Európska komisia aktualizuje audiovizuálne pravidlá EÚ

Európska komisia navrhla aktualizáciu audiovizuálnych pravidiel EÚ s cieľom vytvoriť spravodlivejšie prostredie pre všetkých aktérov, podporovať európske filmy, chrániť maloletých a lepšie bojovať proti prejavom nenávisti. Tento návrh tiež odzrkadľuje nový prístup k online platformám, keďže rieši osobitné potreby v rozličných oblastiach.

Ako súčasť svojej stratégie jednotného digitálneho trhu Komisia predstavila aktualizovanú smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách; spoločné pravidlá, ktorými sa takmer 30 rokov riadili audiovizuálne médiá, zabezpečovala sa kultúrna rozmanitosť a voľný obeh obsahu v EÚ. V súčasnosti diváci sledujú videoobsah nielen prostredníctvom televíznych kanálov, ale čím viac aj prostredníctvom služieb videa na požiadanie (ako Netflix a MUBI) a platforiem na uverejňovanie videí (ako je YouTube a Dailymotion). To je dôvod, prečo chce Komisia dosiahnuť lepšiu rovnováhu pravidiel, ktoré sa v súčasnosti vzťahujú na tradičných vysielateľov, poskytovateľov služieb videa na požiadanie a platformy na uverejňovanie videí, najmä pokiaľ ide o ochranu detí. Táto revidovaná smernica tiež posilňuje podporu európskej kultúrnej rozmanitosti, zabezpečuje nezávislosť regulačných orgánov v audiovizuálnej oblasti a poskytuje vysielateľom väčšiu flexibilitu v prípade reklamy.

Tento návrh odráža nový prístup Komisie k online platformám, ako sú napríklad internetové trhy, vyhľadávače, platobné systémy, sociálne médiá a internetové stránky na zdieľanie obrazového a iného obsahu. Od spustenia stratégie jednotného digitálneho trhu v máji 2015 Komisia uskutočnila komplexné hodnotenie sociálnej a hospodárskej úlohy týchto nových aktérov. Komisia dospela k záveru, že univerzálny prístup neumožňuje spotrebiteľom využívať možnosti súčasných online platforiem, ani pravidlám riešiť rôzne problémy, ktoré prináša ich rôznorodosť. Na základe tohto prístupu Komisia preskúma každú oblasť, kde môže priniesť zlepšenie, od pravidiel v oblasti telekomunikácií a až po autorské práva, aby dokázala vyriešiť každý konkrétny problém trvalým spôsobom pre všetkých aktérov trhu.

Podpredseda Komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Chcem, aby sa online platformy a audiovizuálne a kreatívne odvetvia stali motorom digitálnej ekonomiky a aby ich nebrzdili zbytočné pravidlá. Potrebujú istotu moderného a spravodlivého právneho prostredia: a s ňou dnes prichádzame. To znamená, že sa nezmenia existujúce fungujúce pravidlá, ako napríklad tie, ktoré sa týkajú zodpovednosti poskytovateľov online služieb. Tiež to znamená dereguláciu tam, kde je to pre tradičné odvetvia, ako je vysielanie, nevyhnutné, alebo rozšírenie určitých povinností na digitálne platformy a iných digitálnych aktérov s cieľom zlepšiť ochranu používateľov a dosiahnuť rovnaké podmienky.“

Günther H. Oettinger, komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť, vyhlásil: Spôsob, akým sledujeme televízne vysielanie alebo video sa možno zmenil, ale naše hodnoty nie. Pomocou týchto nových pravidiel budeme presadzovať pluralitu médií, nezávislosť regulačných orgánov v audiovizuálnej oblasti a zabezpečíme, aby podnecovanie k nenávisti nemalo na platformách na uverejňovanie videí žiadny priestor . Chceme takisto zabezpečiť rovnaké podmienky, zodpovedné správanie, dôveru a spravodlivosť v prostredí online platforiem, a dnešné oznámenie našu víziu v tomto smere.“

Mediálny rámec pre 21. storočie

Komisia uskutočnila hodnotenie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách z roku 2010 a na jeho základe navrhla:

