Oceliarsky priemysel: Komisia prijíma opatrenia na zachovanie pracovných miest a rastu v Európe

Komisia navrhuje politické opatrenia na podporu európskeho oceliarstva, aby prekonalo vážne výzvy, ktorým do veľkej miery čelí v dôsledku celosvetovej nadmernej kapacity.

Európska komisia predložila oznámenie, v ktorom objasňuje, ako európske oceliarske odvetvie môže s podporou členských štátov a inštitúcií EÚ prekonať svoje krátkodobé a dlhodobé problémy.

Aby sa dalo zvíťaziť nad týmito vážnymi výzvami, ktoré podnecuje celosvetová nadmerná kapacita, prudké zvyšovanie celosvetového vývozu a nevídaná vlna nekalých obchodných praktík, je potrebné spoločné úsilie. Vysoké náklady na energiu a meniace sa trhové podmienky si vyžadujú, aby sa energeticky náročné priemyselné odvetvia prispôsobovali a realizovali inovácie s cieľom zabezpečiť si dlhodobú konkurencieschopnosť a udržateľnosť.

Podpredseda Jyrki Katainen zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť uviedol: „Musíme urobiť viac, aby sa oceliarsky priemysel a ďalšie energeticky náročné odvetvia vyvíjali, aby zavádzali inovácie a aby na trhu prosperovali vďaka kvalite, špičkovým technológiám, efektívnej výrobe a vysoko kvalifikovanej pracovnej sile. V súčasnosti oceliarske výrobky chráni rekordný počet antidumpingových opatrení a Komisia je odhodlaná obnoviť na celosvetovej úrovni rovnaké podmienky. Podnikneme ďalšie kroky s cieľom zjednodušiť naše postupy, ale aj členské štáty musia priložiť ruku k dielu a bezodkladne prijať náš legislatívny návrh modernizovať nástroje EÚ na ochranu obchodu, aby sa spravodlivejší obchod stal skutočnosťou.“

Komisia už podnikla razantné kroky na podporu oceliarskeho priemyslu pri prekonávaní krátkodobých problémov. V oznámení„Oceľ: Ochrana udržateľných pracovných miest a rastu v Európe“ informuje o niektorých nových krátkodobých opatreniach, ktoré posilnia boj EÚ proti nekalým obchodným praktikám, ako aj o dlhodobých postupoch na zaručenie trvalej konkurencieschopnosti a udržateľnosti energeticky náročných odvetví, ako je oceliarstvo:

  • Boj proti nekalým obchodným praktikám: Komisia už dnes v rekordom rozsahu kompenzuje škodlivý účinku dumpingu: v súčasnosti výrobky z ocele upravuje 37 antidumpingovými a antisubvenčnými opatreniami (z toho 16 sa týka dovozu z Číny). V budúcnosti ešte urýchli prijímanie antidumpingových opatrení a je pripravená predkladať ďalšie návrhy s cieľom zdynamizovať celkový postup a zefektívniť súčasný systém. Je najvyšší čas podložiť slová činmi: aby sa zefektívnili, urýchlili a posilnili postupy, spoluzákonodarcovia musia čo najskôr prijať návrh Komisie z roku 2013 o modernizácii nástrojov na ochranu obchodu. Najmä zrušenie tzv. pravidla nižšieho cla za určitých okolností by umožnilo ukladanie vyšších antidumpingových ciel. Komisia navrhne aj systém predbežného dohľadu nad výrobkami z ocele. Opatrenia predbežného dohľadu sú súčasťou existujúcich ochranných nástrojov EÚ a môžu sa zaviesť, ak hrozí, že dovozné trendy spôsobia ujmu výrobcom z Únie.
  • Riešenie príčin nadmernej svetovej kapacity: Popri opatreniach zameraných na riešenie celosvetovej nadmernej kapacity sa Komisia usiluje odstrániť hĺbkové príčiny problému na bilaterálnej aj multilaterálnej úrovni, a to jednak v spolupráci s hlavnými partnermi EÚ (Čína, Japonsko, India, Rusko, Turecko a Spojené štáty americké), ako aj na príslušných medzinárodných fórach, ako sú OECD a WTO. Len minulý týždeň sa uskutočnili dvojstranné stretnutia s Čínou a Japonskom. Komisia bude túto medzinárodnú spoluprácu naďalej posilňovať, najmä v skupine G20.
  • Investície do budúcich riešení a technológií pre konkurencieschopnejší priemysel: Dlhodobá konkurencieschopnosť energeticky náročných priemyselných odvetví závisí od ich schopnosti vyvíjať prelomové technológie v oblastiach, akou je napríklad energetická efektívnosť alebo zachytávanie a využívanie oxidu uhličitého. To si vyžaduje ďalšie súkromné a verejné investície do inovácií, výskumu a nových technológií. Na úrovni EÚ podporu modernizácie oceliarskeho priemyslu poskytujú rôzne fondy. Patria medzi ne Európsky fond pre strategické investície s rozpočtom 315 miliárd eur (z ktorého sa už podporila modernizácia jednej oceliarne), európske štrukturálne a investičné fondy a program EÚ na financovanie výskumu Horizont 2020. Oznámenie jasne vykresľuje jednotlivé možnosti. Priemysel by ich mal naplno využiť.
  • Modernizácia oceliarskeho priemyslu investovaním do ľudského kapitálu: Zachovanie moderného a konkurencieschopného oceliarskeho priemyslu si vyžaduje kvalifikovaných a vyškolených pracovníkov. S nadchádzajúcim programom pre nové zručnosti sa Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi a sociálnymi partnermi bude usilovať o budovanie spoločného záväzku investovať do ľudí a ich zručností. Na podporu pracovníkov a ich miestnych komunít sú k dispozícii Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii a Európsky sociálny fond, ktorých cieľom je zmierniť nepriaznivé sociálne dôsledky v kontexte premiestňovania.
  • Oceliarskemu priemyslu pomôžu prosperovať cielené politiky v oblastiach ako hospodárska súťaž, energetika, obchodovanie s emisiami a obehové hospodárstvo: Naše revidované pravidlá štátnej pomoci poskytujú členským štátom široké možnosti podpory cezhraničných technológií, výskumu a inovácií, ako aj systémov využívania obnoviteľných zdrojov energie. Navrhovaná revízia systému obchodovania s emisiami, o ktorej momentálne rokujú spoluzákonodarcovia, by mala pre oceliarske odvetvie znamenať prínos a zabezpečiť, že sa mu dostane primeraná úroveň podpory pri rozdeľovaní emisných kvót. V tejto súvislosti je dôležitá aj politika Komisie v oblasti zmeny klímy a obehového hospodárstva.
Viac..  P. Szijjártó: Neuvážené rozhodnutia Bruselu znížili konkurencieschopnosť EÚ

Súvislosti

Oceliarsky priemysel v Európe je v niektorých oceliarskych produktových segmentoch celosvetovým lídrom, predstavuje 1,3 % HDP EÚ a v roku 2015 zamestnával okolo 328 000 ľudí. Zároveň je dôležitým zdrojom nepriamej tvorby pracovných miest, keďže zohráva dôležitú úlohu v mnohých iných priemyselných odvetviach, ako napríklad v automobilovom priemysle. Napriek potenciálu európskeho oceliarskeho priemyslu a značnému úsiliu inovovať ho a modernizovať sa jeho konkurenčné postavenie na svetovom trhu s oceľou za uplynulé roky zhoršilo. Nadbytok výroby ocele v tretích krajinách, ako napríklad v Číne, zvýšil vývoz, znížil ceny a viedol k nebývalému prílevu nekalých obchodných praktík, ktoré narúšajú rovnaké podmienky na celosvetovej úrovni.

Súčasné výzvy, ktorým čelí oceliarsky priemysel, sú vážne, ale dajú sa zvládnuť, ak všetci účastníci budú lojálne spolupracovať. Komisia bude situáciu v oceliarskom priemysle naďalej sledovať a v prípade potreby nezaváha prijať ďalšie opatrenia. Ak chceme v Európe zachovať udržateľné pracovné miesta a rast, nesmieme strácať čas.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices