Európska komisia sprísňuje pravidlá v záujme bezpečnejších a čistejších áut

Európska komisia predložila legislatívne návrhy na zabezpečenie prísneho dodržiavania všetkých bezpečnostných, environmentálnych a výrobných požiadaviek EÚ zo strany výrobcov automobilov.

Komisia navrhuje zásadné prepracovanie takzvaného rámca EÚ pre typové schvaľovanie. Podľa súčasných pravidiel sú vnútroštátne orgány zodpovedné výlučne za osvedčenie, že vozidlo spĺňa všetky požiadavky na uvedenie na trh a za dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov EÚ. Vďaka tomuto návrhu bude testovanie vozidiel nezávislejšie a zvýši sa dohľad nad vozidlami, ktoré sú už v prevádzke. Systém sa lepším európskym dohľadom celkovo posilní.

Komisia preskúmavala rámec EÚ pre typové schvaľovanie motorových vozidiel už pred odhaleniami vo Volkswagene. Odvtedy sa dospelo k záveru, že na to, aby sa predišlo opakovanému výskytu prípadov nesúladu, je potrebná ďalekosiahlejšia reforma. Dnešným návrhom nariadenia o schvaľovaní a dohľade nad trhom s motorovými vozidlami sa dopĺňa úsilie o zavedenie rozsiahlejšieho skúšania emisií (skúšky na účely stanovenia emisií pri skutočnej jazde – Real Driving Emissions testing).

Jyrki Katainen, podpredseda Európskej komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, uviedol: „Na jednotnom trhu, na ktorom sa tovar pohybuje voľne, musí každý dodržiavať pravidlá. Odhalenia vo Volkswagene zdôraznili, že systém povoľovania uvedenia automobilov na trh si vyžaduje ďalšie zlepšenie. Keď chceme dosiahnuť obnovenie dôvery spotrebiteľov v toto dôležité odvetvie, musíme sprísniť pravidlá, ale zároveň aj zabezpečiť, aby boli účinne dodržiavané. Je nevyhnutné obnoviť rovnaké podmienky a spravodlivú súťaž na trhu.“

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska uviedla: „Jednotný trh si vyžaduje dôsledné presadzovanie predpisov vo všetkých odvetviach vrátane automobilového priemyslu. Našimi návrhmi, ktoré dnes predkladáme, budeme zvyšovať kvalitu a nezávislosť testovania vozidiel a zlepšíme dohľad nad vozidlami, ktoré sú už v prevádzke. Dopĺňa sa tým naše úsilie o zavedenie najprísnejších postupov skúšania emisií na svete, ktoré budeme naďalej zlepšovať a prehodnocovať s cieľom zabezpečiť, aby sa najprísnejšie emisné limity skutočne dodržiavali.“

Súčasný systém typového schvaľovania je založený na vzájomnej dôvere: hneď ako vozidlo získa osvedčenie v jednom členskom štáte, môže sa voľne pohybovať po celej EÚ. Zatiaľ čo EÚ stanovuje právny rámec, za kontrolu dodržiavania predpisov zo strany výrobcov automobilov sú plne zodpovedné vnútroštátne orgány. V návrhu nariadenia o schvaľovaní a dohľade nad trhom s motorovými vozidlami sa zachováva zásada vzájomného uznávania, ktorá je základom jednotného trhu EÚ, ale zároveň sa snaží napraviť nedostatky v systéme.

Navrhované nariadenie prispeje k dosiahnutiu troch cieľov:

  • Zaviesť systém účinného dohľadu nad trhom na účely kontroly zhody vozidiel, ktoré už sú v prevádzke: Zatiaľ čo súčasné právne predpisy sa zaoberajú najmä kontrolami ex ante, v budúcnosti budú členské štáty a Komisia vykonávať náhodné kontroly na mieste týkajúce sa vozidiel, ktoré sú už na trhu. To umožní zistiť nesúlad v počiatočnej fáze a zabezpečiť prijatie okamžitých a razantných nápravných opatrení proti nevyhovujúcim vozidlám a/alebo vozidlám, ktoré predstavujú vážne riziko pre bezpečnosť alebo životné prostredie. Všetky členské štáty by mali mať možnosť prijať ochranné opatrenia proti nevyhovujúcim vozidlám na ich území bez toho, aby museli čakať, kým tak urobí orgán, ktorý udelil typové schválenie. Členské štáty budú musieť pravidelne hodnotiť svoje činnosti dohľadu nad trhom a zverejňovať výsledky.
  • Posilniť nezávislosť a kvalitu testovania, na základe ktorého je možné uvedenie vozidla na trh: Väčšina členských štátov určuje technické služby (ktoré sú platené priamo výrobcami automobilov), ktorých úlohou je testovať a kontrolovať súlad vozidla s požiadavkami typového schvaľovania EÚ. Komisia navrhuje upraviť systém odmeňovania, aby sa zabránilo finančným väzbám medzi technickými službami a výrobcami, čo by mohlo viesť ku konfliktom záujmov a ohroziť nezávislosť testovania. V návrhu sa počíta aj s prísnejšími kritériami výkonnosti týchto technických služieb, ktoré by mali podliehať pravidelnému a nezávislému auditu, aby získali príslušné určenie a zachovali si ho. Vnútroštátne schvaľovacie úrady budú predmetom partnerských preskúmaní, aby sa zabezpečilo dôsledné vykonávanie a presadzovanie príslušných pravidiel v celej EÚ.
  • Posilniť systém typového schvaľovania a zabezpečiť lepší európsky dohľad: Komisia bude mať právomoc pozastaviť, obmedziť alebo stiahnuť určenie technických služieb, ktoré dosahujú nedostatočné výsledky a pri uplatňovaní pravidiel sú príliš zhovievavé. V budúcnosti bude môcť Komisia vykonávať overovacie skúšky ex post (prostredníctvom svojho Spoločného výskumného centra) a v prípade potreby iniciovať stiahnutie vozidiel z trhu. Návrh odradí výrobcov a technické služby od povoľovania uvádzania nevyhovujúcich vozidiel na trh tým, že umožní Komisii uložiť finančné sankcie. Komisia bude takisto predsedať fóru na presadzovanie (Enforcement Forum), ktoré s členskými štátmi vypracuje spoločné stratégie overovania súladu a bude organizovať spoločné audity technických služieb a partnerské preskúmania schvaľovacích úradov.
Viac..  Eugen Jurzyca: Vyradenie 10% najstarších automobilov z ciest by bolo efektívnejšie ako plošne sprísňovať emisné normy

V návrhu Komisie sa zachováva súčasný zákaz rušiacich zariadení (vnútroštátne orgány majú aj naďalej povinnosť dozerať naň a presadzovať ho), pričom zachádza ešte o krok ďalej. Podľa návrhu nariadenia výrobca bude musieť poskytnúť prístup do softvérových protokolov vozidla. Týmto opatrením sa dopĺňa balík týkajúci sa emisií vznikajúcich pri skutočnej jazde, vďaka ktorému bude veľmi ťažké obchádzať emisné požiadavky a ktorý zahŕňa povinnosť výrobcov zverejňovať svoju stratégiu znižovania emisií, tak ako je to v prípade USA.

Ďalšie kroky

Návrh nariadenia sa teraz zašle Európskemu parlamentu a Rade na prijatie. Po prijatí bude nariadenie priamo uplatniteľné. Zruší sa ním a nahradí smernica 2007/46/ES (ďalej len „rámcová smernica“).

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices