Turecko je o krok bližšie k oslobodeniu od víz

Komisia prijala druhú správu o pokroku, ktorý Turecko dosiahlo pri plnení požiadaviek plánu liberalizácie vízového režimu; sú v nej zdôraznené kroky, ktoré Turecko urobilo od poslednej správy vydanej v októbri 2014. Na samite EÚ a Turecka 29. novembra 2015 sa Turecko zaviazalo zrýchliť plnenie plánu, a to aj prípravou na uplatňovanie všetkých ustanovení readmisnej dohody medzi EÚ a Tureckom, s cieľom dokončiť liberalizáciu víz do októbra 2016, ak sa dovtedy dosiahnu všetky stanovené ciele. Komisia v dnešnej správe oceňuje novú úroveň angažovanosti a odhodlania, ktorú preukazujú turecké orgány.

Komisár pre migráciu, vnútorné veci a občianstvo Dimitris Avramopoulos si všimol niekoľko dôležitých krokov vpred a podporil ďalšie zrýchľovanie reformného procesu: „Chválim Turecko za jeho úsilie. Hoci sa ocitlo v prvej línii sýrskej utečeneckej krízy, po samite EÚ a Turecka ukázali turecké orgány nové odhodlanie viesť dialóg o vízovej liberalizácii. Verím tomu, že krajina urýchlene zavedie prioritné opatrenia stanovené v dnešnej správe a že budeme môcť ďalej spolupracovať na plnení podmienok vízovej liberalizácie. Komisia bude Turecku naďalej k plnej dispozícii pri realizácii plánu.“

V správe sa uvádza, že Turecko zrýchlilo reformný proces s cieľom splniť požiadavky plánu najmä po samite EÚ – Turecko, ktorý sa uskutočnil 29. novembra 2015. Turecko poskytuje útočisko a pomoc 2,5 miliónom utečencom zo Sýrie. Nedávno im umožnilo vstup na pracovný trh, čo pravdepodobne zjednoduší ich začlenenie do spoločnosti a zvýši ich sebestačnosť. Turecko takisto prijalo dôležité opatrenia na sprístupnenie verejných služieb utečencom vrátane vzdelávania detí. Zároveň začalo zavádzať prísnejšie vízové a prijímacie pravidlá voči občanom krajín, z ktorých plynie do Turecka významný počet ilegálnych migrantov pokračujúcich do EÚ. Okrem toho turecké orgány ďalej posilňujú celkové kapacity dozoru a riadenia hraníc.

Zároveň sa v správe vymenúvajú opatrenia, ktoré má Turecko prijať, aby splnilo všetky požiadavky plánu. Okrem iného musí krajina v súlade s normami platnými v EÚ začať vydávať pasy, ktoré zahŕňajú odtlačky prstov držiteľov. Turecké orgány tu majú nesmierne náročnú úlohu. No je nevyhnutné a naliehavé, aby turecké orgány pokračovali v komplexnom riešení rôznych aspektov nelegálnej migrácie.

Správa vyzýva Turecko, aby zredukovalo meškanie azylových postupov, aby zintenzívnilo spoluprácu so všetkými členskými štátmi, s ktorými má spoločné hranice, a to najmä v oblasti spätného prijímania a v policajných a justičných veciach, a aby zvýšilo úroveň boja proti korupcii a organizovanému zločinu. V pláne sú aj ďalšie nevyhnutné kroky, a to prijatie právnych predpisov o ochrane osobných údajov, ktoré sú v súlade s normami EÚ, uzavretie dohôd o spolupráci s Europolom a Eurojustom, a v neposlednom rade prijatie komplexných opatrení na zjednodušenie začlenenia rómskeho obyvateľstva do spoločnosti. V správe sa zdôrazňuje, že Turecko by malo zosúladiť svoje právne predpisy o terorizme s normami Rady Európy, ako aj schváliť a previesť do svojho právneho poriadku niekoľko medzinárodných dohovorov.

Viac..  Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Súvislosti

Po podpise readmisnej dohody medzi Európskou úniou a Tureckom 16. decembra 2013 EÚ začala dialóg s Tureckom o vízovej liberalizácii. Dialóg vychádza z plánu, ktorého cieľom je bezvízový styk s Tureckom. Sú v ňom stanovené požiadavky, ktoré Turecko musí splniť, aby Komisia mohla navrhnúť Európskemu parlamentu a Rade zmenu nariadenia (ES) č. 539/2001, ktorá by tureckým občanom umožnila bezvízové 90-dňové pracovné, turistické alebo rodinné pobyty v rámci 180-dňových období v schengenskom priestore.

V pláne je stanovených 72 požiadaviek, ktoré sú rozdelené do piatich tematických skupín: bezpečnosť dokumentov, riadenie migrácie, verejný poriadok a bezpečnosť, základné práva a spätné prijímanie nelegálnych migrantov.

Prvú správu o pokroku Turecka pri plnení požiadaviek plánu vízovej liberalizácie prijala Komisia 20. októbra 2014. V nej posúdila mieru plnenia jednotlivých požiadaviek a poskytla odporučenia, ako v každej z nich dosiahnuť ďalší pokrok.

Na samite EÚ – Turecko 29. novembra 2015 EÚ privítala záväzok Turecka, že zrýchli plnenie plánu vo vzťahu ku každému z dotknutých členských štátov. V spoločnej deklarácii dohodnutej na samite sa od Európskej komisie požadovalo, aby druhú správu o plnení plánu predložila začiatkom marca 2016. Obe strany súhlasili, že readmisná dohoda medzi EÚ a Tureckom nadobudne platnosť v júni 2016, pričom sa predpokladá uplatňovanie ustanovení týkajúcich sa občanov tretích krajín, aby Komisia mohla predstaviť svoju tretiu správu o pokroku na jeseň 2016 tak, že po splnení všetkých podmienok plánu sa do októbra 2016 dokončí proces vízovej liberalizácie a tureckí občania nebudú viazaní vízovou povinnosťou v schengenskom priestore.

Zvýšená mobilita občanov v bezpečnom, dobre riadenom prostredí je jedným z hlavných cieľov Európskej únie a jej vzťahov s partnerskými krajinami. EÚ sa tento cieľ snaží dosiahnuť cez dialógy o vízovej liberalizácii, a to najmä so susednými a kandidátskymi, ktoré prejavia záujem.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices