
  • revíziu smernice o súkromí a elektronických komunikáciách (ePrivacy) s cieľom zabezpečiť jej súlad s novými pravidlami EÚ v oblasti ochrany osobných údajov.
Viac..  Ivan Štefanec: Radosť z víťazstva Európskej ľudovej strany kazí vzostup krajnej pravice

Hospodárstvo spoločného využívania zdrojov

Parlament vyjadril znepokojenie nad doterajšími rozdielnymi vnútroštátnymi prístupmi členských štátov k regulácii internetu a hospodárstva spoločného využívania zdrojov, ktoré ponúka nové obchodné modely predaja tovarov a služieb prostredníctvom internetu (napríklad Uber, eBay alebo Airbnb). Poslanci tiež vyzvali Komisiu, aby zvážila posilnenie ochrany spotrebiteľov a v prípade potreby zabezpečila primeranosť spotrebiteľského právneho rámca v oblasti digitálnych technológií.

Uznesenie sa tiež zaoberá autorskými právami, telekomunikáciami, pravidlami DPH, audiovizuálnymi médiami, digitálnymi zručnosťami, elektronizáciou verejnej správy a právami zamestnancov.

Reakcie slovenských poslancov

„Svet sa vyvíja a vďaka pokroku v technológiách sa objavujú stále nové druhy podnikania. Európska únia nezaostáva a vytvára pre ne právne rámce. Odstránenie existujúcich bariér oživí vnútorný trh EÚ, pomôže našim malým a stredným podnikateľom presadiť sa v zahraničí a zvýši rast európskeho HDP o viac ako 400 miliárd eur,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

„V EÚ žijú milióny starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím. Veľká časť z nich nemá základné digitálne zručnosti či prístup k digitálnym službám a tovarom. Ak Komisia chce, aby bola stratégia skutočne úspešná, bude musieť prijať také opatrenia, aby bola stratégiou pre všetkých. V súčasnej podobe totiž zdá sa takou nie je,“ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

Ďalší postup

Uznesenie nadväzuje na šestnásť iniciatív EK zo Stratégie pre jednotný digitálny trh v Európe, ktoré by mali byť spustené do konca roka 2016. Európsky parlament bude spolu s Radou (ministrov) EÚ spolurozhodovať o konečnom znení legislatívnych návrhov zameraných na posilnenie jednotného digitálneho trhu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Zrušenie RTVS poškodí aj dobré meno Slovenska v zahraničí

Národná rada Slovenskej republiky koaličnou väčšinou odhlasovala zánik verejnoprávnej televízie bez účasti opozičných poslancov v …

Consent choices