Komisia: Členské štáty EÚ musia zintenzívniť úsilie o účinný boj proti obchodovaniu s ľuďmi

Európska komisia podáva správu o pokroku dosiahnutom v boji proti obchodovaniu s ľuďmi V tejto správe Komisia predstavuje trendy a výzvy v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi, skúma dosiahnutý pokrok a zdôrazňuje kľúčové problémy, ktoré musí EÚ a jej členské štáty riešiť ako prioritné. Napriek dosiahnutému pokroku musia členské štáty EÚ zintenzívniť úsilie o účinný boj proti obchodovaniu s ľuďmi.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos k tomu povedal: „Je morálne a právne neakceptovateľné a neospravedlniteľné, aby v EÚ v 21. storočí boli ľudia, ktorí sú predmetom kúpy, predaja a vykorisťovania ako komodity. Je našou individuálnou, kolektívnou a zákonnou povinnosťou, aby sme to zastavili. Na tento účel sme zaviedli robustný a legislatívny rámec orientovaný na budúcnosť. Našou hlavnou zodpovednosťou je teraz zabezpečiť jeho úplné vykonanie tak, aby osoby, ktoré obchodujú s ľuďmi, boli stíhané, a aby sa obetiam poskytla úplná ochrana a pomoc. Dnešnou prelomovou správou sa budeme riadiť pri ďalšom rozpracúvaní nášho politického rámca.“

Koordinátorka EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi Myria Vassiliadou k tomu povedala: „Prijatie smernice EÚ o boji proti obchodovaniu s ľuďmi v roku 2011 predstavovalo významný impulz pri zvyšovaní povedomia o rozsahu tohto javu v EÚ a o potrebe riešiť tento problém prostredníctvom širokej škály nástrojov od trestného práva po preventívne opatrenia. Trendy a výzvy uvedené v tejto správe jasne dokazujú, že teraz je najvyšší čas, aby členské štáty zintenzívnili úsilie o účinné uplatňovanie smernice a splnenie povinností, ktoré sa ňou ukladajú.“

V správe sa uvádza, že v rokoch 2013 až 2014 bolo ako obete obchodovania s ľuďmi v EÚ evidovaných 15 846 žien, mužov, dievčat a chlapcov. Vzhľadom na zložitosť podávania správ o tomto jave je skutočný počet obetí pravdepodobne výrazne vyšší, než zaevidovali príslušné orgány. Podľa správy je aj naďalej najviac rozšírené obchodovanie s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania (67 % evidovaných obetí), za ktorým nasleduje obchodovanie s ľuďmi na účely pracovného vykorisťovania (21 % evidovaných obetí). Viac ako tri štvrtiny evidovaných obetí tvorili ženy (76 %). Deti predstavovali prinajmenšom 15 % obetí.

Jedným z najvýraznejšie stúpajúcich trendov je počet detí, ktoré sa stávajú obeťami obchodníkov s ľuďmi. Zaznamenal sa aj rastúci počet obetí so zdravotným postihnutím a obetí rómskeho etnického pôvodu. V správe sa takisto zdôrazňujú prepojenia medzi obchodovaním s ľuďmi a inými formami trestnej činnosti a vykorisťovania najzraniteľnejších osôb v kontexte súčasnej migračnej krízy, ako aj zvýšené využívanie internetu a nových technológií na získavanie obetí.

Viac..  Europoslanci podporili pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru

Na riešenie kľúčových výziev v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi EÚ je potrebné, aby členské štáty v plnej miere a správne uplatňovali smernicu EÚ o boji proti obchodovaniu s ľuďmi s cieľom zvýšiť počet vyšetrovaní a trestných stíhaní páchateľov, vytvoriť vhodné mechanizmy na včasnú identifikáciu a ochranu obetí a posilniť opatrenia na predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi.

Komisia bude naďalej pracovať na koordinovanej a konzistentnej reakcii v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Do konca roku 2016 Komisia uverejní dve správy týkajúce sa dodržiavania smernice a kriminalizácie a po roku 2016 uverejní stratégiu v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Ochrana detí pozdĺž migračných trás je najvyššou prioritou a Komisia venuje osobitnú pozornosť aj maloletým osobám bez sprievodu, ktoré sú veľmi zraniteľné, pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi, a to v rámci reformy spoločného európskeho azylového systému.

Súvislosti

Obchodovanie s ľuďmi je porušením základných práv a je výslovne zakázané Chartou základných práv Európskej únie. Ako trestný čin sa uvádza aj v článku 83 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

V smernici EÚ o boji proti obchodovaniu s ľuďmi prijatej v roku 2011 bol navrhnutý prístup zameraný na obete, ktorý zahŕňa rodové hľadisko, na financovanie opatrení v rôznych oblastiach, ako sú trestnoprávne ustanovenia, stíhanie páchateľov, podpora obetí a práva obetí v trestnoprávnych konaniach, prevencia a monitorovanie uplatňovania smernice.

V stratégii EÚ v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2012 – 2016 EÚ stanovila 40 konkrétnych a praktických opatrení proti obchodovaniu s ľuďmi, pričom kládla dôraz na ochranu obetí a na ich práva.

Zistenia prvej správy o pokroku dosiahnutom v boji proti obchodovaniu s ľuďmi sa využijú pri príprave stratégie v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi na obdobie po roku 2016, ktorá bude uverejnená v roku 2016.

Koordinátorka EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi je zodpovedná za zlepšenie koordinácie a súdržnosti medzi inštitúciami EÚ, agentúrami EÚ, členskými štátmi a medzinárodnými aktérmi, ako aj za rozvíjanie existujúcich a nových politík EÚ v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

O dac

Odporúčame pozrieť

Michal Šimečka o správe Európskej komisie: Využívanie paragrafu 363 je na Slovensku nadužívané

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Právny …

Consent choices