 • zodpovedné platformy na uverejňovanie videa: platformy, ktoré ponúkajú veľké množstvá videozáznamov zaradených do kategórií, budú povinné chrániť maloletých pred škodlivým obsahom (napr. pornografiou či násilím), ako aj chrániť všetkých občanov pred obsahom, ktorý podnecuje k nenávisti. Podrobné opatrenia zahŕňajú nástroje, prostredníctvom ktorých môžu používatelia nahlásiť a označiť škodlivý obsah, a systémy na overovanie veku či systémy rodičovskej kontroly. Aby sa zabezpečilo, že opatrenia budú trvalé a účinné, Komisia vyzve všetky platformy na uverejňovanie videí na spoluprácu v rámci Aliancie na lepšiu ochranu maloletých v online prostredí s cieľom vypracovať kódex správania pre príslušné odvetvie. Namiesto toho, aby sa obmedzovali na jednoduchú samoreguláciu, budú mať vnútroštátne regulačné orgány v audiovizuálnej oblasti právomoc presadzovať pravidlá, čo v závislosti od vnútroštátnych právnych predpisov môže viesť tiež k pokutám.
 • Posilnenie úlohy regulačných orgánov v audiovizuálnej oblasti: smernicou sa teraz zabezpečí, aby regulačné orgány boli úplne nezávislé od vlády a audiovizuálneho priemyslu a mohli tak čo najlepšie zohrávať svoju úlohu: zabezpečovať, aby audiovizuálne médiá pôsobili v záujme divákov. Úloha Skupiny európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA), ktorá sa skladá zo všetkých 28 národných regulačných orgánov v audiovizuálnej oblasti, bude stanovená v právnych predpisoch EÚ. ERGA posúdi koregulačné kódexy správania a poskytne Európskej komisii svoje stanovisko.
 • Viac európskej kreativity: v súčasnosti európski prevádzkovatelia televízneho vysielania investujú približne 20 % svojich príjmov do pôvodného obsahu a poskytovatelia videoobsahu na požiadanie menej ako 1 %. Komisia chce, aby prevádzkovatelia televízneho vysielania aj naďalej venovali aspoň polovicu vysielacieho času európskym dielam a zaviaže poskytovateľov videoobsahu na požiadanie, aby vo svojich katalógoch zabezpečili aspoň 20 % podiel európskeho obsahu. V návrhu sa takisto objasňuje, že členské štáty majú možnosť požiadať mediálne služby poskytované na požiadanie dostupné v ich krajine, aby finančne prispievali na európske diela.
 • Väčšia flexibilita pre prevádzkovateľov televízneho vysielania: Diváci, ktorých obťažuje príliš veľa televíznej reklamy, môžu dnes sledovať vysielanie na internete bez reklamy, čo pred desiatymi rokmi nebolo možné. Na to a na iné nové skutočnosti reagujú revidované pravidlá pre audiovizuálnu oblasť. Revidovaná smernica poskytuje vysielateľom väčšiu pružnosť, pokiaľ ide o to, kedy možno reklamy zobrazovať – celkový limit 20 % vysielacieho času medzi 7. a 23. hodinou sa zachoval, ale namiesto súčasných 12 minút za hodinu sa vysielatelia môžu slobodnejšie rozhodnúť, kedy cez deň reklamy zaradia. Vysielatelia a poskytovatelia služieb na požiadanie budú mať väčšiu voľnosť pri umiestňovaní výrobkov do programov a sponzorstve, ale aj naďalej budú o tom musieť informovať divákov.
Viac..  Komisia navrhuje predĺžiť núdzové opatrenia v oblasti energetiky o jeden rok

Očakáva sa, že tieto rozličné opatrenia budú mať pozitívny hospodársky dosah na poskytovateľov mediálnych služieb – najmä prevádzkovateľov televízneho vysielania – a zvýšia ich schopnosť investovať do audiovizuálneho obsahu. Toto je pre konkurencieschopnosť audiovizuálneho odvetvia EÚ dôležité.

Online platformy: príležitosti a výzvy pre Európu

Online platformy zohrávajú kľúčovú úlohu v oblasti inovácií a rastu na jednotnom digitálnom trhu. Zásadne zmenili prístup k informáciám a lepším a efektívnejším spôsobom prepojili kupujúcich s predávajúcimi. Na úrovni EÚ je potrebné vytvoriť správne prostredie, ktoré priláka, udrží a bude produkovať nových inovátorov online platforiem.

