V roku 2015 bolo vo veku 20 až 64 zamestnaných viac než 70% ľudí v EÚ

V roku 2015 bola miera zamestnanosti osôb vo veku 20 až 64 rokov v Európskej únii (EÚ) na hranici 70,1%, čo je v porovnaní s rokom 2014 nárast (69,2%), no napriek tomu dané číslo stále mierne zaostáva za svojím vrcholom z roku 2008 (70,3%).

Podobný trend je možno pozorovať aj v prípade zamestnanosti mužov, ktorých miera zamestnanosti dosiahla v roku 2015 75,9%, čo je nárast v porovnaní s rokom 2014 (75,0%), ale stale pod úrovňou roku 2008 (77,8%).

Pokiaľ ide o ženy, ich miera zamestnanosti od roku 2010 neustále rástla a v roku 2015 dosiahla svoje maximum (64,3%), čím presiahla predchádzajúce maximá ako 63,5% v roku 2014 a 62,8% v roku 2008.

Cieľom stratégie Európa 2020 je dosiahnuť do roku 2020 celkovú mieru zamestnanosti osôb vo veku 20 až 64 rokov  aspoň na úrovni 75%. Tento cieľ bol zohľadnený aj pri vypracovaní národných cieľov tak, aby odrážal situáciu a možnosti jednotlivých členských štátov prispieť k jeho celkovému naplneniu.

Miera zamestnanosti osôb vo veku 55 až 64 rokov v EÚ v posledných rokoch neustále rastie z 38,4% v roku 2002 na 53,3% v roku 2015. Väčšia aktívna účasť starších ľudí na trhu práce je ďalším z cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti.

Tieto informácie vychádzajú z European Labour Force Survey za rok 2015. Cieľom tohto prieskumu bol zber údajov o zamestnanosti a nezamestnanosti, no aj o mnohých ďalších ukazovateľoch spojených s trhom práce, z ktorých je v tejto tlačovej spráce spomenutá iba určitá časť.

Miera zamestnanosti osôb vo veku 20 až 64 rokov v rámci EÚ (vyjadrené v percentách)

Záznam na celú obrazovku 28. 4. 2016 211016.bmp

Nemecko, Estónsko, Litva a Švédsko už dosiahli svoj národný cieľ stanoveý v stratégii Európa 2020 v oblasti zamestnanosti

V porovnaní s rokom 2014, zaznamenali v roku 2015 nárast  v zamestnansti osôb vo veku 20-64 rokov takmer v každom členskom štáte, najviac to bolo v Maďarsku, Estónsku, Španielsku, Bulharsku, Lotyšsku, Írsku a na Slovensku. Viac ako 75% zamestnanosť bola zaznamenaná vo Švédsku (80,5%), v Nemecku (78,0%), v Spojenom kráľovstve (76,9%), v Dánsku a Estónsku (oba 76,5%) a v Holandsku (76,4%). Z týchto členských štátov, Nemecko, Estónsko, Litva a Švédsko v roku 2015 splnili alebo dokonca prekročili svoje národné ciele pre tento ukazovateľ. Česká republika, Írsko a Lotyšsko sú od dosiahnutia svojho národného cieľa vzdialené len 0,5 percentuálneho bodu a menej.

Na opačnom konci rebríčka je Grécko (54,9%), nasledované Chorvátskom a Talianskom (oba 60,5%), ale aj Španielskom (62,0%), kde bola zaznamenaná najnižšia miera zamestnanosti.

Miera zamestnanosti osôb vo veku 20 až 24 rokov v jednotlivých členských štátoch v roku 2015 (vyjadrené v percentách)

Záznam na celú obrazovku 28. 4. 2016 211215.bmp

Najmenší rozdiel v zamestnanosti mužov a žien je nameraný vo Fínsku a v Litve, najvýraznejší je na Malte

Miera zamestnanosti mužov a žien sa aj v roku 2015 výrazne líši v mnohých členských štátoch. Rozdiel medzi zamestnanosťou žien a mužov vo veku od 20 do 64 rokov bol najnižší vo Fínsku (71,8% u žien verzus 73,9% u mužov, alebo -2.1 percentuálnych bodov), v Litve (-2,4 pb), v Lotyšsku (-4,0 pb) a vo Švédsku (-4,2 pb). Na opačnom konci rebríčka sú krajiny, kde bol rozdiel v miere zamestnanosti žien a mužov najväčší, a to Malta (53,6% žien vs. 81,4% u mužov, alebo -27.8 pp), Taliansko (-20,0 Pb), Grécko (-18,0 pb), Rumunsko (-17,5 pb) a Česká republika (-16,6 pb). V roku 2015 bol na úrovni EÚ rozdiel v miere zamestnanosti žien vo veku 20 až 64 rokov (64,3%) a mužov vo veku od 20 do 64 rokov (75,9%) -11,6 percentuálneho bodu, čo je pokles v porovnaní s -17.3 pb v roku 2002.

Rozdiely v miere zamestnanosti mužov a žien vo veku 20-64 rokov v roku 2015 (vyjadrené v percentuálnych bodoch)

Viac..  Peter Pollák: Európske mestá a obce musia byť silné. VIDEO

Záznam na celú obrazovku 28. 4. 2016 211331.bmp

Pokračujúce zvýšenie miery zamestnanosti osôb vo veku 55 až 64 rokov v EÚ                                           

Od roku 2002 sa miera zamestnanosti ľudí vo veku 55­64 rokov v EÚ postupne zvyšovala a v roku 2015 dosiahla 53,3 %, v porovnaní s 38,4 % z roku 2002. Rast bol silnejší pri ženách ( z 29,1 % v roku 2002 na 46,9 % v roku 2015 ) ako u mužov ( 48,2 % v roku 2002 oproti 60,1 % v roku 2015 ). V dôsledku toho sa rozdiel medzi mierou zamestnanosti žien a mužov vo veku 55­64 rokov v EÚ znížil z rozdielu 19,1 percentuálnych bodov v roku 2002 na rozdiel 13,2 percentuálnych bodov v roku 2015.

Záznam na celú obrazovku 28. 4. 2016 211506.bmp

Takmer 3 osoby zo 4, vo veku 55 až 64 rokov, majú vo Švédsku prácu

V roku 2015 bola aspoň polovica obyvateľov vo veku 55 až 64 rokov zamestnaná v dvanástich členských štátoch EÚ. Najvyššia miera zamestnanosti tejto vekovej skupiny bola pozorovaná vo Švédsku (74,5 %), po ktorom nasledovalo Nemecko (66,2 %), Dánsko (64,7 %), Estónsko (64,5 %), Spojené kráľovstvo (62,2 %) a Holandsko (61,7 %). Na druhej strane, najnižšia miera zamestnanosti bola registrovaná v Grécku (34,3 %), v Slovinsku (36,6 %), v Luxembursku (38,4 %) a v Chorvátsku (39,0 %). V porovnaní s rokom 2014, sa v roku 2015 miera zamestnanosti osôb vo veku 55 až 64 rokov zvýšila takmer vo všetkých členských štátoch EÚ.

Miera zamestnanosti osôb vo veku 55 až 64 rokov v jednotlivých členských štátoch  EÚ (vyjadrené v percentách)

Záznam na celú obrazovku 28. 4. 2016 211710.bmp

Záznam na celú obrazovku 28. 4. 2016 211814.bmp

Záznam na celú obrazovku 28. 4. 2016 211910.bmp

Metódy a definície

Labour Force Survey (LFS) je prieskum robený na veľkej vzorke domácností. Údaje z LFS sa vzťahujú na osoby s bydliskom v danej krajine bez ohľadu na krajinu, kde tieto osoby pracujú. Tento rozdiel môže byť viditeľný v krajinách s veľkou mierou cezhraničnej pracovnej činnosti. Pre ďalšie informácie, využite publikáciu Eurostatu EU-LFS.

Ročné výsledky uvedené v tejto tlačovej správe sú vypočítané ako priemer štvrťročných výsledkov. Miera zamestnanosti predstavuje zamestnané osoby ako percento populácie rovnakej vekovej skupine. Zamestnanosť je určená na základe definície Medzinárodnej organizácie práce. Je potrebné vziať do úvahy, že miera zamestnanosti jednotlivcov závisí od dostupnosti pracovných miest, ako aj od ich ochoty pracovať.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices