Komisia stanovila cestu k digitalizácii európskeho priemyslu

Komisia v súlade so stratégiou zameranou na vytvorenie jednotného digitálneho trhu predstavila svoje plány ako európskemu priemyslu, MSP, výskumným pracovníkom a verejným orgánom pomôcť čo najlepšie využívať nové technológie.

Európska komisia predstavila súbor opatrení na podporu a prepojenie vnútroštátnych iniciatív v oblasti digitalizácie priemyslu a súvisiacich služieb vo všetkých odvetviach a na zvýšenie investícií prostredníctvom strategických partnerstiev a sietí. Okrem toho navrhuje konkrétne opatrenia s cieľom urýchliť vypracúvanie spoločných noriem v prioritných oblastiach, ako sú napríklad komunikačné siete 5G a modernizovať verejné služby. Ako súčasť plánov, ktoré prijímame, Komisia zriadi európsky cloud, ktorého prvoradým cieľom bude dať 1,7 miliónu európskych výskumných pracovníkov a 70 miliónom vedeckých a technologických odborníkov virtuálne prostredie na uchovávanie, riadenie, analýzu a opätovné využívanie veľkého množstva výskumných údajov.

Podpredseda Komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Priemyselná revolúcia našej doby je digitálna. Technológie, ako napr. cloud computing, veda založená na údajoch a internet vecí potrebujú náležitý rozsah, aby v plnej miere naplnili svoj potenciál. Keďže sa spoločnosti snažia rozšíriť svoju činnosť v rámci jednotného trhu, verejné elektronické služby by takisto mali vyhovovať súčasným potrebám: mali by byť navrhnuté tak, aby boli digitálne, otvorené a cezhraničné. EÚ v tejto digitálnej dobe takým rozsahom je.

Günther H. Oettinger, komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť, vyhlásil: Európa má veľmi konkurencieschopnú priemyselnú základňu a je svetovým lídrom v dôležitých odvetviach. Toto vedúce postavenie si však dokáže udržať, len ak svoj priemysel úspešne a rýchlo digitalizuje. Cieľom našich návrhov je zabezpečiť, aby sa tak stalo. Pritiahnutie investícií potrebných na rast v digitálnom hospodárstve si vyžaduje spoločné úsilie v celej Európe.

Elżbieta Bieńkowska, komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, uviedla: Digitálne hospodárstvo sa zlúči s reálnou ekonomikou. Sféra digitálnych technológií si vyžaduje vodcovské schopnosti a investície, a to v oblastiach vyspelej výroby, inteligentnej energetiky, automatizovaného riadenia alebo elektronického zdravotníctva.

Digitalizácia priemyslu

Hoci v mnohých oblastiach hospodárstva sa zaviedli digitálne technológie a procesy rýchlo, vo všetkých odvetviach európskeho priemyslu a bez ohľadu na veľkosť spoločnosti sa musia digitálne príležitosti plne využívať, ak majú byť celosvetovo konkurencieschopné. V digitálnej transformácii obzvlášť zaostávajú MSP a tradičné odvetvia, ako napr. stavebný, agropotravinársky, textilný alebo oceliarsky priemysel). Nedávne štúdie odhadujú, že v nasledujúcich piatich rokoch prinesie digitalizácia produktov a služieb priemyslu v Európe viac ako 110 miliárd EUR v príjmoch ročne.

Niektoré členské štáty EÚ už stratégie na podporu digitalizácie priemyslu zaviedli. Aby sa zabránilo roztrieštenosti trhov a využívali sa výhody digitálneho vývoja, ako je napríklad internet vecí, je potrebný komplexný prístup na európskej úrovni.

Ako súčasť tohto prístupu Komisia:

 • pomôže koordinovať vnútroštátne a regionálne iniciatívy týkajúce sa digitalizácie priemyslu, a to prostredníctvom neustáleho celoeurópskeho dialógu so všetkými zainteresovanými stranami. Rámec riadenia bude vytvorený za účasti členských štátov a predstaviteľov priemyslu,
 • zameria investície do európskych verejno-súkromných partnerstiev a bude výrazne podporovať využívanie príležitostí, ktoré ponúka investičný plán EÚ európske štrukturálne a investičné fondy,
 • investuje 500 miliónov EUR do celoúnijnej siete digitálnych inovačných centier (centrá excelentnosti v oblasti technológií),ktoré podnikom ponúkajú poradenstvo a možnosť vyskúšať si digitálne inovácie,
 • vytvorí pilotné projekty veľkého rozsahu na posilnenie internetu vecí, vyspelej výroby a technológií v inteligentných mestách a domácnostiach, prepojených autách alebo mobilnom zdravotníctve,
 • prijme právne predpisy prispôsobené budúcemu vývoju, ktoré podporia voľný tok údajov a objasnia vlastníctvo údajov vytvorených snímačmi a inteligentnými zariadeniami. Komisia takisto preskúma pravidlá týkajúce sa bezpečnosti a zodpovednosti za autonómne systémy,
 • predloží program EÚ v oblasti zručností, ktorý pomôže ľuďom zlepšiť zručnosti potrebné pre pracovné miesta v digitálnom veku.
Viac..  EÚ prijala ponuku Apple na otvorenie systému mobilných platieb

Súčasťou tohto balíka je tiež európska iniciatíva cloud computingu,  ktorá pomôže Európe získať vedúce postavenie v hospodárstve založenom na údajoch.

Plány, ktoré prijímame, by mali na podporu digitalizácie priemyslu z verejných a súkromných investícií zmobilizovať celkovo až50 miliárd EUR.

Prioritné normy na podporu digitálnej inovácie

V jednotnom digitálnom trhu by mali miliardy pripojených zariadení vrátane mobilných telefónov, počítačov a snímačov bezpečne a plynulo komunikovať bez ohľadu na ich výrobcu, technické údaje alebo krajinu pôvodu. Na to potrebujú spoločný jazyk: normy.

Komisia navrhuje konkrétne opatrenia na urýchlenie postupu stanovovania noriem:

 • požiadať zástupcov výrobného odvetvia a normalizačné orgány, aby sa pri normalizácii sústredili na päť na prioritných oblastí. Týmito oblasťami sú: 5G, cloud computing, internet vecí, dátové technológie a kybernetická bezpečnosť.
 • spolufinancovaním testovania a experimentovania s technológiami na zrýchlenie stanovovania noriem a to aj v rámci príslušných verejno-súkromných partnerstiev. Tým sa zabezpečí včasné predloženie noriem na podporu inovácií a rastu podnikov.

Tento rýchlejší a cielenejší prístup okrem iného urýchli vývoj a zavádzanie technológií, ako sú napríklad inteligentné siete, služby mobilného zdravotníctva, prepojené vozidlá a iné odvetvia. EÚ plánuje podporiť účasť európskych odborníkov na rozhodnutiach o normách na medzinárodnej úrovni s cieľom zabezpečiť, aby európske myšlienky prispievali ku globálnym riešeniam.

Digitálne verejné služby

Občania a podniky ešte stále naplno nevyužívajú výhody digitálnych verejných služieb, ktoré by mali byť ľahko dostupné v celej EÚ. Dnešný akčný plán pre elektronickú verejnú správu zmodernizuje digitálne verejné služby a zlepší podmienky na život, prácu a investovanie v EÚ.

Komisia navrhla 20 opatrení, ktoré budú zavedené do konca roka 2017. Komisia najmä:

 • vytvorí jednotnú digitálnu bránu, ktorá používateľom umožní získať všetky informácie, pomoc a služby v oblasti riešenia problémov potrebné na efektívne cezhraničné pôsobenie,
 • prepojí všetky obchodné registre a konkurzné registre a začlení ich do portálu elektronickej justície, ktorý sa stane jednotným kontaktným miestom,
 • vytvorí so správnymi orgánmi pilotný projekt, ktorý uplatní zásadu „len jedna registrácia“pre podniky v rámci EÚ. To znamená, že spoločnosti budú musieť poskytnúť administratívne dokumenty orgánom verejnej moci len v jednej krajine EÚ, aj keď pôsobia aj v iných členských štátoch EÚ,
 • pomôže členským štátom EÚ rozvíjať cezhraničné služby elektronického zdravotníctva, ako je elektronické predpisovanie liekov a súhrnné údaje o pacientoch,
 • urýchli prechod na elektronické obstarávanie, elektronické podpisy a vykonávanie zásady „stačí len raz“ vo verejnom obstarávaní.

Súvislosti

Dnešný súbor iniciatív je prvým balíkom súvisiacim s priemyslom v rámci stratégie jednotného digitálneho trhu. Predseda Juncker ho oznámil v októbri 2015 v Paríži (prejav).

Vyplýva z prvého súboru návrhov prijatých v decembri 2015, ktorý sa týkal autorských práv (tlačová správa) a digitálnych zmlúv (tlačová správa), ako aj z návrhu rozhodnutia o koordinácii spektra vo februári 2016 (tlačová správa). Stratégia jednotného digitálneho trhu zahŕňa 16 iniciatív, ktoré budú predložené do konca tohto roka.

Komisia sa sústavne a ambiciózne snaží podporiť priemysel projektami ako stratégia jednotného digitálneho trhu , investičný plán,energetická únia, únia kapitálových trhov a obehové hospodárstvo.

O dac

Odporúčame pozrieť

Zástupcovia slovenských i európskych inštitúcií diskutovali o priblížení Agendy 2030 pre verejnosť

V rámci projektu spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Úradu podpredsedu vlády …

Consent choices