jourova
Eurokomisárka Věra Jourová. PHOTO: © European Union- EP.

Komisia: Pravidlá EÚ o odmeňovaní, ktoré sa zaviedli po finančnej kríze, fungujú

Európska komisia uverejnila správu o pravidlách odmeňovania v úverových inštitúciách a investičných spoločnostiach.

Konštatuje sa v nej, že pravidlá odmeňovania sú vo všeobecnosti účinné pri potláčaní nadmerne rizikového správania a krátkodobého zmýšľania. Tieto pravidlá sa zaviedli v dôsledku finančnej krízy presne pre spomenuté dôvody.

Vychádzajúc najmä z výsledkov činnosti Európskeho orgánu pre bankovníctvo, z dvoch verejných konzultácií a externej štúdie sa v tejto správe dospelo k záveru, že v určitých prípadoch niektoré z pravidiel môžu byť príliš nákladné a zaťažujúce pri ich uplatňovaní v porovnaní s ich prudenciálnymi prínosmi. Platí to predovšetkým v prípade, keď sa pravidlá týkajúce sa odkladu a vyplácania v rámci nástrojov uplatňujú v malých a menej komplexných spoločnostiach alebo na zamestnancov s nízkymi úrovňami pohyblivej zložky odmeňovania. Platí to takisto v prípade, keď sa od kótovaných spoločností vyžaduje využívať akcie na odmeňovanie svojich zamestnancov.

Na základe týchto zistení Komisia vykoná posúdenie vplyvu, v rámci ktorého bude skúmať prípadné objasnenie týchto pravidiel a ich uplatňovania na najmenšie a najmenej komplexné spoločnosti. Stalo by sa to súčasťou širšej revízie smernice o kapitálových požiadavkách (CRD) a nariadenia o kapitálových požiadavkách (CRR), ktoré sa v súčasnosti posudzujú.

„Pravidlá EÚ o odmeňovaní, ktoré sa zaviedli po finančnej kríze, fungujú. Ukázali sa byť užitočnými nástrojmi na zamedzenie nadmerného riskovania zamestnancov a zabezpečenie ich zamerania na dlhodobé záujmy úverových inštitúcií a investičných spoločností, čím prispievajú k finančnej stabilite,“ uviedla Věra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, ktorá mala túto správu na starosti. „Z nášho hodnotenia však vyplýva, že môže existovať priestor na primeranejšie a z administratívneho hľadiska menej zaťažujúce pravidlá odmeňovania, najmä v prípade menších a menej komplexných úverových inštitúcií a investičných spoločností. Súčasne však zabezpečíme, aby akékoľvek úpravy pravidiel odmeňovania nemali vplyv na finančnú stabilitu, ktorá zostáva naším hlavným cieľom“.

V správe nebolo možné vyvodiť konečné závery o vplyve pravidla stanovujúceho maximálny pomer medzi pohyblivou a pevnou zložkou odmeňovania. Toto pravidlo bolo nedávno zavedené a jeho plné účinky sa ešte neprejavili. Okrem toho uplatňovanie pravidiel odmeňovania na všetky investičné spoločnosti bude možno potrebné prehodnotiť, keď Komisia dokončí preskúmanie prudenciálneho režimu uplatniteľného na investičné spoločnosti.

Súvislosti

Politiky odmeňovania a postupy v úverových inštitúcií a investičných spoločnostiach regulujú smernica o kapitálových požiadavkách (ďalej len „CRD“) a nariadenie o kapitálových požiadavkách (ďalej len „CRR“). V dôsledku finančnej krízy sa na medzinárodnej úrovni všeobecne uznalo, že zle navrhnuté politiky odmeňovania môžu viesť k nadmernému riskovaniu zamestnancov a zameraniu na krátkodobé zisky. S cieľom chrániť finančnú stabilitu CRD III, po ktorej nasledovala CRD IV, ako aj CRR zaviedli pravidlá odmeňovania pre kľúčových zamestnancov ovplyvňujúcich rizikový profil svojich inštitúcií. Tieto pravidlá boli zamerané na obmedzenie nadmerného riskovania a zladenie motivačných prémií zamestnancov s dlhodobými cieľmi spoločností.

Viac..  Budúcnosť EÚ: návrhy Parlamentu na zmenu zmlúv

Správa bola vypracovaná s cieľom splniť povinnosť podľa článku 161 ods. 2 CRD, na základe ktorej musí Komisia predložiť správu Európskemu parlamentu a Rade o účinnosti, vykonávaní a presadzovaní pravidiel odmeňovania s osobitným zameraním na vplyv maximálneho pomeru medzi pohyblivou a pevnou zložkou odmeňovania na finančnú stabilitu, konkurencieschopnosť a zamestnancov pracujúcich pre pobočky mimo EHP.

Pri vypracúvaní správy sa Komisia snažila získať vstupy od zainteresovaných strán prostredníctvom verejných konzultácií, podujatia pre zainteresované strany, dvojstranných stretnutí so zástupcami odvetvia a osobitnej štúdie. Do celého procesu bol úzko zapojený Európsky orgán pre bankovníctvo. Okrem toho výzva Komisiu na predloženie dôkazov týkajúcej sa regulačného rámca EÚ pre finančné služby priniesla ďalšie početné odpovede týkajúce sa proporcionality pravidiel odmeňovania podľa CRD.

Ďalšie kroky

Komisia vykoná posúdenie vplyvu, na základe ktorého zváži, či predloží návrh týkajúci sa určitých úprav pravidiel odmeňovania. Toto bude súčasťou širšej revízie CRD a CRR naplánovanej na koniec tohto roka.

Komisia takisto preskúma dôsledky zistení v dnešnej správe o pravidlách odmeňovania stanovených v iných právnych predpisoch vo finančnom odvetví, najmä v smernici o podnikoch kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP V) a v smernici o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMD).

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices