Európska komisia plánuje vytvoriť alternatívne a legálne možnosti migrácie do Európy

Európska komisia dnes stanovila plány pre nový rámec partnerstva zameraný na dosahovanie výsledkov s cieľom mobilizovať a zamerať činnosť a zdroje EÚ, pokiaľ ide o našu vonkajšiu činnosť týkajúcu sa riadenia migrácie. EÚ sa bude usilovať o individuálne partnerstvá s kľúčovými tretími krajinami pôvodu a tranzitu prostredníctvom všetkých politík a nástrojov, ktoré má k dispozícii na dosiahnutie konkrétnych výsledkov. Vychádzajúc z európskej migračnej agendy sú prioritnými cieľmi záchrana životov na mori, zvyšovanie počtu návratov, umožnenie migrantom a utečencom, aby zostali v blízkosti ich domovov, a z dlhodobého hľadiska rozvojová pomoc tretím krajinám s cieľom riešiť prvotné príčiny neregulárnej migrácie. Príspevky členských štátov v týchto partnerstvách, či už diplomatického, technického alebo finančného charakteru, budú mať zásadný význam pri dosahovaní výsledkov.

Prvý podpredseda Frans Timmermans uviedol: „Ak chceme skoncovať s neakceptovateľnými stratami na životoch v Stredozemnom mori a nastoliť poriadok, pokiaľ ide o migračné toky, musíme prehodnotiť spôsoby, akými EÚ a jej členské štáty spájajú svoje úsilie v spolupráci s tretími krajinami. Komisia navrhuje nový rámec partnerstva: najskôr počnúc prvou skupinou prioritných tretích krajín zmobilizujeme všetky naše politiky a nástroje v záujme dosiahnutia týchto cieľov prostredníctvom uzatvorenia dohôd prispôsobených okolnostiam každej konkrétnej tretej krajiny. V úzkej koordinácii s členskými štátmi využijeme kolektívny vplyv EÚ a zameriame naše zdroje na tento účel, pričom v nadchádzajúcich piatich rokoch počítame s urýchleným poskytnutím 8 miliárd €. Budeme pracovať tiež na ambicióznom vonkajšom investičnom pláne, ktorý by mal pomôcť pri vytváraní príležitostí a riešení prvotných príčin migrácie. Ak naši partneri zlyhajú, pokiaľ ide o lepšie riadenie migrácie, mali by sme byť kolektívne schopní adekvátne prispôsobiť našu účasť, ako aj poskytovanú finančnú pomoc.“

Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová doplnila: „Na celom svete migrujú v súčasnosti milióny ľudí a my túto situáciu zvládneme len za predpokladu, že budeme konať globálne a na základe plnohodnotného partnerstva. Z tohto dôvodu navrhujeme nový prístup pre vytváranie silných partnerstiev s kľúčovými krajinami. Naším cieľom je – okrem zachraňovania životov na mori a rozkladania prevádzačských sietí – podporovať krajiny, ktoré prijímajú veľké počty ľudí, a podporovať rast v našich partnerských krajinách. Sme pripravení zintenzívniť finančnú a operačnú podporu a investovať do dlhodobého hospodárskeho a sociálneho rozvoja, bezpečnosti, právneho štátu a ľudských práv, zlepšovania života ľudí a riešenia príčin migrácie. Našou úlohou, rovnako ako naším záujmom, je poskytnúť ľuďom možnosti a prostriedky na bezpečný a dôstojný život. Toto je úloha, pred ktorou stojí Európa spolu so zvyškom sveta: zvládneme ju len spoločne. “

Migračný tlak je „novou normou“ tak pre EÚ, ako aj pre partnerské krajiny a je súčasťou širšej globálnej utečeneckej krízy. Aby bola naša reakcia zmysluplná, potrebujeme koordinovanejší, systematický a štruktúrovaný prístup a zladenie záujmov EÚ so záujmami našich partnerov. Obnovené partnerstvo s tretími krajinami bude mať formu prispôsobených „dohôd“, ktoré sa vypracujú podľa situácie a potrieb každej partnerskej krajiny v závislosti od toho, či ide o krajinu pôvodu, tranzitu alebo krajinu, v ktorej sa nachádza veľký počet odídencov. V krátkodobom časovom horizonte uzatvoríme dohody s Jordánskom a Libanonom a prijmeme ďalšie kroky v záujme docielenia dohôd s Nigerom, Nigériou, Senegalom, Mali a Etiópiou. Takisto máme v úmysle posilniť našu spoluprácu s Tuniskom a Líbyou.

Široká škála politík EÚ a vonkajších nástrojov EÚ sa použije na to, aby sa dosiahli tieto ciele:

  • Zacielená účasť: Pomoc EÚ a politiky EÚ budú prispôsobené na dosahovanie konkrétnych výsledkov; krátkodobými cieľmi je záchrana životov v Stredozemnom mori, zvýšenie miery návratov do krajín pôvodu a tranzitu a umožnenie migrantom a utečencom, aby zostali v blízkosti ich domova, ako aj zabraňovanie tomu, aby ľudia podnikali nebezpečné cesty. Okamžité opatrenia s partnermi sa budú zameriavať na zlepšenie legislatívneho a inštitucionálneho rámca v oblasti migrácie a budovanie kapacít na riadenie hraníc a migrácie vrátane zabezpečenia ochrany utečencov. Súčasťou rozvojovej a obchodnej politiky bude kombinácia pozitívnych a negatívnych stimulov, čiže budú odmeňované tie krajiny, ktoré sú ochotné spolupracovať s EÚ v oblasti riadenia migrácie, a dôsledky budú musieť znášať tie krajiny, ktoré takúto spoluprácu odmietnu.
  • Posilnená podpora: Všetky politiky, nástroje a zdroje EÚ pomôžu podporiť rámec partnerstva inovatívnym, zacieleným a koordinovaným spôsobom. Zvýšené úsilie o vykonávanie vallettského akčného plánu vrátane jeho finančných aspektov bude pre tento proces takisto prospešné. Finančná podpora a nástroje rozvojovej a susedskej politiky posilnia budovanie kapacít na miestnej úrovni vrátane kapacít v oblasti kontroly hraníc, konaní o azyle, boja proti prevádzačstvu a úsilia o reintegráciu.
  • Rozhodujúce pre riešenie nelegálnej migrácie je rozbitie obchodného modelu prevádzačov, ktorí vykorisťujú migrantov kvôli vidine zisku. Rozhodujúcu úlohu v rámci tohto cieľa budú zohrávať účinné návraty. V záujme účinného dosahovania výsledkov je tiež potrebné vychádzať zo skúseností zo spolupráce s Tureckom a krajinami západného Balkánu a z operácie EU NAVFOR MED SOPHIA. Umiestňovanie ďalších európskych styčných úradníkov pre migráciu do prioritných krajín pôvodu a tranzitu pomôže koordinovať spoluprácu s EÚ. V kľúčových oblastiach budú dokončené platformy spolupráce s EÚ v oblasti boja proti prevádzaniu migrantov.
  • Vytvorenie legálnych ciest: Aby bolo ľudí možné odradiť od podnikania takýchto nebezpečných ciest, bude tiež potrebné vytvorenie alternatívnych, legálnych možností migrácie do Európy, a zriadenie väčších humanitárnych prijímacích kapacít blízko k ich miestu pôvodu. EÚ bude podporovať vytvorenie globálneho systému presídľovania OSN na podporu spravodlivého rozdelenia odídencov a zabránenie nelegálnemu pohybu. Pripravovaný návrh štruktúrovaného systému presídľovania bude priamym dôkazom záväzku EÚ.
  • Finančné nástroje: Navýšia sa pridelené finančné prostriedky určené na riešenie prvotných príčin neregulárnej migrácie a núteného vysídľovania a zvýši sa flexibilita, pokiaľ ide o vykonávanie príslušných programov. Tento nový prístup v rámci partnerstva bude znamenať inteligentné využitie kombinácie krátkodobých a dlhodobých finančných nástrojov s cieľom dosiahnuť okamžité výsledky a riešiť základné príčiny migrácie. V krátkodobom horizonte sa núdzový trustový fond pre Afriku posilní o 1 miliardu €, pričom 500 miliónov € sa bude čerpať z Európskeho rozvojového fondu a ďalších 500 € miliónov bude predstavovať príspevok členských štátov. Okrem toho by sa malo zmeniť zameranie tradičných finančných programov. Z dlhodobého hľadiska Komisia navrhuje podstatne prehodnotiť rozsah a charakter modelov tradičnej rozvojovej spolupráce. Na jeseň 2016 Komisia predloží návrh nového fondu ako súčasti ambiciózneho vonkajšieho investičného plánu s cieľom mobilizovať investície do rozvoja tretích krajín, pričom bude vychádzať zo skúseností s úspešným Investičným plánom pre Európu. Na tento účel bude vyčlenená suma 3,1 miliardy €, ktorá by mala podľa prognóz podnietiť celkové investície dosahujúce až 62 miliárd €, ak členské štáty a ostatní partneri prispejú v rovnakej miere ako EÚ. Európska investičná banka (EIB) už takisto pracuje na iniciatíve mobilizovať dodatočné financovanie v Afrike počas nasledujúcich piatich rokov. Vonkajší investičný plán sa bude zameriavať aj na pomoc zameranú na zlepšenie podnikateľského prostredia v príslušných krajinách.
  • Spoločný postup: Nové partnerstvo spája EÚ a jej členské štáty v záujme dosahovania výsledkov. Na dosiahnutie spoločných cieľov potrebujeme koordinovanú účasť a znásobenie zdrojov. Členské štáty sa vyzývajú, aby prispeli svojím dielom tým, že poskytnú zodpovedajúce finančné zdroje a budú spolupracovať s EÚ pri plnení dohôd.
Viac..  Kandidátku PS v európskych voľbách posilní Veronika Cifrová Ostrihoňová a Ľubica Karvašová

Súvislosti

Európa zažíva bezprecedentné toky neregulárnej migrácie spôsobené geopolitickými a ekonomickými faktormi, ktoré sú poháňané všetkého schopnými prevádzačmi, ktorí sa snažia profitovať zo zúfalstva zo zraniteľných skupín. Za posledný rok, od prijatia európskej migračnej agendy, sa ukázalo, že migračná politika Únie a mimo nej je priamo prepojená. Vierohodné opatrenia v rámci EÚ na zabránenie prevádzačstvu a neoprávneným prekročeniam hraníc a preukázanie toho, že legálne spôsoby existujú, majú kľúčový význam z hľadiska dosahovania našich vonkajších cieľov.

EÚ za posledný rok podnikla už mnohé kroky s cieľom pokročiť vo svojej spolupráci s externými partnermi. Dialógy na vysokej úrovni o migrácii a preskúmania európskej susedskej politiky priniesli nový dôraz na vzťahy s kľúčovými krajinami v oblasti migrácie. Samitom vo Vallette v novembri 2015 sa otázky migrácie dostali do centra pozornosti v rámci vzťahov EÚ s africkým kontinentom. Spolupráca s Tureckom má zásadný význam v boji proti vykorisťovaniu zraniteľných ľudí, ktorých cieľom je preplaviť sa cez Egejské more. Prostredníctvom nej sa zaručila väčšia miera humanitárnej pomoci v Turecku súbežne s otvorením nových legálnych ciest do EÚ. Vyhlásením EÚ a Turecka sa určili nové spôsoby nastolenia poriadku, pokiaľ ide o migračné toky a záchranu životov. Prepojenie riadenia migrácie oboma stranami prinieslo nebývalú úroveň spolupráce.

Stretnutie lídrov západného Balkánu dňa 25. októbra a následné každotýždňové videokonferencie takisto prispeli k posilnenej koordinácii a zlepšenej výmene informácií medzi členskými štátmi EÚ a našimi bezprostrednými susedmi pozdĺž ďalšej dôležitej migračnej trasy.

Finančné nástroje EÚ pomáhajú vytvárať lepšiu budúcnosť bližšie k domovu pre tých, ktorí by možno za iných okolností riskovali vlastné životy na nebezpečných nelegálnych cestách do Európy z rozličných oblastí. Existujúce finančné programy doplnil Regionálny trustový fond Európskej únie pre Sýriu, núdzový trustový fond pre Afriku a nástroj pre utečencov v Turecku.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices