Aké nebezpečné výrobky boli vlani na trhu?

Európska komisia dnes zverejnila nové údaje, z ktorých vyplýva, že v roku 2015 sa predmetom celoeurópskeho varovania stalo vyše 2 000 nebezpečných výrobkov. Kľúčovou výzvou je zvyšujúci sa podiel výrobkov kúpených online z krajín mimo EÚ.

Komisia, členské štáty EÚ a podniky spolupracujú na tom, aby zabezpečili stiahnutie tohto nebezpečného spotrebného tovaru z európskeho trhu.

„Systém včasného varovania pomáha koordinovať rýchle reakcie medzi orgánmi na ochranu spotrebiteľa pri odstraňovaní nebezpečných výrobkov po celej Európe. Stoja pred nami dve výzvy: online predaj, vďaka ktorému sa výrobky dostávajú poštou priamo k spotrebiteľom a vysoký podiel čínskych výrobkov, ktoré systém včasného varovania signalizuje. V júni navštívim Čínu, kde chcem zapracovať na posilnení našej spolupráce s čínskymi orgánmi v oblasti bezpečnosti výrobkov,“ uviedla Věra Jourová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť.

V roku 2015 bolo v systéme registrovaných 2 072 záznamov a 2 745 nadväzných opatrení. Ak jeden členský štát zadá do systému varovanie, ostatné krajiny môžu identifikovať výrobok na svojom trhu a na toto úvodné varovanie zareagovať.

Viac než 65 % Európanov nakupuje výrobky online a počet osôb nakupujúcich online vzrástol v období medzi rokmi 2006 a 2015 o 27 %. Novou výzvou je teraz tento online kanál, ktorým sa takisto dostávajú poštou z krajín mimo EÚ do domácností spotrebiteľov výrobky, ktorým bezpečnosť nemusela byť preverená.

Komisia pracuje na ďalšom zlepšovaní systému včasného varovania tak, aby tento aspekt zahŕňal. Už sme nadviazali úspešnú spoluprácu s pracovníkmi hraničnej kontroly a platformami pre online predaj. Zabezpečíme, aby sa program Komisie v oblasti medzinárodnej bezpečnosti ďalej zameriaval aj na online predaj.

Ktoré výrobky predstavujú riziko?

Dve hlavné kategórie výrobkov, v prípade ktorých sa museli prijať nápravné opatrenia, boli v roku 2015 hračky (27 %) a oblečenie, textílie a módne doplnky (17 %). Tie boli najčastejšie oznamovanými výrobkami už v predošlom roku. Pokiaľ ide o riziká, v roku 2015 bolo najčastejšie oznamovaným rizikom (25 % z celkového počtu oznámení) chemické riziko; ďalej to bolo riziko poranenia (22 %), ktoré sa v predchádzajúcej správe umiestnilo na prvom mieste.

Najčastejšie chemické riziká oznámené v roku 2015 sa týkali výrobkov, ako je módna bižutéria obsahujúca škodlivé ťažké kovy ako nikel a olovo a hračky obsahujúce ftaláty (zmäkčovadlá plastov, ktoré môžu spôsobiť poruchy plodnosti).

Viac..  Ivan Štefanec: Spotrebitelia ušetria a množstvo odpadu poklesne

Odkiaľ pochádzajú?

Krajinou pôvodu číslo jeden v systéme včasného varovania naďalej zostáva Čína so 62 % oznámených nebezpečných výrobkov. Ide o najväčší zdroj dovozu pre EÚ.

Pre EÚ je spolupráca s čínskymi orgánmi aj naďalej prioritou a prebieha konkrétne v rámci mechanizmu pre Čínu, ktorý je súčasťou systému včasného varovania: každé oznámenie týkajúce sa výrobkov čínskeho pôvodu je zasielané čínskym orgánom, aby záležitosť riešili priamo s výrobcom alebo vývozcom, pokiaľ možno tieto hospodárske subjekty vyhľadať.

Do dnešného dňa sa Čína zaoberala až 11 540 prípadmi oznámení a v 3 748 prípadoch bola schopná prijať nápravné opatrenia. V mnohých prípadoch je stále zložité vysledovať zdroj, z ktorého výrobok pochádza.

Komisárka Jourová v júni navštívi Čínu, kde bude so svojimi čínskymi partnermi diskutovať o bezpečnosti výrobkov.

Súvislosti

Od roku 2003 systém včasného varovania zabezpečuje, že sa informácie o nebezpečných nepotravinových výrobkoch stiahnutých z trhu alebo od používateľov kdekoľvek v Európe rýchlo dostanú k členským štátom a Európskej komisii. Vďaka tomu sa v celej EÚ môžu prijímať primerané nadväzné opatrenia (zákaz alebo zastavenie predaja, stiahnutie z trhu, stiahnutie od používateľa alebo zamietnutie dovozu colnými orgánmi).

V súčasnosti je do systému zapojených 31 krajín (EÚ spolu s Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom). Systém včasného varovania funguje vďaka každodennej a nepretržitej spolupráci medzi členskými štátmi.

Systém včasného varovania v číslach

Systém včasného varovania v číslach

 

Graf 1: Najčastejšie oznamované kategórie výrobkov

Najčastejšie oznamované kategórie výrobkov

Graf 2: Oznámenia v roku 2015 signalizujúce chemické riziko podľa kategórie výrobkov

 

Oznámenia v roku 2015 signalizujúce chemické riziko podľa kategórie výrobkov

Graf 3: Oznámenia v rokoch 2014 a 2015 podľa skupín krajín pôvodu

 Oznámenia v rokoch 2014 a 2015 podľa skupín krajín pôvodu

 

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices