Európska komisia chce ochrániť migrantov pred nebezpečnými trasami do Európy

Európska komisia navrhla rámec EÚ pre presídľovanie s cieľom vytvoriť spoločnú európsku politiku pre presídľovanie, ktorá zabezpečí riadne a bezpečné trasy do Európy pre osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu.

Návrh je súčasťou reformného úsilia Komisie zameraného na spoločný európsky azylový systém a dlhodobú politiku pre lepšie riadenie migrácie stanovené v európskej migračnej agende. Takisto prispeje k vykonávaniu nového, na výsledky orientovaného rámca pre spoluprácu s hlavnými tretími krajinami pôvodu a tranzitu, ktorý Komisia predložila 7. júna.

Prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans uviedol: „Je potrebné ešte viac zintenzívniť naše úsilie zamerané na poskytovanie ochrany osobám v núdzi vrátane ich riadneho a bezpečného presídlenia v Európe. Vďaka ad hoc opatreniam už vidno nejaké výsledky, ale nové, predložené postupy znamenajú spoluprácu s vládami jednotlivých krajín v počiatočnej fáze s cieľom zintenzívniť a skoordinovať spoločné úsilie, a tým celkovo dosiahnuť lepšiu spoluprácu. Členské štáty každoročne rozhodnú o tom, koľko ľudí je potrebné presídliť a na to, aby mohli zrealizovať svoje rozhodnutia, budú mať k dispozícii finančnú podporu z rozpočtu EÚ. Toto je účinný spôsob, ako môže EÚ v súlade so svojimi zásadami o spoločnej zodpovednosti preukázať solidaritu s krajinami mimo EÚ a pomôcť im zvládnuť situáciu s veľkým počtom ľudí utekajúcich pred vojnou a prenasledovaním.“

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos dodal: „Dnešný návrh je zásadným krokom v našom úsilí o zabezpečenie legálnych trás, ktoré osobám v núdzi umožnia bezpečne vstúpiť na územie EÚ a získať ochranu. Toto je neoddeliteľnou súčasťou rozsiahlejšieho cieľa spočívajúceho v zabezpečení toho, aby bola ponúknutá ochrana tým, ktorí ju potrebujú, aby sa obmedzila motivácia na neregulárnu migráciu a aby boli migranti chránení pred zneužívaním prevádzačskými skupinami a nebezpečnými trasami v snahe dostať sa do Európy. Zavedením stáleho rámca s harmonizovanými postupmi dosiahneme urýchlenie postupov, čo by nám malo umožniť postupné rozšírenie našich spoločných záväzkov v oblasti presídľovania. Európska únia takto otvára skutočne legálnu cestu, aby mohla zavrieť nelegálne zadné vrátka.“

Tento návrh bude viesť k vytvoreniu stáleho rámca s jednotným postupom pre presídľovanie v rámci celej EÚ. Zatiaľ čo členské štáty budú aj naďalej rozhodovať o tom, koľko osôb bude každoročne presídlených, EÚ ako celok bude mať väčší vplyv vďaka tomu, že bude koordinovať vnútroštátne úsilie a bude fungovať ako celok. Budúci rámec pre presídľovanie sa bude vykonávať prostredníctvom ročných plánov EÚ pre presídľovanie, ktoré prijala Rada, a realizovať prostredníctvom cielených programov EÚ pre presídľovanie, ktoré prijme Komisia. Ročné plány EÚ pre presídľovanie stanovia hlavné geografické priority, z ktorých bude prebiehať presídľovanie, najvyšší možný celkový počet osôb, ktoré majú byť presídlené a príspevky členských štátov a krajín pridružených k Schengenskej dohode v rámci toho-ktorého ročného plánu pre presídľovanie.

Rámec EÚ pre presídľovanie stanovuje kritériá, ktoré by sa mohli zohľadniť pri určovaní regiónov alebo tretích krajín, z ktorých má presídľovanie prebiehať, ako napríklad počet osôb v hostiteľských tretích krajinách, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, všeobecný vzťah EÚ s tretími krajinami a účinná spolupráca v oblasti azylu a migrácie vrátane neregulárnej migrácie, readmisie a návratu.

Viac..  Cyprus žiada EÚ o pomoc pri zastavení prílevu sýrskych utečencov

Nový rámec EÚ pre presídľovanie stanoví spoločný súbor štandardných postupov týkajúcich sa výberu žiadateľov na presídlenie a zaobchádzanie s nimi. Takisto upresňuje kritériá toho, kto je oprávnený na to, aby sa presídlil do EÚ v rámci cielených programov EÚ pre presídľovanie, určí možné dôvody vylúčenia žiadateľov a postup presídľovania (riadne alebo skrátené súdne konanie), ktorý by sa mal použiť.

Na podporu úsilia členských štátov v oblasti presídľovania v rámci cielených programov EÚ Komisia poskytne 10 000 EUR z rozpočtu EÚ na každú presídlenú osobu. Finančné prostriedky budú pridelené z európskeho Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF). Presídľovanie mimo rámca EÚ nebude z rozpočtu Únie finančne podporované.

Spojené kráľovstvo a Írsko sa môžu zúčastniť na vykonávaní nariadenia, ak sa tak rozhodnú, v súlade s príslušnými protokolmi pripojenými k zmluvám. Dánsko sa nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

Súvislosti

Dňa 13. mája 2015 Európska komisia navrhla rozsiahlu stratégiu prostredníctvom európskej migračnej agendy, ktorá vytvorí základ pre ďalšiu prácu Komisie pri riešení okamžitých a dlhodobých výziev v súvislosti s účinným a komplexným riadením migračných tokov a vymedzuje potrebu spoločného prístupu k udeľovaniu ochrany vysídleným osobám, ktoré potrebujú ochranu prostredníctvom presídľovania.

Dňa 8. júna 2015 Európska komisia vydala odporúčanie o európskom systéme presídľovania, po ktorom nasledovali závery zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade zo dňa 20. júla 2015 o presídlení 22 504 osôb, ktoré jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu prostredníctvom mnohostranných a vnútroštátnych programov.

Dňa 15. decembra 2015 Komisia vydala odporúčanie týkajúce sa dobrovoľného programu prijímania osôb z humanitárnych dôvodov s Tureckom. V súlade s vyhlásením EÚ a Turecka zo dňa 18. marca 2016 bude spustený dobrovoľný program prijímania osôb z humanitárnych dôvodov hneď, ako sa skončí alebo aspoň výrazne a udržateľným spôsobom obmedzí neregulárne prekračovanie hraníc medzi Tureckom a EÚ.

Dňa 6. apríla 2016Európska komisia uverejnila oznámenie, ktorým sa začal proces reformy spoločného európskeho azylového systému a zavedenie štruktúrovaného systému presídľovania, ktorý tvorí rámec politiky Únie v oblasti presídľovania a zavádza spoločný prístup k bezpečnému a legálnemu príchodu do Únie pre osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu.

V nadväznosti na toto oznámenie Komisia predložila prvý balík reforiem dňa 4. mája 2016. Súčasťou tohto balíka sú návrhy na vytvorenie udržateľného a spravodlivého dublinského systému, posilnenie systému Eurodac a vytvorenie skutočnej európskej agentúry pre azyl.

Komisia pravidelne predkladá správy o dosiahnutom pokroku v súvislosti s presídľovaním. Prvá správa o premiestňovaní a presídľovaní bola prijatá 16. marca. Druhá, tretia, a štvrtá správa boli prijaté 12. apríla, 18. mája a 15. júna. Piata správa o premiestňovaní a presídľovaní bola prijatá 13.júla.

O dac

Odporúčame pozrieť

utecenecka kriza, migranti

Cyprus žiada EÚ o pomoc pri zastavení prílevu sýrskych utečencov

Cyprus vyzval v stredu EÚ na prijatie ráznych krokov na zastavenie prílevu prevažne sýrskych utečencov, …

Consent choices