Silnejšie a inteligentnejšie hranice EÚ? Komisia navrhuje zriadiť systém vstup/výstup

Európska komisia predstavuje svoj revidovaný návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup, aby sa urýchlili, zjednodušili a posilnili postupy hraničných kontrol štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí cestujú do EÚ.

Systém vstup/výstup zmodernizuje riadenie vonkajších hraníc prostredníctvom zlepšenia kvality a efektívnosti kontrol a podpory členských štátov pri rastúcom počte cestujúcich vstupujúcich na územie EÚ a odchádzajúcich z neho. Legislatívny návrh je súčasťou širšieho „balíka predpisov o inteligentných hraniciach“ a zaoberá sa úlohou informačných systémov v rámci posilnenia riadenia vonkajších hraníc, vnútornej bezpečnosti a boja proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos uviedol: „Používanie nových technológií môže uľahčiť proces vybavovania cestujúcich na našich vonkajších hraniciach, a zároveň pomáhať v boji proti neregulárnej migrácii a zvyšovať úroveň vnútornej bezpečnosti. Riešime takto závažné nedostatky v našich existujúcich informačných systémoch a prijímame konkrétne opatrenia s cieľom vytvoriť silnejšie a inteligentnejšie hranice, ktoré budú efektívnejšie vzhľadom na stále rastúci počet cestujúcich, ktorí prichádzajú do EÚ.“

Navrhovaný systém vstup/výstup umožní účinné riadenie povolených krátkodobých pobytov, zvýšenú automatizáciu hraničných kontrol a prispeje k odhaľovaniu falšovania dokumentov ako aj podvodov s osobnými údajmi. Systém sa bude vzťahovať na všetkých občanov tretích krajín, ktorí majú povolenie na krátkodobý pobyt v schengenskom priestore (maximálne 90 dní v rámci 180-dňového obdobia).

V systéme sa bude zaznamenávať meno, typ cestovného dokladu, biometrické údaje a dátum a miesto vstupu a výstupu. Zjednoduší sa tak prekračovanie hraníc cestujúcimi bona fide, odhaľovanie prípadov prekročenia dĺžky povoleného pobytu a identifikácia osôb bez dokladov v schengenskom priestore. V systéme sa takisto zaznamená aj odopretie vstupu.

Systém vstup/výstup tiež nahradí súčasný systém manuálneho označovania pasov pečiatkami, ktorý je časovo náročný, neposkytuje spoľahlivé údaje o prekročení hranice, neumožňuje odhalenie prekročenia dĺžky povoleného pobytu ani riešenie prípadov straty či zničenia cestovných dokladov.

Viac..  Európska komisia: V dotazníku Orbánovej vlády sú úplne nepravdivé tvrdenia

Súvislosti

Navrhovaný systém uchováva alfanumerické a biometrické údaje (kombinácia štyroch odtlačkov prstov a fotografie tváre). Primerané záruky ochrany údajov a presne vymedzené prístupové práva sú stanovené v súlade s predpismi EÚ na ochranu údajov. Systém sa skladá z centrálnej databázy spojenej s miestami vstupu v jednotlivých členských štátoch. Vytvorí sa interoperabilita medzi systémom vstup/výstup a VIS (vízovým informačným systémom). V návrhu nariadenia sa stanovuje, že orgány presadzovania práva členských štátov a Europol budú mať za prísne vymedzených podmienok prístup do systému.

Balík tiež obsahuje revidovaný návrh nariadenia, ktorým sa mení Kódex schengenských hraníc s cieľom začleniť technické zmeny, ktoré vyplývajú z navrhovaného systému vstup/výstup. Týmito zmenami sa samoobslužné systémy a elektronické brány sprístupnia štátnym príslušníkom tretích krajín a umožní sa zautomatizovanie určitých krokov procesu kontroly a takisto vytvorenie národných programov registrovaných cestujúcich zo strany členských štátov, ktoré si ich želajú zaviesť.

Súčasne sa predkladá oznámenie „Silnejšie a inteligentnejšie informačné systémy pre hranice a bezpečnosť“, v ktorom sa skúma, ako sa informačné systémy môžu stať účinnejšími a efektívnejšími pri zlepšovaní riadenia vonkajších hraníc a vnútornej bezpečnosti v EÚ. V oznámení sa skúmajú možnosti zlepšenia súčasných systémov, identifikujú sa existujúce nedostatky, zdôrazňuje sa kľúčový význam interoperability (pričom sa rešpektujú záruky ochrany údajov).

O dac

Odporúčame pozrieť

Schengen

Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili schengenskú spoluprácu

Komisia prijala odporúčanie na zintenzívnenie spolupráce medzi členskými štátmi v schengenskom priestore. Je k nemu pripojená …

Consent choices