Členské štáty nevykonávajú poriadnu a konzistentnú analýzu skutočnej potreby dodávok energie

Zo zisťovania Komisie týkajúceho sa kapacitných mechanizmov vyplýva, že môžu zvýšiť bezpečnosť dodávok elektriny, mnohé členské štáty však musia dôslednejšie posudzovať, či sú nevyhnutné a ich koncepciou zabezpečiť, aby boli cielené a nákladovo efektívne.

Zbytočné a zle koncipované kapacitné mechanizmy môžu narušiť súťaž, obmedzovať cezhraničné toky elektriny a viesť k tomu, že spotrebitelia platia nadmerne vysoké sumy za elektrinu.Komisia teraz vyzýva členské štáty, zainteresované strany z odvetvia elektriny a ďalšie subjekty, aby sa vyjadrili k jej predbežným zisteniam.

Komisárka Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže uviedla: „Európski spotrebitelia a spoločnosti by sa nemali stretávať s výpadkami elektriny a kapacitné mechanizmy dokážu pomôcť znížiť toto riziko. Spotrebitelia by ale zároveň nemali platiť nadmerné sumy za elektrinu a nemalo by dochádzať k narúšaniu súťaže. Podľa správy, ktorá bola uverejnená, sa zdá, že členské štáty majú ešte dostatok priestoru na zlepšenie posudzovania potreby kapacitných mechanizmov a ich koncepcie. Kapacitný mechanizmus je dobre koncipovaný vtedy, keď je otvorený a keď sa v rámci neho zohľadňuje elektrina, ktorú je možné poskytovať cezhranične v EÚ, čím zároveň prispieva k budovaniu energetickej únie v Európe.

V apríli 2015 Komisia začala sektorové zisťovanie v oblasti štátnej pomoci týkajúce sa vnútroštátnych opatrení s cieľom zabezpečiť, aby bola vždy k dispozícii primeraná kapacita na výrobu elektriny, nech sú zaručené spoľahlivé dodávky elektriny (tzv. „kapacitné mechanizmy“). Cieľom tohto zisťovania je zozbierať informácie o kapacitných mechanizmoch a najmä preskúmať, či zaručujú dostatočné dodávky elektriny bez toho, aby narušovali hospodársku súťaž alebo obchod na jednotnom trhu EÚ. Dopĺňa stratégiu Komisie pre energetickú úniu, ktorej účelom je vybudovať v Európe prepojený, integrovaný a bezpečný trh s energiou.

Počas minulého roka Komisia získala veľké množstvo informácií od vyše 120 účastníkov trhu a orgánov verejnej správy, pokiaľ ide o minulé, súčasné aj plánované kapacitné mechanizmy v 11 členských štátoch – Belgicku, Dánsku, vo Francúzsku, v Chorvátsku, Írsku, Taliansku, Nemecku, Poľsku, Portugalsku, Španielsku a vo Švédsku. Komisia identifikovala 28 kapacitných mechanizmov, ktoré sa dajú rozdeliť do šiestich rôznych kategórií. Najčastejším typom sú strategické rezervy, keď štát platí konkrétnym elektrárňam, aby v prípade potreby začali prevádzku. Najnovšie iniciatívy členských štátov naznačujú všeobecný pozitívny trend smerom k otvorenejším a inkluzívnejším mechanizmom, ktoré sú v zásade prístupné pre všetky kategórie poskytovateľov kapacity. Je to pozitívny vývoj: na vytvorenie skutočnej energetickej únie a na udržanie minimálnej úrovne cien pre spotrebiteľov a spoločnosti by kapacitné mechanizmy mali byť prístupné pre všetky typy poskytovateľov, domácich či zahraničných, bez ohľadu na technológiu.

Dnešná predbežná správa však poukazuje aj na to, že mnohé členské štáty nevykonávajú poriadnu a konzistentnú analýzu skutočnej potreby kapacitných mechanizmov. Zdá sa pritom, že niektoré zavedené kapacitné mechanizmy by mohli byť lepšie zacielené a nákladovo efektívnejšie. Tieto zistenia nebudú predurčovať posúdenie Komisie týkajúce sa zlučiteľnosti jednotlivých kapacitných mechanizmov s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc, ktoré si vyžaduje analýzu od prípadu k prípadu.

Kapacitné mechanizmy môžu byť nevyhnutné…

Viaceré členské štáty EÚ vyjadrili obavy, že dodávky elektriny by nemuseli byť dostatočné na uspokojenie dopytu, a to pre nedostatočné investície z dôvodu neistoty na trhu a regulačných zásahov. Ďalším problémom je skutočnosť, že ponuka musí v plnej miere uspokojovať dopyt aj vtedy, keď nie je k dispozícii dostatok energie z premenlivých obnoviteľných zdrojov energie (napríklad v dôsledku slabšieho vetra alebo menšej intenzity slnečného žiarenia v danej chvíli).

Predbežné výsledky zisťovania naznačujú, že v súčasnosti samotný trh nemusí byť schopný udržať v niektorých regiónoch primerané úrovne bezpečnosti dodávok. Môže to byť sčasti preto, lebo vo viacerých krajinách sú zavedené dosť nízke cenové stropy alebo možno investori neveria tomu, že sa ceny elektriny v čase nedostatku zvýšia dostatočne na to, aby podporili investície do kapacity. Prebiehajúce plány reformy súčasnej koncepcie trhu s elektrinou, ktorá je jedným z hlavných cieľov energetickej únie v EÚ, majú za cieľ významne zlepšiť fungovanie trhu v budúcnosti. Kapacitné mechanizmy však môžu byť v osobitných prípadoch nevyhnutné napríklad na preklenutie prechodného obdobia, v ktorom sa môže vyskytnúť nedostatok elektriny.

Viac..  Americký Chevron rokuje o dlhodobých dodávkach LNG pre Európu

…musia však byť súčasťou riešenia skutočnej potreby…

Z predbežných výsledkov zisťovania Komisie vyplýva, že mnoho existujúcich kapacitných mechanizmov bolo navrhnutých bez predchádzajúceho posúdenia, či na príslušnom trhu existuje problém s bezpečnosťou dodávok. Takmer polovica skúmaných členských štátov nestanovila adekvátne primeranú úroveň bezpečnosti dodávok pred zavedením kapacitných mechanizmov. Existujú navyše značné rozdiely v metódach posudzovania bezpečnosti dodávok v jednotlivých členských štátoch, čo sťažuje porovnávanie a cezhraničnú spoluprácu. Viaceré posúdenia vychádzajú z čisto vnútroštátnej perspektívy a nezohľadňuje sa pri nich možnosť dodávok zo susedných krajín. Bez dôslednej a lepšie harmonizovanej metódy identifikácie problémov a výpočtu rizika hrozí, že sa v rámci kapacitných mechanizmov verejné financie použijú na financovanie drahej a zbytočnej kapacity, čo bude viesť k vyšším cenám pre spotrebiteľov a spoločnosti v EÚ.

… a potrebné je zlepšiť ich koncepciu

V predbežnej správe sa poukazuje na značné problémy, pokiaľ ide o koncepciu kapacitných mechanizmov v niekoľkých členských štátoch. Komisia v prvom rade konštatovala, že mnohé členské štáty nevykonali adekvátne posúdenie najlepšieho spôsobu zvýšenia bezpečnosti dodávok. Po druhé, vo väčšine členských štátov sa cena za kapacitu elektriny neurčuje na základe súťaže, ale stanovuje ju členský štát alebo sa dvojstranne dohodne medzi členským štátom a poskytovateľom kapacity. Vzniká tak vážne riziko nadmerných platieb, čiže dotovania poskytovateľa. Po tretie, mnohé kapacitné mechanizmy neumožňujú účasť všetkých potenciálnych poskytovateľov kapacity alebo technológií, v dôsledku čoho sa môže zbytočne obmedzovať súťaž medzi dodávateľmi alebo zvyšovať cena za kapacitu. Napokon zo zisťovania vyplynulo, že na vnútroštátnych kapacitných mechanizmoch sa zriedkakedy môžu priamo či nepriamo zúčastňovať elektrárne z iných členských štátov.

Ak sa uvedené obavy potvrdia, takéto kapacitné mechanizmy môžu narúšať hospodársku súťaž a viesť k vyšším cenám elektriny, pretože neoprávnene zvýhodňujú konkrétnych výrobcov alebo technológie, a môžu vytvárať prekážky pre cezhraničný obchod s elektrinou.

Ďalšie kroky

Predbežná správa, ktorú Komisia zverejnila, bude odteraz predmetom verejnej konzultácie. Komisia vyzýva členské štáty, zainteresované strany z odvetvia elektriny a ďalšie subjekty, aby svoje pripomienky k predbežnej správe a k pripojenému pracovnému dokumentu útvarov Komisie predložili do 6. júla 2016. Komisia so zreteľom na prijaté pripomienky neskôr v tomto roku zverejní záverečnú správu o výsledkoch sektorového zisťovania. Komisia zatiaľ pokračuje v posudzovaní kapacitných mechanizmov podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ, a najmä podľa usmernení pre štátnu pomoc na ochranu životného prostredia a v oblasti energetiky z roku 2014.

Sektorové zisťovanie zároveň prispieva k cieľom Komisie, ktoré súvisia s energetickou úniou. Výsledky zisťovania sa konkrétne zohľadnia v rámci legislatívnych návrhov revidovanej koncepcie trhu s elektrinou, ktoré sa majú predložiť neskôr počas roka.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices