EÚ čelí pri vykonávaní pomoci Moldavsku problémom, konštatujú audítori

Ako vyplýva z novej správy Európskeho dvora audítorov, finančná podpora pre Moldavsko zameraná na posilnenie verejnej správy v krajine mala len obmedzený účinok. Moldavsko je najchudobnejšou krajinou v Európe. Od roku 2007 bola Moldavsku pridelená pomoc EÚ vo výške 782 mil. EUR, čo predstavuje takmer 37 EUR na obyvateľa na rok, čo je najvyššia suma spomedzi východných susedov EÚ.

Keď ale audítori skúmali programy rozpočtovej podpory v sektoroch súdnictva, verejných financií, verejného zdravia a vodohospodárstva, našli len obmedzené dôkazy o dosiahnutom pokroku. Niektoré nedostatky sa dali vysvetliť externými faktormi, ako je chýbajúca politická vôľa vnútroštátnych orgánov. Iné možno pripísať nedostatkom v návrhu a vykonávaní kontrolovaných programov a projektov.

EÚ čelí pri vykonávaní pomoci pre Moldavsko významným problémom“, uviedol Hans Gustaf Wessberg, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Kombinácia politickej a makroekonomickej nestability, nedostatočnej správy a verejnej správy výrazne znižuje vplyv Európskej komisie na podporu reformy.“

Audítori zistili, že Komisia mohla reagovať rýchlejšie, keď sa naplnili riziká súvisiace s podporou. Programy neboli dostatočne zosúladené so stratégiami Moldavska a ich potenciálny prínos bol znížený skutočnosťou, že Komisia nevyužila naplno svoju možnosť stanoviť predbežné podmienky na vyplatenie podpory. Komisia mohla byť prísnejšia pri posudzovaní splnenia podmienok a poskytnutie dodatočných stimulačných finančných prostriedkov taktiež nebolo úplne odôvodnené.

Vo všeobecnosti boli návrhy projektov relevantné a pomoc EÚ poskytnutá prostredníctvom projektov bola čiastočne účinná pri posilnení verejnej správy. Rozsah a načasovanie projektov však neboli vždy dobre koordinované s programami rozpočtovej podpory. Špecifická technická pomoc na rozvoj administratívnych kapacít začala až niekoľko mesiacov po hlavnom programe rozpočtovej podpory. Ďalšie projekty technickej pomoci a twinningové projekty neboli vždy využité na prípravu alebo podporu programov rozpočtovej podpory. Projekty síce spravidla dosiahli očakávané výstupy, no výsledky neboli vždy udržateľné pre chýbajúcu politickú vôľu a iné externé faktory.

Viac..  Dodávky ruského plynu do Európy klesli v prvej polovici novembra o takmer 7 %

Audítori predkladajú Komisii niekoľko odporúčaní na zlepšenie účinnosti pomoci EÚ pre Moldavsko:

• prísnejšie uplatňovať systém včasného varovania na prevenciu alebo zmiernenie rizík,

• lepšie prepojiť programy rozpočtovej podpory s národnými stratégiami,

• posilniť využívanie podmienenosti a ukazovateľov výkonnosti,

• jasnejšie prepojiť dodatočné stimulačné finančné prostriedky s preukázateľným pokrokom,

• koordinovať projekty s programami sektorovej rozpočtovej podpory,

• zabezpečiť udržateľnosť projektov systematickejším posudzovaním kapacity a politického záväzku verejných orgánov udržať výsledky.

O dac

Odporúčame pozrieť

europska unia

Eurokomisia odporučila otvoriť prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu odporučila lídrom EÚ otvorenie prístupových …

Consent choices