juncker-katainen
Predseda Komisie Jean-Claude Juncker a Podpredseda Komisie Jyrki Katainen. PHOTO: © European Union.

Komisia vyzýva členské štáty, aby podporili jej úsilie poskytnúť EÚ odolnejšie nástroje na ochranu obchodu

Napriek tomu, že Európska komisia dostupný súbor nástrojov na ochranu obchodu uplatňuje naplno, tieto sa ukazujú ako nedostatočné na riešenie obrovských nadmerných kapacít, ktoré majú za následok dumpingový vývoz na trh EÚ.

EÚ je najväčším obchodným blokom na svete a aj naďalej by ním chcela zostať. Obchod sa však musí zakladať na spravodlivých podmienkach. Na EÚ pripadá 15 % svetového dovozu (druhá priečka po USA), no jednako opatrenia na ochranu obchodu EÚ predstavujú len 7,8 % z celkového počtu celosvetovo uplatňovaných opatrení a týkajú sa iba 0,21 % dovozu. Pri vykonávaní opatrení zameraných na ochranu pracovných miest na svojom území žiadny iný obchodný blok neuplatňuje podobnú mieru sebaobmedzovania na základe limitov stanovených platnými právnymi predpismi.

Potrebnú modernizáciu nástrojov na ochranu obchodu možno dosiahnuť rýchlym prijatím návrhu predloženého v roku 2013.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker uviedol:Obchod je nevyhnutný pre hospodársky rast a vytváranie pracovných miest, nemali by sme však byť naivní. Naše súčasné pravidlá sa ukazujú ako nedostatočné na boj proti škodám spôsobeným nekalou konkurenciou iných krajín. Niektoré priemyselné odvetvia EÚ prišli o tisíce pracovných miest. Nemôžeme sa nečinne prizerať. Musíme urýchlene prispôsobiť pravidlá EÚ na ochranu obchodu. Komisia si svoju úlohu plní, nástroje na ochranu obchodu uplatňuje naplno. Dosiahli sme však medze toho, čo je možné zabezpečiť podľa súčasných právnych predpisov. Predkladáme opatrenia, ktorými by sa podstatne zlepšil náš manévrovací priestor. Je najvyšší čas, aby členské štáty prijali potrebné rozhodnutia a poskytli Komisii nástroje vhodné na riešenie aktuálnej situácie na poli medzinárodného obchodu.

Podpredseda Komisie Jyrki Katainen dodal: „Obchodná politika je jednou z najsilnejších stránok EÚ umožňujúca tvorbu pracovných miest a zabezpečovanie rastu a investícií. S našim vývozom priamo súvisí 30 miliónov pracovných miest. Toto číslo narástlo za posledných 15 rokov o dve tretiny. Nedávne obchodné dohody prinášajú pôsobivé výsledky: dohoda s Kóreou priniesla v priebehu piatich rokov 55 %-né zvýšenie vývozu EÚ, čím sa jeho hodnota zvýšila o 15 miliárd EUR. Prispelo to k vytvoreniu viac ako 200 000 pracovných miest v EÚ. Naša prosperita a blahobyt závisia od obchodu. Voľný obchod musí byť spravodlivý a len spravodlivý obchod môže byť voľný.“

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová povedala: „Obchod je nevyhnutný pre hospodársky rast a vytváranie pracovných miest v Európe. Máme ambiciózny program na otvorenie trhov a vytváranie podnikateľských príležitostí a výhod pre občanov a podniky. Obchod takisto potrebuje dôveru verejnosti. To je dôvod, prečo Komisia vytrvalo pracuje na inkluzívnom, transparentnom a spravodlivom obchode založenom na hodnotách.“

V osobitnom oznámení s názvom „Smerom k silnej obchodnej politike pre EÚ v záujme zamestnanosti a rastu“ Komisia takisto načrtla, ako nová antidumpingová metodika, ktorú Komisia plánuje navrhnúť, pomôže riešiť situácie, keď nevládnu trhové podmienky, a súčasne budúce zmeny právneho rámca Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Prijatie týchto zmien by EÚ umožnilo ukladať – pri dodržiavaní pravidiel WTO – vyššie antidumpingové clá v niektorých prípadoch, napríklad ak existujú obrovské nadmerné výrobné kapacity vo vyvážajúcich krajinách. Nová antidumpingová metodika navyše EÚ umožní zohľadniť deformácie trhu spojené so štátnymi zásahmi v tretích krajinách, ktorými sa maskuje skutočný rozsah dumpingových praktík.

Viac..  Dodávky ruského plynu do Európy klesli v prvej polovici novembra o takmer 7 %

Modernizácia nástrojov na ochranu obchodu (TDI)

Súčasné právne predpisy EÚ určujú hornú hranicu antidumpingových ciel, čo brzdí snahy Komisie o riešenie problémov, ktorým čelia priemyselné odvetvia (napr. oceliarske odvetvie) trpiace v dôsledku obrovského nárastu objemu dovozu dumpingových výrobkov.

Príčinou toho stavu je systematické uplatňovanie tzv. pravidla nižšieho cla (LDR). Na uloženie antidumpingových opatrení sa musí preukázať dumping z tretej krajiny a ujma pre priemysel EÚ s príčinnou súvislosťou medzi nimi. Výška antidumpingových ciel sa potom uloží na úrovni dumpingového rozpätia alebo na úrovni, ktorou sa odstraňuje ujma, podľa toho, ktorá z týchto možností je nižšia („nižšie clo“). V praxi to znamená, že na porovnateľné dumpingové výrobky pochádzajúce z Číny, ako sú niektoré ploché výrobky z ocele valcované za studena, predstavovalo priemerné antidumpingové clo EÚ 21,1 %, zatiaľ čo priemerné antidumpingové clo USA, ktoré neuplatňujú pravidlo nižšieho cla, bolo 265,8 %.

Za súčasných podmienok už existujúce nástroje nie sú vhodné na daný účel. Návrhom, ktorý Komisia predložila v roku 2013, by sa mala zabezpečiť lepšia transparentnosť nástrojov na ochranu obchodu, rýchlejšie postupy a účinnejšie presadzovanie práva a rovnako zmeny uplatňovania pravidla nižšieho cla za určitých presne vymedzených okolností. Napriek predstaveniu možných kompromisov týkajúcich sa pravidla nižšieho cla (viazanie jeho použitia na prípady, keď existujú obrovské nadmerné kapacity a/alebo narušenia v oblasti surovín, napríklad pri cenách energie), sa Rade doposiaľ nepodarilo dosiahnuť dohodu.

Komisia v oznámení o oceli z marca 2016 predložila návrhy ako skrátiť prešetrovania v oblasti ochrany obchodu o dva mesiace a ako zmeniť súčasnú metodiku na výpočet cieľového zisku.

Nová antidumpingová metodika

Pokiaľ ide o novú antidumpingovú metodiku, tá bola predstavená v júli v nadväznosti na druhú diskusiu o smerovaní v kolégiu komisárov s cieľom zohľadniť meniaci sa medzinárodný právny rámec, nakoľko čoskoro uplynie platnosť určitých ustanovení o dumpingových kalkuláciách zakotvených v prístupových protokoloch niekoľkých krajín k WTO.

V návrhu sa nijakej krajine neudelí „štatút trhového hospodárstva“, ale sa zabezpečí, že nástroje EÚ na ochranu obchodu budú zmenené tak, aby pomáhali čeliť novým problémom a právnej a hospodárskej realite pri zachovaní rovnakej úrovne ochrany.

Európska komisia navrhne novú metódu pre výpočet dumpingu pri dovoze z krajín, v ktorých dochádza k deformáciám trhu alebo v ktorých má štát prevládajúci vplyv na hospodárstvo.

Uplatňovanie tejto novej metodiky by zahŕňalo prechodné obdobie, počas ktorého by na všetky existujúce antidumpingové a antisubvenčné opatrenia naďalej platili platné právne predpisy a prebiehajúce prešetrovania by neboli dotknuté. Komisia takisto navrhne ďalšie posilňovanie antisubvenčných právnych predpisov EÚ tak, aby v budúcich prípadoch bolo možné prešetriť aj nové subvencie zistené počas prešetrovania a zahrnúť ich do konečného cla uloženého týmto nariadením.

Návrh by mal byť predložený do konca tohto roka.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices