Komisia navrhuje posilniť výmenu informácií z registrov trestov o údaje o občanoch z krajín mimo EÚ

Európska komisia navrhla uľahčiť výmenu informácií z registrov trestov občanov z krajín mimo EÚ prostredníctvom zdokonalenia Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS).

Ide o kľúčové opatrenie Európskeho programu v oblasti bezpečnosti, ktorého cieľom je zlepšiť spoluprácu medzi orgánmi členských štátov v boji proti terorizmu a iným formám závažnej cezhraničnej trestnej činnosti. Touto iniciatívou sa zabezpečí, aby sa v plnej miere využíval potenciál systému ECRIS, ktorý sa už teraz vo veľkej miere používa na výmenu informácií z registrov trestov občanov EÚ.

Věra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, vyhlásila: „Novembrové útoky v Paríži sú dôkazom toho, že existuje naliehavá potreba výraznejšej a bezproblémovejšej justičnej spolupráce vo všetkých krajinách EÚ. Systém ECRIS je dôležitým nástrojom boja proti cezhraničnej trestnej činnosti, pretože členským štátom umožňuje uskutočňovať výmenu informácií o predchádzajúcich odsúdeniach osôb kdekoľvek v EÚ. Náš dnešný návrh má za cieľ zdokonaliť tento nástroj tak, aby sa zabezpečil ľahší prístup k informáciám o odsúdeniach občanov z krajín mimo EÚ. Sudcovia, prokurátori alebo polícia tak budú mať k dispozícii lepšie prostriedky na celoeurópsku spoluprácu, čím sa zaručí bezpečnosť všetkých občanov v celej EÚ. Tým, že do databázy zahrnieme aj odtlačky prstov občanov z krajín mimo EÚ, budeme mať k dispozícii silný nástroj na riešenie situácií, keď dochádza k využívaniu falošných totožností.“

Systém ECRIS, vytvorený v roku 2012, umožňuje národným súdnym orgánom vyhľadávať informácie o predchádzajúcich trestnoprávnych odsúdeniach občanov v iných členských štátoch buď pre potreby súdnych konaní, alebo na iné účely (ako napr. kriminálne vyšetrovania). To orgánom členských štátov umožňuje rýchlu a efektívnu výmenu informácií, čím prispieva k zlepšovaniu prevencie a boja proti cezhraničnej trestnej činnosti a terorizmu. Členské štáty v súčasnosti prostredníctvom systému ECRIS zasielajú každoročne približne 288 000 žiadostí o informácie o predchádzajúcich trestnoprávnych odsúdeniach v celej EÚ.

V rámci Európskeho programu v oblasti bezpečnosti Komisia podniká kroky v snahe adaptovať sa na nové a meniace sa hrozby tak, že zabezpečí, aby informácie o trestnoprávnych odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín odsúdených v EÚ boli v systéme ECRIS jednoducho prístupné. Zabezpečí sa tým účinná výmena údajov z registrov trestov tak občanov EÚ, ako aj občanov krajín mimo EÚ, z čoho budú plynúť tieto prínosy:

  • Zaistenie lepšej bezpečnosti pre všetkých občanov v celej EÚ: Zlepšené zdieľanie informácií medzi orgánmi členských štátov pomôže pri lepšom a rýchlejšom boji proti trestnej činnosti a teroristickým aktivitám, aby sa zvýšila bezpečnosť občanov v celej EÚ.
  • Posilnenie a zlepšenie justičnej spolupráce: Zjednodušením vyhľadávania registrov trestov štátnych príslušníkov z krajín mimo EÚ sa dosiahne to, že orgány členských štátov budú motivované viac využívať systém ECRIS.
  • Zníženie nákladov a zlepšenie efektívnosti: Tým, že sa do systému ECRIS zahrnie index trestných záznamov občanov krajín mimo EÚ, členské štáty, ktoré budú chcieť nájsť predchádzajúce trestné záznamy občanov z krajín mimo EÚ, už nebudú musieť zasielať žiadosti o informácie všetkým členským štátom. Pre orgány členských štátov sa tak znížia náklady a administratívna záťaž. Pre štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ tak zároveň bude ľahšie preukázať, že ich register trestov neobsahuje žiadny záznam (napr. na účely zamestnávania).
  • Lepšia identifikácia osôb na základe zdieľania databázy odtlačkov prstov: Aby sa riešil problém, ktorý môže vzniknúť pri správnej identifikácii štátnych príslušníkov tretích krajín, a aby sa predišlo využívaniu falošnej totožnosti, budú medzi vymieňané informácie z registrov trestov patriť aj údaje o odtlačkoch prstov.
Viac..  PS: Znovuzvolenie Martina Hojsíka za podpredsedu EP je veľkým ocenením pre Slovensko aj pre naše hnutie 

Súvislosti

Európsky informačný systém registrov trestov „ECRIS“ bol vytvorený v roku 2012 na základe rámcového rozhodnutia Rady 2009/315/SVVa rozhodnutia Rady 2009/316/SVV. Má za cieľ umožniť efektívnu výmenu informácií medzi členskými štátmi v oblasti trestnoprávnych odsúdení v EÚ. ECRIS tvorí kľúčovú súčasť priority Komisie v spoločnej oblasti justície a základných práv, ako aj v rámci Európskeho programu v oblasti bezpečnosti (IP/15/4869), v ktorom sa výslovne vyzýva na zahrnutie štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ do systému ECRIS, aby sa zlepšil boj proti cezhraničnej trestnej činnosti a terorizmu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Jourova

Jourová: EK začne voči SR konanie, ak neupustí od zákona o mimovládkach

Európska komisia (EK) varovala Slovensko, že proti nemu okamžite spustí právne konanie, ak vláda bude …

Consent choices