Antitrust: podľa odvetvového prieskumu elektronického obchodu je v EÚ rozšírené geografické blokovanie

Podľa predbežných zistení z odvetvového prieskumu Komisie v sektore elektronického obchodu je v EÚ rozšírená prax geografického blokovania. Čiastočne za to môžu jednostranné rozhodnutia firiem nepredávať v zahraničí, sčasti však aj zmluvné prekážky vytvorené spoločnosťami, ktoré bránia spotrebiteľom pri cezhraničnom online nákupe v EÚ.

Európska komisia uverejnila predbežné zistenia o rozšírení geografického blokovania, ktoré spotrebiteľom bráni v nákupe spotrebného tovaru a prístupe k online digitálnemu obsahu v Únii. Tieto informácie získala v rámci prebiehajúceho antitrustového odvetvového prieskumu elektronického obchodu, ktorý sa začal v máji 2015. Z odpovedí vyše 1 400 maloobchodníkov a poskytovateľov digitálneho obsahu zo všetkých 28 členských štátov EÚ vyplýva, že geografické blokovanie je v Únii bežnou praxou tak pri spotrebnom tovare, ako aj pri digitálnom obsahu. 38 % opýtaných maloobchodných predajcov spotrebného tovaru a 68 % poskytovateľov digitálneho obsahu uviedlo, že geograficky blokujú spotrebiteľov z iných členských štátov EÚ.

Cieľom odvetvového prieskumu elektronického obchodu je získať trhové informácie, ktoré Komisii umožnia lepšie pochopiť, či a do akej miery ovplyvňujú európsky elektronický obchodný trh prípadné prekážky zo strany spoločností. Prieskum sa okrem iného zameriava aj na geografické blokovanie. Uverejnené fakty a údaje o geografickom blokovaní neimplikujú zistenie žiadnych obáv z hľadiska hospodárskej súťaže, ani začatie žiadnych antitrustových vyšetrovaní. Zistenia poslúžia ako podklad prebiehajúcej analýzy Komisie v rámci odvetvového prieskumu s cieľom identifikovať prípadné problémy v oblasti hospodárskej súťaže a doplniť opatrenia iniciované ako súčasť stratégie jednotného digitálneho trhu na riešenie prekážok cezhraničného elektronického obchodu.

Komisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová uviedla: Informácie získané z odvetvového prieskumu elektronického obchodu potvrdili predpoklad, ktorý nás k nemu viedol: Geografické blokovanie nielen často bráni európskym spotrebiteľom nakupovať tovary a digitálny obsah online z inej krajiny EÚ, ale časť z neho je výsledkom zmluvných obmedzení medzi dodávateľmi a distribútormi. Ak sa firma, ktorá nemá dominantné postavenie, jednostranne rozhodne v zahraničí nepredávať, nejde o porušenie súťažného práva. Ak sú však dôvodom geografického blokovania zmluvy, musíme bližšie preskúmať, či nejde o protisúťažné správanie, ktoré dokážu riešiť nástroje EÚ v oblasti hospodárskej súťaže.

Hoci sa na internete predáva čoraz viac tovarov a služieb, cezhraničný elektronický predaj v EÚ rastie len pomaly. Dnes zverejnené predbežné zistenia Komisie z odvetvového prieskumu sa týkajú praxe tzv. geografického blokovania, pri ktorom maloobchodníci a poskytovatelia digitálneho obsahu bránia online nákupcom v kúpe spotrebného tovaru alebo v prístupe k digitálneho obsahovej službe na základe geografickej polohy nákupcu alebo jeho krajiny pobytu. Je to jeden z faktorov ovplyvňujúcich cezhraničný elektronický obchod.

V niektorých prípadoch geografické blokovanie podľa všetkého vyplýva z dohôd medzi dodávateľmi a distribútormi. Tie môžu obmedzovať hospodársku súťaž na jednotnom trhu v rozpore s antitrustovými pravidlami EÚ. Tento problém však treba riešiť vo všetkých prípadoch individuálne.

Naopak, ak je geografické blokovanie založené na jednostranných obchodných rozhodnutiach spoločnosti nepredávať do zahraničia, takéto správanie v prípade firiem, ktoré nemajú dominantné postavenie, jednoznačne nespadá do rozsahu práva EÚ v oblasti hospodárskej súťaže.

Maloobchodníci a poskytovatelia služieb sa môžu rozhodnúť nepredávať do zahraničia z viacerých dôvodov a možnosť voľby obchodného partnera je stále základným princípom.V tomto svetle je kľúčovou prioritou Komisie riešiť neopodstatnené bariéry cezhraničného elektronického obchodu legislatívnymi opatreniami v rámci stratégie jednotného digitálneho trhu a v máji predloží ďalšie legislatívne návrhy. Spoločným cieľom presadzovania súťažného práva a legislatívnych iniciatív Komisie je vytvoriť priestor, kde majú európski občania a podniky bezproblémový prístup k činnostiam online bez ohľadu na miesto pobytu.

Zhrnutie predbežných zistení

Odvetvový prieskum odhalil, že geografické blokovanie využíva 38 % maloobchodníkov, ktorí sa zúčastnili na prieskume a ktorí sa venujú online predaju spotrebného tovaru ako oblečenie, obuv, športové potreby či spotrebná elektronika. Pri týchto produktoch sa geografické blokovanie prejavuje najmä ako odmietanie doručovať do zahraničia. Vyskytuje sa aj odmietanie platieb zo zahraničia a v menšej miere presmerovanie a blokovanie prístupu k webovým stránkam. Hoci vo väčšine prípadov k takémuto geografickému blokovaniu dochádza v dôsledku jednostranných obchodných rozhodnutí maloobchodníkov, 12 % z nich uvádza zmluvné obmedzenia cezhraničného predaja aspoň v jednej z ponúkaných produktových kategórií.

Viac..  Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Pokiaľ ide o digitálny obsah online, väčšina (68 %) poskytovateľov uviedla, že geograficky blokujú používateľov, ktorí sa nachádzajú v inom členskom štáte EÚ. Robia to najmä na základe IP adresy používateľa, ktorá identifikuje počítač/smartfón a udáva jeho polohu. 59 % opýtaných poskytovateľov obsahu uviedlo, že ich ku geografickému blokovaniu zmluvne zaväzujú dodávatelia. Rozšírenie geografického blokovania sa značne líši v závislosti od kategórie digitálneho obsahu a príslušného členského štátu.

Počet respondentov v jednotlivých členských štátoch sa líši – najmä pre rozdiely vo veľkosti trhu elektronického obchodu a počte spontánnych žiadostí o účasť na prieskume, ktoré Komisia dostala. Výsledky teda ponúkajú cenný náhľad do miery výskytu praxe geografického blokovania v EÚ, no za celkový trh elektronického obchodu v Únii nie sú štatisticky reprezentatívne. Viac informácií nájdete v prehľade.

Ďalšie kroky v odvetvovom prieskume elektronického obchodu

Predbežná správa, ktorej zverejnenie na verejnú konzultáciu je naplánované na polovicu roka 2016, podrobnejšie analyzuje všetky zistenia z prebiehajúceho odvetvového prieskumu elektronického obchodu. Zahŕňať bude nielen geografické blokovanie, ale aj ďalšie prípadné problémy v oblasti hospodárskej súťaže, ktoré sa týkajú európskych elektronických obchodných trhov. Záverečná správa sa očakáva v prvom štvrťroku 2017.

Dnes uverejnené predbežné zistenia o geografickom blokovaní neimplikujú zistenie žiadnych obáv z hľadiska hospodárskej súťaže, ani začatie žiadnych antitrustových vyšetrovaní.

Ak by Komisia v spojení s geografickým blokovaním či inými problémami zistila konkrétne obavy z hľadiska hospodárskej súťaže, môže začať vyšetrovanie takýchto prípadov na zaistenie súladu s pravidlami EÚ o obmedzujúcich obchodných praktikách a zneužívaní dominantného postavenia na trhu (články 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie – ZFEÚ). Akékoľvek opatrenie na presadzovanie súťažného práva by muselo vychádzať z posúdenia konkrétnych prípadov, ktorého súčasťou by bola aj analýza prípadného odôvodnenia zistených obmedzení.

Súvislosti

Celá správa je k dispozícii tu.

Odvetvový prieskum elektronického obchodu sa začal 6. mája 2015 a mal Komisii umožniť identifikovať prípadné obavy z hľadiska hospodárskej súťaže na európskych trhoch elektronického obchodu. Bližšie informácie o odvetvovom prieskume elektronického obchodu nájdete v prehľade a na stránke odvetvového prieskumu.

Odvetvový prieskum dopĺňa ďalšie opatrenia na odstraňovanie prekážok cezhraničného elektronického obchodu stanovené v stratégii jednotného digitálneho trhu, ktorú Komisia prijala v ten istý deň. Komisia dnes v rámci stratégie uverejnila úplnú správu s výsledkami verejnej konzultácie o geografickom blokovaní (viac informácií tu). Zároveň vykonala prieskum metódou fiktívnych nákupov (tzv. mystery shopping), v ktorom analyzovala rozšírenosť geografického blokovania a techník územného obmedzovania v rôznych odvetviach po celej EÚ. V máji Komisia navrhne legislatívny balík na podporu elektronického obchodu v EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

ocean, plasty

Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Komisia dnes oznámila investíciu vo výške 126,9 milióna eur do 26 nových projektov, ktoré prispievajú …

Consent choices