valdis-dombrovskis
Podpredseda Komisie a komisár pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis. PHOTO: © European Union- EP.

Európska komisia navrhuje zásadnú reformu dane z príjmov právnických osôb v EÚ

Komisia predstavila plány na revíziu toho, ako sú spoločnosti v rámci jednotného trhu zdaňované, s cieľom dosiahnuť rastu naklonený a spravodlivý systém dane z príjmov právnických osôb.

Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb (CCCTB), nanovo nastavený ako súčasť širšieho balíka reforiem dane z príjmov právnických osôb, uľahčí a zlacní podnikanie na jednotnom trhu a bude slúžiť ako účinný nástroj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.

CCCTB bol po prvýkrát navrhnutý v roku 2011 s cieľom posilniť jednotný trh pre podniky. Hoci členské štáty pri mnohých kľúčových prvkoch predošlého návrhu CCCTB značne pokročili, neboli schopné dosiahnuť konečnú dohodu. Po tom, ako sme získali názory členských štátov, podnikov, občianskej spoločnosti a Európskeho parlamentu, posilňujeme tie prvky predošlého návrhu, ktoré sú priaznivé pre podniky, aby sme cezhraničným spoločnostiam pomohli znížiť náklady a byrokraciu a podporiť inovácie. Obnovená iniciatíva CCCTB zároveň vytvorí rovnaké podmienky pre nadnárodné spoločnosti v Európe, keďže uzavrie „cestičky“ používané na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam.

Ďalšie dva návrhy majú za cieľ zlepšiť súčasný systém na riešenie sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia v EÚ a posilniť existujúce pravidlá proti zneužívaniu. Tieto opatrenia ako celok pomôžu vytvoriť jednoduché a podnikaniu naklonené daňové prostredie.

Podpredseda Komisie a komisár pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis uviedol: „Daňová politika by mala podporovať ciele EÚ, ktorými sú hospodársky rast a sociálna spravodlivosť. Dnešné návrhy majú posilniť rast a investície, podporiť podnikanie a zaistiť spravodlivosť. V súčasnom systéme dane z príjmov právnických osôb sa zvýhodňuje dlhové financovanie spoločností v porovnaní s kapitálovým financovaním. Obmedzenie toto zvýhodňovania dlhu oproti kapitálovému financovaniu v daňovom systéme je dôležitým prvkom akčného plánu únie kapitálových trhov a podčiarkuje náš záväzok dotiahnuť tento projekt do úspešného konca.“

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti dodal: „S týmto obnoveným návrhom CCCTB reagujeme naraz na obavy podnikov aj na obavy občanov. Z mnohých rozhovorov, ktoré som viedol s komisárom zodpovedným za dane, mi je nad slnko jasné, že spoločnosti potrebujú v rámci EÚ jednoduchšie daňové pravidlá. Zároveň potrebujeme posilniť náš boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, ktorý znamená skutočnú zmenu. Ministri financií by sa mali na tento ambiciózny a moderný balík pozrieť novými očami, pretože vytvorí spoľahlivý daňový systém uspôsobený pre 21. storočie.“

Aby bolo možné dosiahnuť rýchly pokrok, proces zavádzania CCCTB je rozdelený v záujme lepšej zvládnuteľnosti do dvoch krokov. Na spoločnom základe sa možno dohodnúť rýchlo a sprístupniť tak hlavné výhody pre podniky a členské štáty. Krátko nato by sa mala zaviesť konsolidácia, ktorá by umožnila využívať všetky výhody dokončeného systému.

1. Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb (CCCTB)

Keď sa zavedie CCCTB, spoločnosti budú mať po prvýkrát jednotný súbor pravidiel na výpočet zdaniteľného zisku v celej EÚ. Nový systém zdaňovania právnických osôb, v porovnaní s predchádzajúcim návrhom z roku 2011, bude:

  • povinný pre veľké nadnárodné skupiny, ktoré majú najväčšiu schopnosť využívať agresívne daňové plánovanie, čím sa zabezpečí, že spoločnosti s celkovými príjmami prevyšujúcimi 750 miliónov EUR ročne budú platiť dane tam, kde skutočne vytvárajú zisky,
  • odstraňovať medzery, ktoré sú v súčasnosti spájané s presunom ziskov na daňové účely,
  • podnecovať spoločnosti, aby financovali svoje činnosti kapitálovým financovaním a využívaním trhov namiesto zadlžovania sa,
  • podporovať inovácie daňovými stimulmi pre činnosti výskumu a vývoja, ktoré sú spojené s reálnou hospodárskou činnosťou.

Sadzby dane z príjmov právnických osôb nie sú súčasťou návrhu CCCTB, keďže tie sú aj naďalej oblasťou patriacou pod zvrchovanosť členských štátov. CCCTB však povedie k transparentnejšiemu, efektívnejšiemu a spravodlivejšiemu systému na výpočet základu dane pre cezhraničné spoločnosti, čo zásadne zreformuje zdaňovanie právnických osôb v EÚ.

CCCTB zlepší jednotný trh pre podniky

Spoločnosti budú teraz môcť používať jednotný súbor pravidiel a v spolupráci so svojou vnútroštátnou daňovou správou podávať len jedno daňové priznanie za všetky svoje činnosti v rámci EÚ. So zavedením CCCTB by sa čas vynakladaný každoročne na činnosti spojené s dodržiavaním predpisov mal znížiť o 8 %, zatiaľ čo čas potrebný na zriadenie dcérskej spoločnosti by sa znížil až o 67 %, vďaka čomu by pre spoločnosti (vrátane MSP) bolo ľahšie začať pôsobiť v zahraničí.

Viac..  Finančná dohoda s EK pridáva Slovensku ďalšie milióny k Plánu obnovy a odolnosti SR

Činnosti podporujúce rast, ako napríklad investície do výskumu a vývoja a kapitálové financovanie, sa budú podnecovať stimulmi v snahe podporovať širšie ciele oživenia rastu, vytvárania pracovných miest a investícií. Po plnohodnotnom uvedení do praxe by CCCTB mohol viesť k zvýšeniu celkových investícií v EÚ až o 3,4 %.

Spoločnosti budú môcť kompenzovať zisky v jednom členskom štáte stratami v inom členskom štáte. Daňové prekážky ako dvojité zdanenie sa odstránia a CCCTB zvýši právnu istotu pre daňovníkov tým, že zaistí stabilný a transparentný celoúniový systém zdaňovania príjmov právnických osôb.

CCCTB pomôže v boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam

CCCTB odstráni nesúlad medzi vnútroštátnymi systémami, ktorý subjekty využívajúce agresívne daňové plánovanie zneužívajú. Takisto odstráni transferové oceňovanie a preferenčné režimy, čo sú hlavné nástroje na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam. CCCTB okrem toho obsahuje aj razantné opatrenia proti zneužívaniu, aby sa spoločnostiam zabránilo presúvať zisky do tretích krajín. Keďže CCCTB bude pre najväčšie nadnárodné skupiny pôsobiace v EÚ povinný, tieto podniky, u ktorých existuje najväčšie riziko agresívneho daňového plánovania, sa nebudú môcť pokúšať o rozsiahle vyhýbanie sa daňovým povinnostiam.

CCCTB podporí rast, zamestnanosť a investície v EÚ

CCCTB spoločnostiam prinesie spoľahlivé a predvídateľné pravidlá za rovnakých a spravodlivých podmienok a menšie náklady a administratívu. EÚ sa tak stane atraktívnejším trhom pre investovanie a podnikanie. Obnovený CCCTB bude takisto prospešný pre výskum a vývoj, čiže pre hlavnú hnaciu silu rastu. Spoločnosti si budú môcť uplatniť super-odpočet svojich nákladov na výskum a vývoj, čo bude prínosom najmä pre mladé a inovačné podniky, ktoré si zvolia možnosť zapojiť sa do tohto nového systému.

V neposlednom rade bude CCCTB zahŕňať kroky, ktoré budú riešiť zvýhodňovanie dlhu v daňovom systéme pred kapitálovým financovaním, a to zavedením úľav na emisiu kapitálových cenných papierov. Každý rok si bude možné z daní odpočítať vopred stanovenú sadzbu nového vlastného imania zloženú z bezrizikovej sadzby a z rizikovej prirážky. Za súčasných trhových podmienok by táto sadzba mohla byť na úrovni 2,7 %. Spoločnosti to podnieti, aby hľadali stabilnejšie zdroje financovania a využívali kapitálové trhy, v súlade s cieľmi únie kapitálových trhov. Prinieslo by to navyše aj výhody z hľadiska finančnej stability, keďže spoločnosti so silnejšou kapitálovou základňou by boli v prípade šokov menej zraniteľné.

2.  Riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia

Komisia takisto navrhla lepší systém na riešenie sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia v EÚ. Dvojité zdanenie je značnou prekážkou pre podniky, keďže vedie k neistote, zbytočným nákladom a problémom s peňažnými tokmi. V EÚ je v súčasnosti evidovaných približne 900 sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia, ktorých hodnota sa odhaduje na 10,5 miliardy EUR. Komisia navrhla upraviť súčasné mechanizmy riešenia sporov tak, aby lepšie spĺňali potreby podnikov. Konkrétne sa budú vzťahovať na širšiu škálu prípadov a členské štáty budú mať jasne stanovené lehoty, v rámci ktorých sa budú musieť dohodnúť na záväznom riešení dvojitého zdanenia.

3.  Riešenie nesúladu s krajinami mimo EÚ

Tretí návrh dnešného balíka obsahuje nové opatrenia, ktoré majú spoločnostiam zabrániť zneužívať právne medzery známe ako hybridné nesúlady medzi daňovými systémami členských štátov a tretích krajín s cieľom vyhnúť sa plateniu daní. K hybridným nesúladom dochádza vtedy, keď krajiny majú odlišné pravidlá zdaňovania určitých príjmov alebo určitých subjektov. Spoločnosti môžu túto situáciu zneužívať a vyhýbať sa plateniu daní v tej-ktorej krajine. Nesúlad v rámci EÚ je už predmetom smernice o vyhýbaní sa daňovým povinnostiam, ktorá bola dohodnutá v júli. Dnešný návrh dopĺňa túto mozaiku riešením nesúladov s tretími krajinami a je predkladaný na žiadosť samotných členských štátov.

Súčasťou balíka je aj zastrešujúce oznámenie s politickými a hospodárskymi odôvodneniami jednotlivých návrhov a takisto posúdenia vplyvu v súvislosti s CCCTB a mechanizmus riešenia sporov.

Tieto legislatívne návrhy sa teraz predložia Európskemu parlamentu na konzultáciu a Rade na prijatie.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices