julian-king
Komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King. PHOTO: © European Union- EP.

Julian King: Teroristi sa zameriavajú na náš spôsob života, na našu otvorenosť a budúcnosť

V správe sa opisuje úsilie Komisie pri boji proti terorizmu, organizovanej trestnej činnosti a počítačovej kriminalite, ako aj jej činnosť zameraná na zvýšenie odolnosti EÚ voči týmto hrozbám. Zároveň sa v nej poukazuje na prioritné oblasti, v ktorých treba vyvinúť ďalšie úsilie, a stanovujú sa konkrétne operatívne opatrenia na nasledujúce mesiace.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos v tejto súvislosti uviedol: „V dôsledku fragmentácie nášho bezpečnostného rámca sme všetci zraniteľní. Treba vytvoriť prepojenia nielen v rámci členských štátov a medzi nimi, ale aj medzi členskými štátmi a agentúrami EÚ a takisto medzi rôznymi bezpečnostnými systémami a systémami riadenia hraníc. Vnútorná bezpečnosť jedného členského štátu je vnútornou bezpečnosťou všetkých. Ak chceme v tomto rýchlo sa meniacom bezpečnostnom prostredí vytvoriť skutočnú a účinnú bezpečnostnú úniu, musíme sa zamerať na všetky jej prvky.“

Komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King uviedol: „Teroristi sa nezameriavajú na jeden alebo druhý členský štát. Zameriavajú sa na náš spôsob života, na našu otvorenosť, našu budúcnosť. Naša reakcia musí byť komplexná a udržateľná a musí byť založená na dôvere a účinnej spolupráci medzi inštitúciami a členskými štátmi.“ 

V správe sa zdôrazňuje potreba vykonávať existujúce právne predpisy EÚ a urýchliť prácu na návrhoch týkajúcich sa bezpečnosti, ktoré predložila Komisia. Činnosť Komisie sa bude zameriavať na posilnenie boja proti terorizmu dosiahnutím toho, že teroristi budú pripravení o prostriedky, ktoré im umožňujú páchať útoky, a na zlepšenie našej obrany a odolnosti proti týmto hrozbám. Hlavnými prioritnými oblasťami sú:

 • zlepšenie právneho rámca, predchádzanie radikalizácii a boj proti nej:
 • Na tento účel by sa mala do konca roka dosiahnuť dohoda o návrhu smernice o boji proti terorizmu predloženom Komisiou. Táto smernica má zásadný význam pre to, aby sa právny rámec EÚ mohol účinne použiť na boj proti teroristickým hrozbám, najmä hrozbám, ktoré predstavujú vracajúci sa zahraniční teroristickí bojovníci.
 • Do konca roka by sa takisto mala dosiahnuť dohoda o revízii smernice o strelných zbraniach. Komisia bude naďalej naliehať na spoluzákonodarcov, aby nepoľavovali zo svojich ambícií, najmä čo sa týka cieľa zakázať najnebezpečnejšie poloautomatické zbrane.
 • Komisia prijala opatrenia na obmedzenie prístupu k prekurzorom, ktoré sa môžu použiť na domácu výrobu výbušnín, a zabezpečenie úplného vykonávania nariadenia o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní.Na tento účel sa určili ďalšie prekurzory výbušnín vzbudzujúce obavy, ktoré by sa mali zahrnúť do uvedeného nariadenia. V novembri sa doplnia do zoznamu látok podliehajúcich sprísnenej kontrole zo strany Komisie.
 • zlepšenie výmeny informácií, posilnenie informačných systémov a zvýšenie bezpečnosti na vonkajších hraniciach:
 • Členské štáty by mali urýchlene prijať potrebné kroky na vybudovanie útvarov informácií o cestujúcich, aby zabezpečili, že budú schopné v plnej miere vykonať smernicu EÚ o záznamoch o cestujúcich najneskôr do mája 2018, keď má byť celá smernica transponovaná. Komisia poskytne členským štátom ďalšie finančné prostriedky EÚ vo výške 70 miliónov EUR, aby im umožnila postupovať rýchlejšie, a do novembra 2016 predloží plán vykonávania zahŕňajúci čiastkové ciele, ktoré členské štáty budú musieť splniť, aby takéto útvary vytvorili a uviedli ich do činnosti.
 • Na posilnenie boja proti cezhraničnej trestnej činnosti Komisia v septembri zároveň začala konania o nesplnení povinnosti proti členským štátom, ktoré ešte nevykonali prümské rozhodnutia.
 • Komisia zároveň podnikne nevyhnutné kroky, aby umožnila Európskemu centru pre boj proti terorizmu v rámci Europolu poskytovať členským štátom podporu 24 hodín denne sedem dní v týždni
 • Činnosť dôležitej expertnej skupiny na vysokej úrovni, ktorú Komisia vytvorila v apríli 2016, aby riešila právne, technické a prevádzkové aspekty rôznych možností na dosiahnutie interoperability informačných systémov, je potrebné zrýchliť. Komisia v priebehu nasledujúcich mesiacov predloží Rade a Európskemu parlamentu predbežné zistenia.
 • Ďalej sa pracuje aj na legislatívnom návrhu Komisie týkajúcom sa systému EÚ pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS)umožňujúcom predbežné kontroly štátnych príslušníkov tretích krajín oslobodených od vízovej povinnosti pri cestovaní do schengenského priestoru; tento návrh bude predložený v novembri.
 • Na zvýšenie bezpečnosti na vonkajších hraniciach EÚ je okrem toho potrebné, aby urýchlene prebehli rokovania o návrhu Komisie o systematických kontrolách občanov EÚ prekračujúcich vonkajšie hranice a aby sa tento návrh do konca roku 2016 prijal, a takisto aby sa zriadil systém vstup/výstup (EES).
Viac..  Ivan Štefanec: Pýtajme sa našich detí, s kým trávia čas v online priestore a ako sa tam cítia

Táto správa je prvou zo série mesačných správ o pokroku dosiahnutom na ceste k fungujúcej a účinnej bezpečnostnej únii, ako požadoval predseda Komisie Juncker v poverovacom liste určenom komisárovi Julianovi Kingovi. V mesačných správach sa bude informovať o činnosti inštitúcií a agentúr EÚ v oblasti bezpečnosti a určí sa v nich, v ktorých oblastiach treba vynakladať väčšie úsilie. Nasledujúca správa o pokroku by mala byť predložená v novembri 2016.

Súvislosti

Téma bezpečnosti rezonuje už od samého začiatku funkčného obdobia Junckerovej Komisie – predseda Juncker sa jej venoval už vo svojichpolitických usmerneniach v júli 2014 a aj v najnovšom prejave o stave Únie v septembri 2016.

Európska komisia 28. apríla 2015 prijala Európsky program v oblasti bezpečnosti, v ktorom sa stanovujú hlavné opatrenia na zabezpečenie účinnej reakcie EÚ na terorizmus a bezpečnostné hrozby v Európskej únii v rokoch 2015 – 2020.

Od prijatia uvedeného programu sa v jeho vykonávaní dosiahol značný pokrok. Jeho najdôležitejšie prvky boli posilnené akčným plánom o strelných zbraniach a výbušninách prijatým v decembri 2015, akčným plánom na posilnenie boja proti financovaniu terorizmu prijatým vo februári 2016, oznámením zo 6. apríla 2016 o silnejších a inteligentnejších informačných systémoch pre hranice a bezpečnosť a oznámením z 20. apríla 2016 s názvom Napĺňanie Európskeho programu v oblasti bezpečnosti s cieľom bojovať proti terorizmu a pripraviť pôdu pre účinnú a skutočnú bezpečnostnú úniu.

Nedávny začiatok činnosti európskej pohraničnej a pobrežnej stráže (6. októbra), ktorý oznámil predseda Juncker vo svojom prejave o stave Únie 9. septembra 2015, len deväť mesiacov od predloženia decembrového návrhu Komisie, je prejavom jednoznačného odhodlania vykonať opatrenia zahrnuté v Európskom programe v oblasti bezpečnosti a posilniť tak riadenie vonkajších hraníc EÚ a ich bezpečnosť.

To, že predseda Juncker v auguste 2016 vytvoril osobitné portfólio komisára pre bezpečnostnú úniu, ukazuje, aký význam Komisia prikladá zintenzívneniu svojej odpovede na hrozbu terorizmu. Komisárovi bude pomáhať medzirezortná pracovná skupina, ktorá bude pri ďalšej činnosti a zabezpečovaní vykonávania využívať odborné znalosti celej Komisie. Prvé stretnutie pracovnej skupiny sa konalo 22. septembra 2016.

O dac

Odporúčame pozrieť

Zástupcovia slovenských i európskych inštitúcií diskutovali o priblížení Agendy 2030 pre verejnosť

V rámci projektu spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Úradu podpredsedu vlády …

Consent choices