Komisia predstavuje akčný plán na posilnenie boja proti financovaniu terorizmu

Nedávne teroristické útoky v Európskej únii i mimo nej sú dôkazom potreby silnej a koordinovanej európskej reakcie v rámci boja proti terorizmu. Európsky program v oblasti bezpečnosti obsahuje viacero oblastí na zlepšenie boja proti financovaniu terorizmu. Dnešný komplexný akčný plán ponúkne na súčasné výzvy silnú a rýchlu reakciu, v rámci ktorej sa opiera o existujúce pravidlá EÚ a podľa potreby ich dopĺňa. Pri vzniku nových hrozieb sa existujúce pravidlá prispôsobia pomocou konkrétnych opatrení alebo sa navrhnú dodatočné pravidlá.

Prvý podpredseda Frans Timmermans vyhlásil: Musíme teroristov odrezať od zdrojov, ktoré využívajú na páchanie svojich ohavných zločinov. Odhaľovaním a narúšaním financovania teroristických sietí môžeme znížiť ich možnosti cestovať, nakupovať zbrane a výbušniny, plánovať útoky a šíriť nenávisť a strach na internete. Komisia vykoná v nadchádzajúcich mesiacoch aktualizáciu a prípravu pravidiel a nástrojov EÚ prostredníctvom dobre navrhnutých opatrení, aby riešila nové hrozby a pomohla vnútroštátnym orgánom zintenzívniť boj proti financovaniu terorizmu a zlepšiť vzájomnú spoluprácu, pričom sa zaistí plné dodržiavanie základných práv. Je nesmierne dôležité, aby sme spolupracovali na riešení problému financovania terorizmu tak, aby sa dostavili výsledky a aby sme zaistili bezpečnosť európskych občanov.“

Podpredseda Komisie Valdis Dombrovskis, zodpovedný za euro a sociálny dialóg, povedal: „Dnešným akčným plánom chceme pohotovo zakročiť proti financovaniu terorizmu. Začneme už v najbližších mesiacoch predložením nových legislatívnych návrhov. Musíme teroristov odrezať od finančných prostriedkov, príslušným orgánom umožniť lepšie sledovanie finančných tokov, aby sme zabránili zničujúcim útokom, k akým došlo minulý rok v Paríži, a zabezpečiť, aby sa pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu trestalo vo všetkých členských štátoch. Chceme zlepšiť dohľad nad početnými finančnými prostriedkami, ktoré používajú teroristi – od hotovosti a kultúrnych artefaktov po virtuálne meny a anonymné predplatené karty – a zároveň sa vyhnúť vytváraniu zbytočných prekážok fungovania platobných systémov a finančných trhov pre bežných občanov dodržiavajúcich zákony.“

Akčný plán bude zameraný na dve hlavné oblasti:

 • sledovanie teroristov prostredníctvom finančných pohybov a zabránenie presunu ich finančných prostriedkov a iných aktív,
 • prerušenie zdrojov príjmov, ktoré využívajú teroristické organizácie, a to najmä zameraním sa na ich schopnosť vôbec získavať finančné prostriedky.

Zabránenie presunu prostriedkov a odhaľovanie financovania terorizmu

Teroristi vyvíjajú rôznu legálnu aj nelegálnu činnosť na financovanie teroristických činov. Sledovanie finančných tokov môže pomôcť pri odhaľovaní a prenasledovaní teroristických sietí. Nové finančné nástroje a spôsoby platby prinášajú nové slabiny, ktoré treba odstrániť. Obmedzenie možností financovania terorizmu má zásadný význam pre bezpečnosť, ale opatrenia v tejto oblasti môžu vplývať aj na život a hospodársku činnosť občanov a podnikov v celej EÚ. Z tohto dôvodu sa Komisia vo svojich návrhoch bude usilovať o rovnováhu medzi potrebou zvýšiť bezpečnosť a potrebou chrániť základné práva vrátane ochrany údajov a hospodárskych slobôd.

Prijatie štvrtého balíka opatrení proti praniu špinavých peňazí v máji 2015 predstavuje významný krok v zvyšovaní efektivity úsilia EÚ v boji proti praniu špinavých peňazí pochádzajúcich z trestnej činnosti a proti financovaniu teroristických aktivít. Potrebné je, aby ho teraz členské štáty urýchlene vykonali. Komisia členské štáty vyzýva, aby sa zaviazali k vykonaniu štvrtého balíka do konca roka 2016. V decembri 2015 Komisia predložila návrh smernice o boji proti terorizmu, ktorou sa kriminalizuje financovanie terorizmu a financovanie náboru, výcviku a cestovania na účely terorizmu. Komisia teraz navrhuje ďalšie možnosti boja proti zneužívaniu finančného systému na účely financovania terorizmu.

Najneskôr do konca druhého štvrťroku 2016 navrhneme niekoľko cielených zmien štvrtej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí v týchto oblastiach:

 • Zabezpečenie vysokej úrovne záruk pri finančných tokoch z vysokorizikových tretích krajín: Komisia zmení smernicu tak, aby obsahovala zoznam všetkých povinných kontrol (opatrenia hĺbkového preverovania), ktoré by mali finančné inštitúcie vykonávať v prípade finančných tokov z krajín, ktorých mechanizmy boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu vykazujú strategické nedostatky. Uplatňovaním rovnakých opatrení vo všetkých členských štátoch sa predíde vzniku medzier v Európe, ktoré by teroristom umožňovali vykonávať operácie v krajinách s nižšou úrovňou ochrany.
 • Rozšírenie právomocí finančných spravodajských jednotiek EÚ a uľahčenie ich spolupráce: rozsah informácií prístupných finančným spravodajským jednotkám sa rozšíri v súlade s najnovšími medzinárodnými normami.
 • Centrálne národné registre bankových a platobných účtov alebo centrálne systémy vyhľadávania údajov vo všetkých členských štátoch: smernica bude zmenená, aby finančné spravodajské jednotky získali jednoduchší a rýchlejší prístup k informáciám o držiteľoch bankových a platobných účtov.
 • Riešenie rizík spojených s financovaním terorizmu, ktoré súvisia s virtuálnymi menami: s cieľom zabrániť ich zneužívaniu na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu Komisia navrhuje začleniť platformy na výmenu virtuálnych mien do rozsahu pôsobnosti smernice o boji proti praniu špinavých peňazí, aby tieto platformy museli vykonávať kontroly v rámci hĺbkového preverovania klientov pri výmene virtuálnej meny za reálnu, čím sa ukončí anonymita spojená s takýmito výmenami.
 • Riešenie rizík spojených s anonymnými predplatenými nástrojmi (napr. predplatenými kartami): Komisia navrhuje znížiť limitné hodnoty pre identifikáciu a rozšíriť požiadavky na overenie klientov. Primerane sa pritom zohľadní zásada proporcionality, najmä pokiaľ ide o používanie takýchto kariet finančne zraniteľnými občanmi.
Viac..  Maďarské predsedníctvo v EÚ sa zameria na konkurencieschopnosť i bezpečnosť

K ďalším opatreniam patrí:

 • Zvýšenie účinnosti európskej transpozície opatrení OSN na zmrazenie aktív a zlepšenie dostupnosti zoznamov OSN pre finančné inštitúcie a hospodárske subjekty EÚ do konca roka 2016. Komisia ďalej posúdi potrebu osobitného režimu EÚ na zmrazovanie majetku teroristov.
 • Kriminalizácia prania špinavých peňazí: komplexným spoločným vymedzením trestných činov prania špinavých peňazí a sankcií v celej EÚ sa odstránia prekážky cezhraničnej justičnej a policajnej spolupráce v boji proti praniu špinavých peňazí.
 • Obmedzenie rizík spojených s hotovostnými platbami: prostredníctvom legislatívneho návrhu o nezákonných pohyboch hotovosti Komisia rozšíri rozsah pôsobnosti existujúceho nariadenia tak, aby zahŕňalo hotovostné prostriedky zasielané nákladnou dopravou alebo poštou a aby sa príslušným orgánom pri podozrení z nezákonnej činnosti umožnilo konať v prípade nižších súm v hotovosti.
 • Posúdenie dodatočných opatrení na sledovanie financovania terorizmu: Komisia preskúma potrebu vytvoriť doplnkový systém EÚ na sledovanie financovania terorizmu, ktorý by sa týkal napríklad aj platieb v rámci EÚ, ktoré nezachytáva spoločný program EÚ a USA na sledovanie financovania terorizmu (TFTP).

Prerušenie zdrojov príjmov teroristických organizácií

Hlavným zdrojom príjmov teroristických organizácií je v súčasnosti nedovolené obchodovanie z okupovaných území vrátane obchodu s tovarom kultúrneho charakteru a nezákonného obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi. Ďalším zdrojom môže byť aj obchodovanie s legálnym tovarom. Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť poskytnú krajinám Blízkeho východu a severnej Afriky technickú pomoc na boj proti obchodovaniu s kultúrnymi objektmi a tretie krajiny podporia v dodržiavaní rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN v tejto oblasti. Podporu na zlepšenie boja proti financovaniu terorizmu získajú aj krajiny na Blízkom východe, v severnej Afrike a v juhovýchodnej Ázii.

Komisia v roku 2017 predloží legislatívny návrh na posilnenie právomocí colných orgánov s cieľom bojovať proti financovaniu terorizmu prostredníctvom obchodu s tovarom, napríklad bojom proti nelegálnym ziskom nadobudnutým predstieraním obchodných transakcií, nesprávnym opisom hodnoty tovaru a fiktívnou fakturáciou.

Ďalší návrh bude zameraný na nezákonné obchodovanie s tovarom kultúrnej hodnoty s cieľom rozšíriť rozsah pôsobnosti platných právnych predpisov na väčší počet krajín.

Ďalšie kroky

V akčnom pláne sa uvádza zoznam konkrétnych opatrení, ktoré Komisia okamžite zavedie do praxe. Ďalšie budú nasledovať v najbližších mesiacoch. Všetky opatrenia, ktoré sme dnes predstavili, by sa mali vykonať do konca roka 2017 (pozri podrobný harmonogram v prehľade).

Súvislosti

Európsky program v oblasti bezpečnosti zdôraznil potrebu opatrení na efektívnejší a komplexnejší boj proti financovaniu terorizmu. K opatreniam prijatým v priebehu minulého roka patrí zavedenie trestných sankcií za financovanie terorizmu prostredníctvom návrhu smernice o boji proti terorizmu a podpísanie dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu Európskou úniou. V záveroch Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci z 20. novembra, Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 8. decembra, ako aj Európskej radyz 18. decembra 2015 sa zdôraznila potreba zintenzívniť činnosť v tejto oblasti. Dôkazom hlbokého celosvetového konsenzu v otázke potreby konať proti financovaniu terorizmu je aj rezolúcia, ktorú 17. decembra 2015 schválila Bezpečnostná rada OSN, ktorá je konkrétnejšie zameraná proti financovaniu Islamského štátu (Dá’iš) a ktorou sa rozširuje predošlý režim sankcií proti al-Káide.

O dac

Odporúčame pozrieť

ocean, plasty

Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Komisia dnes oznámila investíciu vo výške 126,9 milióna eur do 26 nových projektov, ktoré prispievajú …

Consent choices