Komisia v rámci hodnotenia online platforiem, ktoré trvalo celý rok, uskutočnila verejnú konzultáciu. Na riešenie problémov, ktoré označili respondenti, navrhla cielený prístup založený na zásadách. Komisia podporí priemysel a úsilie zúčastnených strán o samoreguláciu a koreguláciu, aby zabezpečila, že tento prístup zostane pružný a aktualizovaný. Oblasti činností zahŕňajú:

 • Porovnateľné pravidlá pre porovnateľné digitálne služby: porovnateľné digitálne služby by mali mať rovnaké alebo podobné pravidlá a tam, kde je to možné, by Komisia mala znížiť pôsobnosť a rozsah existujúcej regulácie. Komisia tieto zásady uplatní pri prebiehajúcej revízii právnych predpisov EÚ v oblasti telekomunikácií a smernice o súkromí a elektronických komunikáciách, napríklad pri zvažovaní, či by sa pravidlá o dôvernosti mali vzťahovať na poskytovateľov elektronických komunikačných služieb, ako aj na tradičné telekomunikačné spoločnosti.
 • Povinnosť online platforiem správať sa zodpovedne. Súčasný režim zodpovednosti sprostredkovateľov, stanovený v smernici o elektronickom obchode, by sa mal zachovať. Špecifické problémy sa budú riešiť cielenými nástrojmi, ako sú pravidlá v audiovizuálnej oblasti alebo oblasti autorských práv alebo posilneným dobrovoľným úsilím zo strany priemyslu.
  Napríklad Komisia intenzívne spolupracuje s najväčšími online platformami na kódexe boja proti verbálnym prejavom nenávisti na internete a v najbližších týždňoch predstaví výsledky tejto spolupráce.
 • Dôvera je nutnosťou: Cezhraničná spolupráca v oblasti presadzovania práva zabezpečí, že tieto platformy budú plniť svoje povinnosti týkajúce sa práv spotrebiteľov, napríklad pokiaľ ide o jasné označovanie sponzorovaných výsledkov vyhľadávania. Komisia bude tiež podporovať odvetvie, aby zintenzívnilo dobrovoľné úsilie na riešenie praktík, akými sú napríklad falošné alebo zavádzajúce online hodnotenia. Komisia podporí online platformy, aby uznávali rôzne druhy bezpečnej elektronickej identifikácie(eID), ktoré ponúkajú rovnaké záruky ako ich vlastné systémy eID.
 • Otvorené trhy pre hospodárstvo založené na údajoch: iniciatíva voľného dátového toku naplánovaná na koniec roka 2016 uľahčí prechod a prenosnosť údajov medzi rôznymi online platformami a službami cloud computingu.
 • Spravodlivé podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie. Komisia realizuje štúdiu na zistenie stavu v prípade problémov, na ktoré v rámci verejných konzultácií upozornili spoločnosti a dodávatelia, ktorí sú v priamom kontakte s platformami. Patria sem napríklad obavy týkajúce sa nespravodlivých podmienok, najmä pokiaľ ide o prístup k dôležitým databázam, prístup na trh a nedostatočnú transparentnosť. Na tomto základe Komisia do jari 2017 určí, či sú v tejto oblasti potrebné ďalšie kroky na úrovni EÚ.

Vo svojom nadchádzajúcom európskom programe pre spoločné využívanie zdrojov Komisia poskytne aj usmernenia týkajúce sa uplatniteľných právnych predpisov EÚ a poskytne členským štátom odporúčania.

Súvislosti

Tieto nové iniciatívy v rámci stratégie pre jednotný digitálny trh sú prezentované spolu s balíkom na podporu elektronického obchodu v EÚ.

Opatrenia nadväzujú na súbor iniciatív zameraných na digitalizáciu európskeho priemyslu , návrhy týkajúce sa autorských práv  a digitálne zmluvy , ako aj na návrh rozhodnutia o koordinácii spektra. Stratégia jednotného digitálneho trhu zahŕňa 16 iniciatív, ktoré budú predložené do konca tohto roka.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices