Liehoviny z EÚ sú na kolumbijskom trhu aj naďalej diskriminované

EÚ požiadala o zostavenie panelu WTO, ktorý by rozhodol o spore týkajúcom sa diskriminačného prístupu Kolumbie k dovážaným liehovinám.

EÚ a Kolumbia uskutočnili začiatkom tohto roka (8. – 9. marca 2016) konzultácie, ktoré však neviedli k vyriešeniu sporu. Hoci EÚ si je vedomá, že Kolumbia sa od začiatku sporu usiluje o reformu režimu pre liehoviny, liehoviny z EÚ sú na kolumbijskom trhu aj naďalej diskriminované.

Diskriminácia liehovín z EÚ na kolumbijskom trhu znepokojuje EÚ už dlhší čas. Na liehoviny z EÚ sa vzťahujú vyššie dane a miestne poplatky než na miestne značky. V jednotlivých departmentoch alebo miestnych územných jednotkách Kolumbie sa navyše uplatňujú trhové obmedzenia. Departmenty ukladajú obmedzenia prístupu na trh, ktoré narúšajú podmienky hospodárskej súťaže na trhu na úkor liehovín z EÚ. To je v rozpore so zásadami nediskriminácie, ktoré má Kolumbia dodržiavať podľa pravidiel WTO.

V rámci bilaterálnej obchodnej dohody s Európskou úniou sa Kolumbia zaviazala túto diskrimináciu ukončiť do 1. augusta minulého roka. EÚ už na tento problém Kolumbiu upozornila pri viacerých príležitostiach vrátane bilaterálnych stretnutí, zasadaní WTO a rokovaní o členstve v OECD. Európska únia pritom aj naďalej podporuje snahy Kolumbie o reformu v tomto sektore.

Súvislosti

Obchod – fakty a čísla

EÚ je najväčším dovozcom liehovín na kolumbijský trh, a preto je z obchodných partnerov týmito opatreniami najviac zasiahnutá (po nej nasleduje Mexiko, Kostarika a Spojené štáty). V roku 2014 dosiahol vývoz liehovín z EÚ do Kolumbie hodnotu 43 miliónov EUR a predstavoval približne 14 % celkového vývozu poľnohospodárskych výrobkov do Kolumbie a 77 % celkového kolumbijského dovozu liehovín.  Pokiaľ ide o liehoviny vyvážané z EÚ do Kolumbie, najviac sa vyváža whisky (36 miliónov EUR), za ktorou nasledujú likéry a kordialy (4 milióny EUR). Kolumbia vyrába prevažne rumy a aguardiente, ktoré podľa údajov z roka 2013 predstavovali 83 % spotreby liehovín v Kolumbii (10,8 miliónov 9LC v porovnaní s 2,3 miliónom debien dovezených liehovín).

Celoštátna spotrebná daň z liehovín bola v roku 1995 rozdelená do dvoch daňových pásiem a od roku 2002 je táto daň „špecifická“ (zákon č. 788 z 27. decembra 2002), čo znamená, že daň sa vypočítava podľa percentuálneho obsahu alkoholu na jednotkové množstvo 0,75 litra. Hraničná hodnota bola umelo stanovená na 35 % obsahu alkoholu, v dôsledku čoho väčšina dovážaných výrobkov spadá do vyššieho daňového pásma, zatiaľ čo väčšina miestne vyrobených liehovín spadá do nižšieho daňového pásma.  Situácia je podobná v kolumbijských správnych jednotkách, tzv. departmentoch (departamentos), v ktorých sa namiesto celoštátnej spotrebnej dane vyberajú miestne poplatky.

Viac..  EK schválila slovenskú schému pomoci 44 miliónov EUR na podporu pri uskladňovaní elektrickej energie

Niekoľko departmentov v Kolumbii navyše uplatňuje tzv. fiškálny monopol nad dovozom a predajom liehovín. V dôsledku toho je vstup dovážaných liehovín podmienený uzavretím zmlúv o vstupe na trh s príslušným departmentom, ktoré obsahujú obmedzujúce ustanovenia, stanovujú maximálne objemy a minimálne predajné ceny a v ktorých sa od obchodníkov požaduje, aby zabezpečili zaplatenie sumy budúceho daňového dlhu atď. Departmenty môžu navyše pomerne voľne rozhodovať o tom, či dovážaným značkám prístup vstup na trh vôbec povolia.

Európska únia požiadala 13. januára 2016 o konzultácie s Kolumbiou v rámci WTO vo veci DS 502, Colombia-Measures Concerning Imported Spirits. Konzultácie sa uskutočnili 8. – 9. marca 2016, neviedli však k uspokojivému riešeniu sporu.

Ďalšie kroky v postupoch riešenia sporu v rámci WTO

Žiadosť EÚ o zostavenie panelu WTO bude prerokovaná na zasadaní orgánu WTO na riešenie sporov 2. septembra. Ak Kolumbia nebude na tomto zasadaní súhlasiť so zostavením panelu, EÚ môže na nasledujúcom zasadaní orgánu na riešenie sporov podať druhú žiadosť, ktorú podľa pravidiel WTO Kolumbia nemôže zablokovať.

Kolumbia môže v ktoromkoľvek štádiu postupov riešenia sporu zreformovať svoj režim pre liehoviny a odstrániť diskrimináciu dovážaných liehovín, čím by sa spor vyriešil bez toho, aby bolo potrebné čakať na rozhodnutie panelu WTO.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices