namorna-doprava
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Námorná doprava v EÚ: Mnohé investície sú neúčinné a neudržateľné, tvrdia audítori

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov bola tretina výdavkov EÚ na zariadenia, ako sú prístaviská, doky a vlnolamy v námorných prístavoch EÚ v rokoch 2000 až 2013, neúčinná a neudržateľná. Každé tretie euro v rámci preskúmaných projektov (194 mil. EUR) sa vynaložilo na duplikáciu existujúceho neďalekého zariadenia. Prostriedky vo výške 97 mil. EUR sa investovali do infraštruktúry, ktorá sa viac než tri roky po dokončení nevyužívala alebo sa využívala len veľmi málo.

Audítori posudzovali stratégie Európskej komisie a členských štátov týkajúce sa nákladnej námornej dopravy a hodnotu, ktorá sa získala vďaka investíciám EÚ do prístavných služieb v celkovej výške 17 mld. EUR vo forme grantov a úverov v rokoch 2000 až 2013. Navštívili 19 námorných prístavov v piatich krajinách EÚ – v Nemecku, Taliansku, Poľsku, Španielsku a vo Švédsku. Zistili, že zavedené dlhodobé stratégie neposkytovali pevný základ pre plánovanie prístavných kapacít. EÚ ani členské štáty nemali strategický prehľad o tom, ktoré prístavy potrebovali finančnú podporu a na aké účely, a súčasné investície do podobnej infraštruktúry v susediacich prístavoch viedli k neúčinným a neudržateľným investíciám.

Z opätovného posúdenia piatich projektov, ktoré už boli preskúmané v roku 2010, vyplynula nedostatočná ekonomická výhodnosť: využívanie infraštruktúry, ktorá bola k týmto prístavom pripojená vďaka financovaniu EÚ, bola po takmer desiatich rokoch prevádzky stále nedostatočná. Príslušné prístavné oblasti v štyroch prístavoch boli stále prázdne alebo takmer prázdne, kým v piatej neprebiehala žiadna činnosť.

Námorná doprava v EÚ sa nachádza v rozbúrených vodách,“ uviedol Oskar Herics, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. Posudzovanie potrieb je slabé a riziko premrhania investovaných peňazí je vysoké. Celkovo sa to týka preskúmaných investícií vo výške takmer 400 mil. EUR.“

Projekty financované z prostriedkov EÚ, ktoré sme kontrolovali, boli tiež neefektívne, pričom náklady sa prekročili o 139 mil. EUR a pri 19 z 30 preskúmaných ukončených projektov došlo k oneskoreniam až o 136 % pôvodných odhadov. Sedem z 37 novo kontrolovaných projektov (s financovaním EÚ vo výške 524 mil. EUR) nebolo v čase auditu ukončených.

Okrem toho koordinácia financovania prístavnej infraštruktúry medzi Komisiou a EIB nefungovala dobre: poskytovanie úverov bankou EIB susediacim prístavom mimo EÚ (napr. v Maroku) obmedzovalo účinnosť financovania EÚ investovaného do prístavov v EÚ.

Viac..  Schnabelová: ECB nemôže zavrieť dvere pred prípadným ďalším zvýšením úrokov

Keďže financovanie EÚ na úrovni projektov bolo viazané na výstupy, a nie na výsledky, ich náklady boli stále oprávnené na spolufinancovanie z prostriedkov EÚ, aj keď sa niektorá infraštruktúra financovaná z EÚ v skutočnosti nevyužívala.

V prípade 14 preskúmaných prístavov tiež chýbali mnohé prepojenia (v podobe ciest a železníc) na vnútrozemie, prípadne boli tieto prepojenia nedostatočné. Tieto si vyžiadajú ďalšie finančné prostriedky z verejných zdrojov, aby počiatočné investície do prístavov fungovali správne.

A napokon Komisia neprijala nevyhnutné opatrenia v oblasti štátnej pomoci a colných režimov, aby námorným prístavom umožnila súťažiť za rovnakých podmienok. Kontrola štátnej pomoci mala byť účinnejšia, aby sa vyhlo deformácii trhu, a to prostredníctvom následného monitorovania s cieľom posúdiť, či ostali nezmenené podmienky, za ktorých boli prijaté predchádzajúce rozhodnutia (napr. v prípade koncesií), alebo stanovením jasných hraníc, v rámci ktorých možno poskytnúť podporu na nadstavby špecifické pre používateľa.

Audítori predkladajú rôzne odporúčania, najmä pre Komisiu, a medzi hlavné z nich patria tieto:

• prehodnotiť súčasný počet 104 základných prístavov a stanoviť celoeurópsky plán rozvoja prístavov,

• posúdiť možnosť vylúčenia podpory EÚ na prístavnú infraštruktúru na prekládku a uskladnenie kontajnerov a na nadstavby, ktoré nepatria do pôsobnosti verejnej politiky,

• zabezpečiť výmenu všetkých potrebných informácií o navrhovaných úveroch EIB medzi EIB a Komisiou,

• priznať prioritu základným prístavom a hlavným vodným cestám a financovať investície len vtedy, keď je jasná pridaná hodnota EÚ a keď sa zabezpečí dostatočne veľká zložka súkromných investícií,

• vydať usmernenia o štátnej pomoci pre prístavy a monitorovať a následne kontrolovať predchádzajúce rozhodnutia o udelení štátnej pomoci,

• znížiť administratívne zaťaženie a omeškania presadzovaním národného jednotného kontaktného miesta na vydávanie povolení a autorizácií,

• zlepšiť konkurenčné postavenie námornej dopravy v porovnaní s ostatnými druhmi dopravy, a to ďalším zjednodušením formalít spojených s námornou dopravou a colných formalít.

O dac

Odporúčame pozrieť

Rada EÚ menovala Katarínu Kaszasovú za členku Európskeho dvora audítorov

Rada Európskej únie v pondelok vymenovala Slovenku Katarínu Kaszasovú za členku Európskeho dvora audítorov (EDA). …

Consent choices