Európsky fond pre strategické investície sa bude využívať aj naďalej

Rok po tom, ako bol vytvorený Európsky fond pre strategické investície (EFSI), Komisia skúma, čo v investičnom pláne fungovalo dobre, čo sa dá zdokonaliť a ako ďalej napredovať.

Osemnásť mesiacov po tom, ako predseda Jean-Claude Juncker odštartoval Investičný plán pre Európu, a rok po vytvorení Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), Komisia bilancuje doterajšie výsledky. Komisia sa delí o získané skúsenosti a predkladá jasné návrhy s cieľom zaistiť ambicióznu budúcnosť fondu EFSI.

Predseda Európskej komisie Juncker vyhlásil: Investičný plán funguje napriek predpovediam pesimistov. Európsky fond pre strategické investície dennodenne vytvára pracovné miesta a podnecuje investície do reálnej ekonomiky. Navrhujeme preto zachovať ho aj po roku 2018. Buďme v našom úsilí vrátiť Európu na cestu investícií ambiciózni.

Podpredseda Jyrki Katainen zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť dodal: Za posledných 12 mesiacov sme toho spolu s EIB veľa dosiahli. Podporili sme inovačné energetické projekty, zdravotné strediská, rozvoj miest a vysokorýchlostné širokopásmové pripojenie. Prístup k novým zdrojom financovania získalo takmer 150 000 MSP. Vytvorili sme centrum, ktoré predkladateľom projektov poskytuje poradenské služby a technickú podporu. Uviedli sme do prevádzky nový portál, na ktorom môžu predkladatelia predstaviť svoje projekty investorom po celom svete. Treba však urobiť viac: musíme ďalej prehlbovať jednotný trh, ktorý je jedinečnou konkurenčnou výhodou EÚ, a členské štáty sa musia usilovať odstrániť prekážky, ktoré bránia investíciám.

Dosiahnuté výsledky

Európsky fond pre strategické investície (EFSI) je ústredným prvkom tohto investičného plánu Komisie. Tento fond, ktorý spravuje skupina EIB, do polovice roku 2018 naisto zmobilizuje najmenej 315 miliárd EUR dodatočných investícií do reálnej ekonomiky. Fond EFSI poskytuje záruku za prvotné straty, vďaka čomu mohla EIB investovať do viac projektov, niekedy rizikovejších projektov, a tiež investovať skôr než by to bolo možné bez EFSI. Celkovo fond EFSI pôsobí už v 26 členských štátoch, pričom na základe doteraz schválených projektov sa očakáva, že podnieti investície vo výške 100 miliárd EUR. Z fondu EFSI mali doteraz prospech najmä malé a stredné podniky (MSP). EIB a Komisia sa intenzívnejšie zamerajú na miestnu úroveň, aby podporili vyššiu aktivitu fondu EFSI v zatiaľ zaostávajúcich členských štátoch.

Oficiálne sme uviedli do prevádzky ďalší prvok investičného plánu, Európsky portál investičných projektov (EIPP), čo je online platforma, ktorá združuje európskych predkladateľov projektov a investorov z EÚ i mimo nej. Portál zvýši viditeľnosť investičných projektov v celej Európe. Takýto portál požadovali investori a Komisia im ho poskytla.

Európske centrum investičného poradenstva (EIAH) poskytuje odbornú pomoc a individuálne poradenstvo súkromným a verejným predkladateľom projektov. Centrum už vybavilo viac než 160 žiadostí. Hoci je to sľubný začiatok, Komisia a EIB pracujú na tom, aby tieto poradenské služby získali lokálnejší rozmer a viac sa priblížili spoločnostiam, ktoré by ich mali využívať.

Komisia vydala vo februári usmernenia k tomu, ako kombinovať európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) s fondom EFSI s cieľom získať čo najväčší objem investícií. Táto kombinácia sa už v praxi využíva pri prvom súbore projektov a ďalej sa zjednoduší.

A napokon, Komisia už v rámci tretieho piliera investičného plánu podnikla viaceré kroky na zlepšenie podnikateľského prostredia a podmienok financovania. Medzi tieto iniciatívy patrí znižovanie kapitálových požiadaviek pre poisťovne a zaisťovne. Poisťovatelia Komisiu informovali o tom, že niektoré pravidlá Solventnosti II ich odrádzali od investovania do infraštruktúry – táto prekážka sa teraz odstránila. Komisia vyhodnotí, či je vhodné, aby sa podobne znížili aj kapitálové požiadavky bánk na expozície v oblasti infraštruktúry, pričom zohľadní diskusie o zaobchádzaní s bankovými expozíciami ako s kapitálom. V záujme zjednodušenia investícií rizikového kapitálu v Európe Komisia navrhne aj niekoľko zmien regulačného rámca upravujúceho oblasť rizikového kapitálu. Spolu s Eurostatom poskytne ďalšie objasnenia a podľa potreby preskúma príslušné usmernenia, pokiaľ ide o účtovné aspekty verejno-súkromných partnerstiev. S cieľom poskytnúť investorom väčšiu právnu istotu, pokiaľ ide o financovanie infraštruktúry, Komisia poskytla formou oznámenia o pojme štátna pomoc praktické usmernenia k tomu, čo predstavuje štátnu pomoc.

V oznámení o plnení agendy jednotného trhu, ktoré bolo takisto uverejnené, sú načrtnuté mnohé oblasti činnosti, ktorá sa vykonala alebo sa vykoná na úrovni EÚ s cieľom vytvoriť priaznivé podnikateľské prostredie, ktoré podporuje inovácie a zabezpečuje investície do ľudí. Táto činnosť zahŕňa vytvorenie jednotného digitálneho trhu, pretavenie myšlienky trhu služieb bez hraníc do konkrétnej skutočnosti, zjednodušenie pravidiel DPH, zlepšenie prístupu k rizikovému kapitálu pre začínajúce podniky a investovanie do kvalifikácie ľudí. Komisia takisto spolupracuje s Európskym investičným fondom (EIF) pri zriadení celoeurópskeho fondu fondov rizikového kapitálu, v ktorom by sa v záujme poskytovania ďalších impulzov a podpory rastu nových spoločností kombinovali verejné finančné prostriedky a súkromný kapitál. Členské štáty musia zároveň pokračovať v štrukturálnych reformách, aby odstránili prekážky a byrokraciu, ktoré bránia investíciám.

Viac..  Dôvera v ekonomiku eurozóny aj celej EÚ v júni mierne klesla

Budúcnosť EFSI

Na základe týchto pozitívnych výsledkov Komisia navrhuje tento ďalší postup.

  • Vzhľadom na jeho doterajší úspech bude posilnený fond EFSI pokračovať v činnosti aj po uplynutí prvotného trojročného obdobia s cieľom odstrániť zostávajúce nedostatky a zlyhania trhu a naďalej mobilizovať finančné prostriedky súkromného sektora na účely investícií, ktoré sú kľúčové z hľadiska tvorby pracovných miest v Európe, jej rastu a konkurencieschopnosti v budúcnosti, a to s posilneným „doplnkovým rozmerom“. Komisia na jeseň predloží legislatívne návrhy na predĺženie využívania fondu EFSI, pričom zohľadní nedostatok rozpočtových prostriedkov.
  • Jedným z najväčších úspechov fondu EFSI bol silný záujem a účasť sprostredkovateľských bánk z celej EÚ na poskytovaní finančných prostriedkov MSP v rámci špecializovaného nástroja fondu EFSI určeného pre MSP(„EFSI SME-window“). Tento nástroj sa v súčasnom rámci rýchlo rozšíri v prospech MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou vo všetkých členských štátoch. Komisia bude spolupracovať s riadiacim výborom EFSI a využije všetky možnosti, ktoré má na základe nariadenia o fonde EFSI k dispozícii, aby posilnila nástroj pre MSP.
  • Komisia preskúma možnosť využitia fondu typu EFSI na investície v rozvojových tretích krajinách.
  • Kombinovanie podpory z fondu EFSI a z EŠIF sa ďalej zjednoduší a právne a iné prekážky takýchto kombinácií sa odstránia.
  • Centrum investičného poradenstva sa posilní, aby dokázalo pracovať na lokálnejšej úrovni a mohlo rozšíriť svoju spoluprácu s národnými podpornými bankami.
  • Ďalej sa bude podporovať zriaďovanie investičných platforiem, za silnej účasti Komisie, skupiny EIB, národných podporných bánk a iných relevantných zainteresovaných strán. Je to osobitne dôležité v prípade malých projektov, ktoré musia dosiahnuť určitý rozmer.
  • Jednou z najúspešnejších oblastí, ktoré sa podporujú z fondu EFSI, je nepochybne energetická efektívnosť. EFSI bude naďalej prispievať k rozvoju trhu s udržateľnými/ekologickými projektmi, pretože bude podporovať rozvoj trhu so zelenými dlhopismi v Európe a lepšiu koordináciu vynakladaného úsilia.
  • Komisia bude aj naďalej plniť svoje priority týkajúce sa jednotného trhu. Spolu s Eurostatom bude poskytovať ďalšie objasnenia a podľa potreby preskúma príslušné usmernenia, pokiaľ ide o účtovné aspekty verejno-súkromných partnerstiev.
  • Členské štáty by tiež mali stanoviť jasné priority, pripraviť konkrétne investičné projekty s pomocou centra investičného poradenstva, čo sa týka najmä cezhraničných projektov, a optimálne štruktúrovať svoje projekty s cieľom zaistiť väčšie využívanie finančných nástrojov. V kontexte procesu európskeho semestra by členské štáty mali vykonávať odporúčania pre jednotlivé krajiny, aby odstránili vnútroštátne prekážky investícií.

 

Súvislosti

Hospodárska kríza spôsobila prudké zníženie investícií v celej Európe. Na zvrátenie tohto negatívneho trendu a nasmerovanie Európy k oživeniu hospodárstva je preto potrebné spoločné a koordinované úsilie na európskej úrovni. Dostatočné finančné prostriedky sú k dispozícii, pričom ich treba v celej EÚ mobilizovať, aby sa podporili investície. Neexistuje jediná jednoduchá odpoveď, či tlačidlo, ktorým by sa po stlačení spustil rast,
ani žiadne univerzálne riešenie. Hospodársky prístup Komisie je založený na troch pilieroch: štrukturálne reformy, aby sa Európa dostala na novú cestu rastu; fiškálna zodpovednosť, aby sa obnovil dobrý stav verejných financií a upevnila sa finančná stabilita a investície, aby sa naštartoval v priebehu času udržal rast.

Investičný plán pre Európu je ústredným prvkom tejto stratégie. Je zameraný na odstránenie prekážok pre investície, zviditeľňovanie investičných projektov a poskytovanie odbornej pomoci pre tieto projekty, ako aj na inteligentnejšie využívanie nových a existujúcich finančných zdrojov. Už po jednom roku fungovania Európsky fond pre strategické investície (EFIS) vykazuje výsledky.

Financovanie z fondu EFSI – najnovšie číselné údaje

Európska investičná banka (EIB) doteraz schválila na financovanie v rámci fondu EFSI 64 projektov, ktoré predstavujú objem finančných prostriedkov vo výške 9,3 miliardy EUR. Európsky investičný fond (EIF) schválil 185 dohôd o financovaní MSP, pričom celkový objem financovania z fondu EFSI predstavuje 3,5 miliardy EUR. Očakáva sa, že ich využije približne 141 800 MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou. Všetky tieto operácie sa uskutočňujú v 26 členských štátoch a mali by podnietiť celkové investície vo výške viac než 100 miliárd EUR.

O dac

Odporúčame pozrieť

ocean, plasty

Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Komisia dnes oznámila investíciu vo výške 126,9 milióna eur do 26 nových projektov, ktoré prispievajú …

Consent choices