Komisia predstavuje nové opatrenia proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam právnických osôb

Cieľom návrhov je koordinovaná celoeurópska reakcia na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam právnických osôb, ktorá nadväzuje na globálne normy vypracované OECD na jeseň minulého roka.

Potrebné sú nové pravidlá na zosúladenie daňového práva vo všetkých 28 krajinách EÚ s cieľom účinne a efektívne bojovať proti agresívnym daňovým praktikám veľkých spoločností.

Európska komisia novými návrhmi na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam právnických osôb otvára novú kapitolu vo svojej kampani za spravodlivé, efektívne a rast podporujúce zdaňovanie v EÚ. V balíku opatrení proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam sa členské štáty vyzývajú, aby zaujali rozhodnejší a koordinovanejší postoj voči spoločnostiam, ktoré sa snažia vyhnúť sa plateniu spravodlivo vymeraného dielu daní, a aby zaviedli medzinárodné normy proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov.

Medzi hlavné prvky nových návrhov patria:

  • právne záväzné opatrenia na blokovanie najbežnejších spôsobov, ktoré spoločnosti využívajú v snahe vyhnúť sa plateniu dane,
  • odporúčanie pre členské štáty týkajúce sa toho, ako predchádzať zneužívaniu daňových zmlúv,
  • návrh týkajúci sa výmeny daňových informácií o nadnárodných spoločnostiach pôsobiacich v EÚ medzi členskými štátmi,
  • opatrenia na podporu dobrej správy daňových záležitostí na medzinárodnej úrovni,
  • nový postup zostavovania zoznamu EÚ uvádzajúceho tretie krajiny, ktoré sa odmietajú správať férovo.

Tieto opatrenia spoločne zabránia agresívnemu daňovému plánovaniu, zvýšia transparentnosť medzi členskými štátmi a pre všetky podniky na jednotnom trhu zabezpečia spravodlivejšiu hospodársku súťaž.

Podpredseda Komisie Valdis Dombrovskis, zodpovedný za euro a sociálny dialóg, vyhlásil: „Dnes prijímame ďalšie opatrenia na posilnenie dôvery v celý daňový systém tým, že bude spravodlivejší a efektívnejší. Ľudia musia dôverovať tomu, že daňové pravidlá platia pre všetkých rovnako – pre jednotlivcov aj pre podniky. Spoločnosti musia platiť svoj spravodlivo vymeraný diel daní na mieste, kde skutočne vykonávajú hospodársku činnosť. V boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam môže byť Európa globálnym lídrom. Vyžaduje to koordinovanú činnosť na európskej úrovni, aby sa predišlo situácii, v ktorej má 28 členských štátov 28 rozličných prístupov. “

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici vyhlásil: „V dôsledku vyhýbania sa daňovým povinnostiam sa každoročne strácajú miliardy eur – sú to peniaze, ktoré by sa mohli použiť na verejnoprávne služby, ako sú školy a nemocnice, alebo na podporu pracovných miest a rastu. Európski občania a podniky, ktoré konajú čestne, v konečnom dôsledku odvádzajú vyššie dane. Táto situácia je neprijateľná a konáme tak, aby sme ju riešili. Dnes uskutočňujeme dôležitý krok smerom k vytvoreniu rovnakých podmienok pre všetky naše podniky, v záujme spravodlivého a účinného zdaňovania pre všetkých Európanov.“

Kľúčové opatrenia

Balík opatrení je založený na troch základných pilieroch programu Komisie pre spravodlivejšie zdaňovanie:

Zabezpečenie účinného zdaňovania v EÚ

Základnou zásadou zdaňovania právnických osôb je, že spoločnosti by mali platiť daň tam, kde vytvárajú svoje zisky. Balík opatrení predkladá konkrétne návrhy s cieľom pomôcť členským štátom zabezpečiť, aby sa tak skutočne udialo. Komisia navrhuje smernicu proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam obsahujúcu právne záväzné opatrenia na boj proti niektorým z najčastejších systémov vyhýbania sa daňovým povinnostiam. Vo svojom odporúčaní týkajúcom sa daňových zmlúv členským štátom odporúča najlepšie spôsoby, ako chrániť ich daňové zmluvy proti zneužívaniu, a to spôsobom, ktorý je v súlade s právnymi predpismi EÚ.

Zvýšenie daňovej transparentnosti

Transparentnosť je nevyhnutná na identifikovanie praktík agresívneho daňového plánovania zo strany veľkých spoločností a na zaistenie spravodlivej daňovej súťaže. Dnešný balík opatrení je zameraný na posilnenie transparentnosti, pokiaľ ide o dane odvádzané podnikmi, prostredníctvom revízie smernice o administratívnej spolupráci. Na základe navrhovaných pravidiel si budú vnútroštátne orgány vymieňať daňové informácie o činnostiach nadnárodných spoločností podľa jednotlivých krajín. Všetky členské štáty tak budú mať zásadné informácie, ktoré im umožnia identifikovať riziká vyhýbania sa daňovým povinnostiam a lepšie zacieliť svoje daňové audity. Komisia v súčasnosti takisto skúma jednotlivé otázky verejného podávania správ podľa jednotlivých krajín, pre ktoré v súčasnosti prebieha posúdenie vplyvu vzhľadom na iniciatívu, ktorá bude predstavená začiatkom jari.

Zabezpečenie rovnakých podmienok

Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a škodlivá daňová súťaž sú globálne problémy. Opatrenia zamerané na zabránenie týmto problémom musia presahovať hranice EÚ. V situácii, keď členské štáty pracujú na zavádzaní nových globálnych noriem daňovej transparentnosti a spravodlivej daňovej súťaže, je dôležité, aby sa pripojili aj medzinárodní partneri EÚ. Rozvojové krajiny by mali byť takisto súčasťou medzinárodnej siete dobrej správy daňových záležitostí, aby aj oni mohli mať prospech z celosvetového boja proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Dnešný balík opatrení obsahuje Oznámenie o vonkajšej stratégii pre účinné zdaňovanie. Jeho cieľom je posilniť spoluprácu s medzinárodnými partnermi v boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, zlepšiť opatrenia EÚ na podporu spravodlivého zdaňovania v celosvetovom meradle na základe medzinárodných noriem a vytvoriť spoločný prístup k vonkajším hrozbám vyhýbania sa daňovým povinnostiam. To pomôže zabezpečiť spravodlivé a rovnaké podmienky pre všetky podniky a krajiny.

Viac..  Hodnota obchodných dohôd EÚ predstavuje viac ako dva bilióny eur

Balík obsahuje aj zastrešujúce oznámeniepracovný dokument útvarov Komisie, ktoré vysvetľujú politické a hospodárske dôvody jednotlivých opatrení a širší program Komisie zameraný proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Je sprevádzaný novou štúdiou o agresívnom daňovom plánovaní, ktorá sa zameriava na hlavné metódy používané spoločnosťami s cieľom vyhnúť sa plateniu daní.

Súvislosti

Dnešný balík odzrkadľuje súčasný globálny politický a hospodársky prístup k zdaňovaniu právnických osôb. V októbri minulého roka sa krajiny OECD dohodli na opatreniach, ktoré majú obmedziť narúšanie základu dane a presun ziskov (BEPS). Európsky parlament takisto vypracoval odporúčania týkajúce sa vyhýbania sa daňovým povinnostiam právnických osôb.

Komisia rýchlo plní záväzok predsedu Junckera, ktorým je predloženie komplexného programu na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam právnických osôb, zabezpečenie spravodlivejšieho jednotného trhu a podpora zamestnanosti, rastu a investícií v Európe.

Hlavné iniciatívy predložené Komisiou v roku 2015 s cieľom posilniť transparentnosť danía reformovať zdaňovanie právnických osôb už prinášajú výsledky: návrh týkajúci sa transparentnosti záväzných daňových stanovísk členské štáty schválili len za sedem mesiacov a bol spustený celý rad ďalších podstatných reforiem daní právnických osôb. Komisia bude v roku 2016 pokračovať v kampani za reformu dane právnických osôb, a to prostredníctvom dôležitých návrhov, ako jeopätovné predloženie spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb (CCCTB).

Ďalšie kroky

Oba legislatívne návrhy tohto balíka Komisia predloží Európskemu parlamentu na konzultáciu a Rade na prijatie. Rada a Parlament by takisto mali schváliť odporúčanie týkajúce sa daňových zmlúv a členské štáty by ho mali pri revízii svojich daňových zmlúv dodržiavať. Členské štáty by tiež mali formálne schváliť novú vonkajšiu stratégiu a rozhodnúť o tom, ako ju po schválení Európskym parlamentom ju čo najrýchlejšie presadzovať.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices