violeta-bulc
Komisárka EÚ pre dopravu Violeta Bulc. PHOTO: © European Union- EP.

Európska komisia zverejnila tohtoročné vydanie Hodnotiacej tabuľky dopravy v EÚ

Cieľom hodnotiacej tabuľky je pomôcť členským štátom určiť oblasti, ktoré si vyžadujú prioritné investície a opatrenia.  Ukazuje, ako EÚ ďalej prehlbuje vnútorný dopravný trh a podporuje prechod k nízkoemisnej mobilite, čo sú dve priority Junckerovej Komisie.

Komisárka EÚ pre dopravu Violeta Bulcová uviedla: „Mojím cieľom je zabezpečenie vysokokvalitného, nízkouhlíkového, plne integrovaného a efektívneho dopravného systému. Hodnotiaca tabuľka slúži ako dopravná značka na tejto ceste, lebo ukazuje smer, akým sa máme uberať, a označuje vzdialenosť, ktorú musíme ešte prekonať. Je užitočným nástrojom pre nás, členské štáty, ako aj zainteresované strany, aby sme zistili, v čom si počíname dobre a kde sú potrebné ďalšie investície a opatrenia. Je veľmi povzbudivé, že úsilie súčasnej Komisie o preklenutie nedostatku investícií v odvetví dopravy začína prinášať ovocie.“

Prvé miesto v hodnotiacej tabuľke patrí už tretí rok po sebe Holandsku, ktoré získalo vysoké hodnotenie v 15 kategóriách. Po ňom nasleduje Švédsko, Nemecko a Rakúsko. Hoci prednosti týchto krajín spočívajú v rôznych oblastiach, ich spoločným menovateľom je pevný rámec pre investície, vysoká bezpečnosť dopravy a dobré výsledky v implementácii právnych predpisov EÚ.

Hlavné zistenia:

1. Nízkoemisná mobilita

Dosiahol sa istý pokrok v celej EÚ pri dosahovaní udržateľnejšej a ekologickejšej mobility (napríklad pokiaľ ide o podiel energie z obnoviteľných zdrojov v odvetví dopravy a množstvo nových áut využívajúcich alternatívne palivá). Napriek tomu je tento podiel ešte stále nízky a skutočnosť, že niektoré členské štáty sú jasnými priekopníkmi, ukazuje, že existuje potenciál na urýchlenie prechodu na nízkoemisnú mobilitu. Na tento účel Komisia prijala v júli 2016 Európsku stratégiu pre nízkoemisnú mobilitu.

2. Infraštruktúra

Investície do dopravnej infraštruktúry sa prejavia až po určitom čase. Niektoré pozitívne účinky investícií možno pozorovať v tom, ako je vnímaná kvalita dopravnej infraštruktúry. To sa ešte výraznejšie prejaví v nadchádzajúcich rokoch, keď dôjde k ďalším investíciam, najmä prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy a Investičného plánu Komisie pre Európu.

Viac..  Landsbergis: EÚ sa musí vysporiadať s maďarskými systematickými obštrukciami

3. Ľudia

  • Spokojnosť spotrebiteľov so všetkými druhmi dopravy (mestská, železničná, letecká) sa zvýšila v celej Európe. To naznačuje, že potreby ľudí sa zohľadňujú a že sa prijímajú správne investičné rozhodnutia.
  • Počet úmrtí na cestách zostáva na rovnakej úrovni. Európske cesty sú síce stále najbezpečnejšie na svete, členské štáty však musia zintenzívniť svoje úsilie, aby dosiahli cieľ stanovený na rok 2020 – znížiť počet úmrtí na cestách o polovicu.
  • Počet žien zamestnaných v odvetví dopravy sa zvyšuje, avšak celkový podiel žien je stále nízky. Treba prijať opatrenia na všetkých úrovniach, aby bolo v doprave zamestnaných viac žien. Komisia zvažuje primerané iniciatívy.

Hodnotiaca tabuľka zoskupuje údaje z rôznych zdrojov (Eurostat, Európska environmentálna agentúra a Svetové ekonomické fórum). Je možné v nej vyhľadávať buď podľa krajiny alebo podľa témy (vnútorný trh, investície a infraštruktúra, energetická únia a inovácia, ľudia).

Vo výsledných tabuľkách je päť krajín s najlepšími výsledkami označených zelenou farbou a päť krajín s najhoršími výsledkami červenou farbou. V nasledujúcej tabuľke je znázornené, ako často sa ktorá krajina umiestňuje medzi najlepšími, resp. najhoršími. Celkové hodnotenie je vypočítané odčítaním negatívnych výsledkov od pozitívnych:

 

Obrázok 1

O dac

Odporúčame pozrieť

Európska komisia hodnotila aj Slovensko. Je to pomerne smutné čítanie, reaguje Jozef Mihál. VIDEO

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices