Parlament žiada Komisiu, aby autorizovala glyfosát len na obdobie siedmich rokov a výlučne pre profesionálne využitie

Parlament v schválenom uznesení vyzval Komisiu, aby obnovila povolenie na predaj výrobkov obsahujúcich glyfosát iba na 7 rokov a výlučne na profesionálne použitie. Dôvodom sú pretrvávajúce obavy, že tento v poľnohospodárstve a záhradkárstve využívaný herbicíd je karcinogénny a má vlastnosti endokrinných disruptorov. Poslanci tiež žiadajú nezávislý výskum a sprístupnenie všetkých vedeckých poznatkov, s ktorými pri hodnotení glyfosátu pracoval Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA).

Európsky parlament prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 374 (za): 225 (proti): 102 (zdržalo sa hlasovania), odmietol predĺženie autorizácie pre glyfosát na ďalších 15 rokov, teda do roku 2031. Komisiu namiesto toho požiadal, aby jeho povolenie obnovila len na sedem rokov.

Poslanci zároveň exekutívu EÚ vyzvali, aby neautorizovala žiadne neprofesionálne použitie glyfosátu. Povolenie pre glyfosátu by Komisia mala v prípade potreby prehodnotiť na základe budúcej klasifikácie tohto herbicídu Európskou chemickou agentúrou (ECHA), uvádza sa v uznesení.

Poslanci tiež vyzvali Komisiu, aby predložila nový návrh na predĺženie povolenia pre glyfosát s cieľom lepšie zohľadniť udržateľné používanie herbicídov, ktoré ho obsahujú. Zároveň ju požiadali o urýchlené iniciovanie preskúmania celkovej toxicity a klasifikácie problematického herbicídu na základe všetkých dostupných vedeckých dôkazov o jeho karcinogenite a možných vlastnostiach narúšajúcich endokrinný systém.

Výzva na zverejnenie vedeckých dôkazov

Parlament vyzval Komisiu a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), aby „bezodkladne zverejnili všetky vedecké dôkazy, ktoré boli základom pre kladnú klasifikáciu glyfosátu a navrhovanú obnovu povolenia, vzhľadom na prevažujúci verejný záujem na ich zverejnení.“

Nie zelenému spaľovaniu a aplikácii glyfosátu pri parkoch či ihriskách

Poslanci odsúdili neakceptovateľné využívanie glyfosátu na takzvané zelené spaľovanie, pri ktorom dochádza k zničeniu plodiny pred jej zberom s cieľom urýchliť jej zrenie a uľahčiť zber. Tento postup v konečnom dôsledku vedie k oveľa vyššej hladine rezíduí v zozbieranej úrode, ktorým sú následne vo zvýšenej miere vystavení jej konzumenti

Viac..  Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Parlament tiež požaduje, aby bolo využívanie glyfosátu vo verejných parkoch, ihriskách či záhradách, alebo v ich blízkosti, zakázané.

Ďalší postup

Rozhodnutie o (ne)predĺžení autorizácie glyfozátu musia prijať experti členských štátov v Stálom výbore pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá (sekcia fytofarmaceutiká) v rámci Európskej komisie. Výbor môže schváliť alebo zamietnuť návrh EK, akékoľvek rozhodnutie však musí prijať kvalifikovanou väčšinou. Ak sa to nepodarí, konečné rozhodnutie prijme Komisia. Výbor bude hlasovať v máji.

„Ochrana životného prostredia je našou dlhodobou prioritou, no nesmieme zároveň riskovať znižovanie poľnohospodárskej výroby a následné zdražovanie potravín. Popri obmedzovaní používania umelých hnojív chceme investovať do vývoja nových, šetrných látok a technológií,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Súvislosti

Glyfosát je účinná látka využívaná pri výrobe mnohých herbicídov, ktorá bola patentovaná začiatkom 70-tych rokoch 20. storočia a na báze ktorej bol v roku 1974 uvedený na spotrebiteľský trh širokosprektrálny herbicíd. Odkedy v roku 2000 uplynula platnosť patentu, glyfosát ponúka viacero spoločností a ako účinná látka sa nachádza v stovkách v Európe registrovaných prípravkoch určených na ochranu rastlín.

O dac

Odporúčame pozrieť

glyfosat, postrek

Členským štátom EÚ sa nepodarilo zakázať glyfosát, strana Zelení/EFA protestuje

Členské štáty EÚ vo štvrtok premeškali šancu zakázať používanie glyfosátu na jednotnom trhu na nasledujúce …

Consent choices