Regulácia ratingových agentúr: „stále je tu priestor na zlepšenie“

Dozorný orgán EÚ, zriadený na monitorovanie ratingových agentúr v nadväznosti na finančnú krízu v roku 2008, položil dobré základy, podľa novej správy Európskeho dvora audítorov je však ešte potrebné odstrániť významné riziká.

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) bol zriadený v roku 2011 s cieľom registrovať, monitorovať ratingové agentúry a vykonávať nad nimi dohľad. Ratingové agentúry boli v tom čase v Európe v podstate neregulované a pozornosť sa sústredila na ich dosah na finančné trhy. V súčasnosti orgán ESMA uskutočňuje dohľad nad 23 ratingovými agentúrami zaregistrovanými v EÚ. Jeho pravidlá a usmernenia však stále nie sú úplné, konštatujú audítori.

Uznávajú, že orgánu ESMA sa podarilo znížiť priemerný čas trvania registračného procesu, no tvrdia, že tento proces je naďalej zložitý. Napriek tomu, že ratingové metodiky by mali byť prísne, systematické, kontinuálne a mali by podliehať overovaniu, metódy orgánu ESMA sú zamerané najmä na dôslednosť.

Súčasné pravidlá rámca Eurosystému pre hodnotenie kreditného rizika nezaručujú, že všetky agentúry registrované v orgáne ESMA majú rovnaké podmienky, čo vytvára štruktúru dvojúrovňového trhu a malé ratingové agentúry stavia do nepriaznivej situácie.

Úverové ratingy sú dôležité pre investorov a účastníkov kapitálového trhu a trhu s dlhopismi, v niektorých prípadoch dokonca nahrádzajú náležitú starostlivosť investorov, uviedol Baudilio Tomé Muguruza, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. Stále je tu však priestor na zlepšenie dohľadu nad ratingovými agentúrami v EÚ“.

Audítori zistili, že hoci má orgán ESMA dobre zavedený postup identifikácie rizík, pre nedostatočnú dokumentačnú stopu nebolo jednoduché pochopiť, prečo boli v prípade niektorých rizík zmenené priority. Rovnako chýba dokumentácia o motivácii, prečo orgán ESMA obmedzil prešetrenie istých vysokorizikových oblastí.

Hoci orgán ESMA položil dobré základy pre svoj prístup dohľadu, jeho pravidlá a usmernenia nie sú úplné. Nástroje na dokumentáciu a vnútorné monitorovanie „nie sú príliš prepracované“, konštatujú audítori, a nebolo vždy možné sledovať priebežný dohľad alebo následnú analýzu a závery z nej odvodené.

Viac..  Čína dúfa, že sa s EÚ dohodne na clách na EV, ktoré budú vyhovovať obom stranám

Orgán ESMA má jedinečnú databázu centrálneho registra, ktorá poskytuje harmonizované a okamžite dostupné informácie o výkonnosti všetkých zaregistrovaných a certifikovaných ratingov. Audítori však vyjadrili obavy, ktoré sa týkali primeranosti zverejnených štatistík a kontrol nahlasovaných údajov.

V správe sa odporúča, aby orgán ESMA:

• počas registrácie náležite dokumentoval svoje hodnotenie požiadaviek týkajúcich sa ratingových metodík;

• zlepšil vysledovateľnosť procesu identifikácie rizík a následne kontroloval všetky vysokorizikové oblasti;

• sústavne aktualizoval svoj manuál a príručku na výkon dohľadu a zaviedol vnútorné pokyny na účinné zdokumentovanie prešetrení;

• zaviedol špeciálny IT nástroj pre dohľad s cieľom zlepšiť výmenu poznatkov a vyjasniť zodpovednosť za úlohy;

• preskúmal všetky dôležité hľadiská návrhu a vykonávania metodík, ktoré ešte neboli do prešetrenia zahrnuté;

• preskúmal systémy agentúr na riešenie konfliktov záujmov, najmä konfliktov týkajúcich sa obchodných operácií ich analytikov, a testoval správnosť získaných informácií vo veci týchto konfliktov;

• zvážil vytvorenie ďalších usmernení o požiadavkách na zverejňovanie;

• monitoroval a zlepšil obsah informácií zverejnených v centrálnom registri na základe osvedčených postupov na účely zverejnenia informácii o ratingových výkonoch;

• zverejnil všetky platné právne predpisy a príslušné dokumenty a zvýšil užívateľskú prístupnosť svojich webových stránok.

O dac

Odporúčame pozrieť

Rada EÚ menovala Katarínu Kaszasovú za členku Európskeho dvora audítorov

Rada Európskej únie v pondelok vymenovala Slovenku Katarínu Kaszasovú za členku Európskeho dvora audítorov (EDA). …

Consent choices