Železničná doprava: nová dohoda prinesie cestujúcim lepšie služby v železničnej doprave

Európska Komisia víta dohodu o štvrtom železničnom balíku, ktorú sa podarilo dosiahnuť medzi Európskym parlamentom a Radou ministrov EÚ. Ide o rad opatrení, ktorých cieľom je zvýšiť inováciu a konkurencieschopnosť európskych železníc.

Dohoda prispeje najmä k zlepšeniu výkonnosti železničnej dopravy v EÚ v prospech cestujúcich vďaka postupnému otváraniu vnútroštátnych železničných trhov. Dohodu musia v nasledujúcich dňoch odsúhlasiť členské štáty a Európsky parlament. Po jej prijatí sa týmto balíkom dotvorí jednotný európsky železničný priestor, čím sa splní agenda tejto Komisie pre spravodlivejší a prehĺbenejší vnútorný trh.

Komisárka EÚ pre dopravu Violeta Bulcová k tomu uviedla: „Táto dohoda otvára novú kapitolu európskych železníc. Odvetvie železničnej dopravy príliš dlho nemalo motiváciu prispôsobiť svoje služby požiadavkám spotrebiteľov a v dôsledku toho trhový podiel železničnej dopravy stále klesal. Postupným otvorením trhu sa zlepší výkonnosť železničnej dopravy. Táto dohoda prispeje k vytváraniu nových investičných príležitostí a pracovných miest v danom sektore. A napokon by mala nabádať Európanov, aby intenzívnejšie využívali železničnú dopravu, čím by prispeli k dosiahnutiu našich cieľov v oblasti dekarbonizácie. Keď sa železničná doprava stane príťažlivejšou, všetkým to prospeje.“

Po dnešnej dohode sa štvrtým železničným balíkom postupne otvoria trhy vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy konkurencii. Postupné otváranie trhu prinesie mnoho výhod pre cestujúcich, verejné orgány a európske hospodárstvo ako celok. Dosiahne sa tým najmä:

1. Oživenie trhov vnútroštátnej železničnej dopravy. V posledných desaťročiach vykazovala železničná doprava trvalý pokles a v tomto sektore stále pretrvávajú vnútroštátne monopoly. Vďaka štvrtému železničnému balíku budú môcť všetky železničné podniky EÚ ponúkať služby železničnej dopravy po celej EÚ. Noví účastníci budú môcť prevádzkovať „komerčné“ služby od roku 2020. Od roku 2023 by príslušné orgány mali zadávať zmluvy o službách vo verejnom záujme v železničnej doprave prostredníctvom verejných súťaží otvorených pre všetky železničné podniky EÚ s výnimkou osobitných prípadov.

2. Lepšie reagovanie železničnej dopravy na dopyt trhu a požiadavky spotrebiteľov. Otvorenie trhu podnieti vznik nových obchodných modelov a spotrebiteľom ponúkne väčší výber. Konkurenčný tlak zo strany nových účastníkov navyše donúti etablované subjekty, aby sa prispôsobili a viac sa orientovali na spotrebiteľa. Konkurencia však nie je cieľom sama osebe a členské štáty budú mať stále možnosť priamo zadávať zmluvy o službách vo verejnom záujme v železničnej doprave za predpokladu, že budú splnené výkonnostné ciele (kvalita, dochvíľnosť atď). Cestujúci budú ťažiť z výhod tohto vývoja. Podľa skúseností členských štátov, ktoré už otvorili svoj vnútroštátny trh, možno očakávať vyšší počet spojov, lepšie služby a nižšie ceny.

Viac..  M. Beňová: Výzvy na posilňovanie demokratizácie európskych volieb sú falošné

3. Splnenie politických priorít predsedu Junckera. Predseda Komisie Juncker a prvý podpredseda Timmermans zdôraznili vo vyhlásení o zámere adresovanom predsedom Parlamentu a Rady EÚ význam štvrtého železničného balíka na realizáciu priorít Komisie. Postupným otváraním vnútroštátnych železničných trhov sa štvrtým železničným balíkom dotvorí vnútorný trh železničnej dopravy, čím sa priamo splní priorita Komisie zameraná na spravodlivejší a prehĺbenejší vnútorný trh. Podporia sa tým aj investície do odvetvia železničnej dopravy a zo skúseností členských štátov s liberalizáciou vyplýva, že otvorenie trhu malo pozitívny vplyv na tvorbu pracovných miest. Železničná doprava je zďaleka najudržateľnejšou formou dopravy a jej zatraktívnením by mohol štvrtý železničný balík dopomôcť k prechodu od iných, viac znečisťujúcich druhov dopravy na železničnú dopravu, čo prispeje k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti dekarbonizácie.

Túto dohodu musia v nasledujúcich dňoch schváliť členské štáty a Európsky parlament. Potom ju musí formálne prijať Európsky parlament a Rada EÚ. Očakáva sa, že bude prijatá do jesene 2016.

Súvislosti

Štvrtý železničný balík je súbor šiestich legislatívnych návrhov, ktoré predložila Európska komisia v januári 2013. Európsky parlament prijal svoju pozíciu k celému balíku v prvom čítaní vo februári 2014, zatiaľ čo Rada odsúhlasila pozície („všeobecné smerovanie“) v súvislosti s rôznymi návrhmi od júna 2013 do októbra 2015. Medziinštitucionálnou dohodou z 19. apríla 2016 sa uzavreli rokovania medzi Európskym parlamentom a Radou a otvára sa ňou cesta k urýchlenému prijatiu balíka.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices