avramopoulos
Komisár pre migráciu a vnútorné záležitosti Dimitris Avramopoulos. PHOTO: © European Union- EP.

Európska komisia: Potrebujeme vedieť, kto prekračuje naše hranice

„Najneskôr v novembri predložíme návrh na vytvorenie automatizovaného systému na určovanie osôb, ktoré môžu pricestovať do Európy. Tak budeme vedieť, kto do Európy cestuje, ešte skôr, ako sem dorazí.“ – predseda Jean-Claude Juncker v správe o stave Únie za rok 2016

Komisia navrhuje zriadiť európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) s cieľom posilniť bezpečnostné kontroly cestujúcich požívajúcich právo bezvízového styku. Tento návrh tak nadväzuje na oznámenie, ktoré predseda Juncker urobil v septembri vo svojej správe o stave Únie za rok 2016, a predstavuje prvú realizáciu prioritných opatrení, ktoré boli určené v bratislavskom pláne. V systéme ETIAS sa budú zhromažďovať informácie o všetkých cestujúcich požívajúcich právo bezvízového styku prichádzajúcich do Európskej únie s cieľom umožniť predbežné kontroly zamerané na nelegálnu migráciu a bezpečnosť. Prispeje sa tým k účinnejšiemu riadeniu vonkajších hraníc EÚ a zlepšeniu vnútornej bezpečnosti, pričom sa zároveň uľahčí legálne cestovanie cez schengenské hranice.

Prvý podpredseda Frans Timmermans uviedol: „Našou hlavnou prioritou je zabezpečiť naše hranice a chrániť našich občanov. ETIAS odstráni problém chýbajúcich informácií vďaka krížovej kontrole informácií o žiadateľoch oslobodených od vízovej povinnosti s informáciami vo všetkých našich ostatných systémoch. Navrhovaný systém ETIAS bude zároveň jednoduchý, rýchly, lacný a efektívny.“

Komisár pre migráciu a vnútorné záležitosti Dimitris Avramopoulos vyhlásil: „ETIAS je chýbajúcim článkom v našom riadení hraníc, ktorý umožní prepojenie s našimi migračnými a bezpečnostnými politikami a uľahčí vstup do schengenského priestoru pre minimálne 95 % cestujúcich požívajúcich právo bezvízového styku. Európa nie je otvorená na úkor svojej bezpečnosti.“

Komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King uviedol: Teroristom a zločincom na štátnych hraniciach príliš nezáleží. Jediný spôsob, ako nad nimi zvíťaziť, spočíva v efektívnej spolupráci. ETIAS k tomu prispeje, pretože keď si všimneme problematických jednotlivcov a zabránime im v príchode, posilníme vnútornú bezpečnosť Európy.

Povolenie ETIAS nie je vízum, ide o ľahší režim, ktorý je priaznivejší pre návštevníkov. Štátni príslušníci krajín s liberalizovaným vízovým režimom budú môcť aj naďalej cestovať bez víz, ale pred cestou do schengenského priestoru budú musieť získať jednoduché cestovné povolenie. Umožní sa tak identifikovať osoby, ktoré by mohli predstavovať riziko neregulárnej migrácie alebo bezpečnostné riziko ešte pred tým, ako prídu na hranicu, a výrazne sa tak zvýši bezpečnosť vonkajších hraníc. ETIAS takisto odstráni existujúce nedostatky v oblasti informácií o cestujúcich požívajúcich právo bezvízového styku, pretože ešte pred ich príchodom na schengenskú hranicu bude zhromažďovať informácie, ktoré by mohli byť kľúčové pre orgány členských štátov. ETIAS preto predstavuje dôležitý krok vpred smerom k silnejším a inteligentnejším informačným systémom pre oblasť hraníc a bezpečnosti. ETIAS rovnako uľahčí prekračovanie vonkajších hraníc štátnym príslušníkom tretích krajín oslobodeným od vízovej povinnosti. Cestujúci budú mať včasné spoľahlivé informácie o vstupe do schengenského priestoru, čím sa značne zníži počet odopretých vstupov.

Na účely vydania rozhodnutia o povolení alebo zamietnutí žiadosti o cestu do EÚ automatizovaný systém vykoná predbežné kontroly, pričom sa v plnej miere budú rešpektovať základné práva a ochrana osobných údajov. Hoci konečné rozhodnutie o povolení alebo zamietnutí vstupu budú vždy vydávať príslušníci pohraničnej stráže konkrétnej krajiny, ktorí vykonávajú hraničné kontroly v súlade s Kódexom schengenských hraníc, predbežnými kontrolami všetkých cestujúcich sa uľahčia hraničné kontroly a zaistí sa koordinované a harmonizované posúdenie štátnych príslušníkov tretích krajín oslobodených od vízovej povinnosti.

Systém ETIAS bude riadiť európska pohraničná a pobrežná stráž v úzkej spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov a Europolom. Informačný systém vyvinie agentúra eu-LISA, ktorá bude zároveň zabezpečovať jeho technické riadenie.

Hlavnými úlohami systému ETIAS bude:

  • overovať informácie, ktoré predložili štátni príslušníci tretích krajín oslobodení od vízovej povinnosti (ako informácie týkajúce sa totožnosti, cestovný doklad, informácie o pobyte, kontaktné údaje atď.) cez online aplikáciu pred cestou k vonkajším hraniciam EÚ, s cieľom posúdiť, či predstavujú riziko pre neregulárnu migráciu, bezpečnosť alebo verejné zdravie;
  • automaticky spracovať každú žiadosť predloženú cez webové sídlo alebo mobilnú aplikáciu porovnaním s informáciami v iných informačných systémoch EÚ (ako SIS, VIS, databáza Europolu, Interpolu, systém vstup/výstup, Europol, ECRIS), špeciálneho kontrolného zoznamu ETIAS (ktorý zostavil Europol) a uplatnením špecifických, primeraných a jasne vymedzených pravidiel preverovania s cieľom určiť, či existujú konkrétne skutočnosti alebo opodstatnené dôvody na vydanie alebo zamietnutie cestovného povolenia;
  • vydávať cestovné povolenia. Ak sa nevyskytne žiaden nález ani prvok, ktorý by si vyžadoval ďalšiu analýzu, cestovné povolenie sa vydá automaticky do niekoľkých minút po predložení žiadosti.
Viac..  Europarlament chce prísnejšie presadzovanie sankcií EÚ voči Rusku

Cestujúci získajú povolenie vďaka jednoduchému, lacnému a rýchlemu postupu. Vo väčšine prípadov by sa povolenie malo vydať do niekoľkých minút. Vyplnenie žiadosti o povolenie zaberie najviac desať minút a vyžaduje si len platný cestovný doklad, pričom povolenie bude platiť päť rokov a na viaceré cesty. Poplatok za žiadosť vo výške 5 EUR sa bude uplatňovať na všetkých žiadateľov starších ako 18 rokov.

Súvislosti

Téma bezpečnosti rezonuje už od samého začiatku funkčného obdobia Junckerovej Komisie – predseda Juncker sa jej venoval už vo svojich politických usmerneniach v júli 2014 a aj v najnovšej správe o stave Únie v septembri 2016. Predseda Juncker vo svojom prejave oznámil, že Komisia do novembra predloží návrh týkajúci sa európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) – automatizovaného systému, ktorý umožní určovať, kto bude oprávnený cestovať do schengenského priestoru. Zriadenie tohto systému predstavuje prioritu aj v bratislavskom pláne, ktorý podpísalo a schválilo 27 lídrov EÚ, ktorí sa zaviazali k: zriadeniueurópskeho systému cestovných informácií a povolení (ETIAS), aby sa umožnilo vykonávať kontroly vopred a v prípade potreby sa zamietol vstup osobám oslobodeným od vízovej povinnosti“.

Európska komisia prijala 28. apríla 2015 Európsky program v oblasti bezpečnosti, v ktorom stanovila hlavné opatrenia na zabezpečenie účinnej reakcie EÚ na terorizmus a bezpečnostné hrozby v Európskej únii v rokoch 2015 – 2020.

Od prijatia tohto programu sa pri jeho vykonávaní dosiahol značný pokrok. V novembri 2015 Komisia navrhla revíziu smernice o strelných zbraniach a v decembri 2015 akčný plán týkajúci sa strelných zbraní a výbušnín. Pokiaľ ide o terorizmus, v decembri 2015 Komisia prijala novú smernicu o boji proti terorizmu a vo februári 2016 špecifický akčný plán na boj proti financovaniu terorizmu. V apríli Komisia navrhla zriadenie systému vstup/výstup a predložila oznámenie o príprave pôdy pre účinnú a skutočnú bezpečnostnú úniu. Okrem toho bol v septembri prijatý certifikačný systém EÚ pre bezpečnostné zariadenia letísk.

Najnovšie Komisia 14. septembra 2016 predložila oznámenie „Posilnenie bezpečnosti vo svete mobility“, v ktorom potvrdila potrebu nájsť správnu rovnováhu medzi zabezpečením mobility a zvýšením bezpečnosti pri súčasnom uľahčení zákonného vstupu do schengenského priestoru bez nutnosti mať vízum. Okrem toho 6. októbra, len 9 mesiacov po decembrovom návrhu Komisie, začala fungovať európska pohraničná a pobrežná stráž, čo svedčí o jasnom záväzku posilniť riadenie a bezpečnosť vonkajších hraníc EÚ.

To, že predseda Juncker v auguste 2016 vytvoril osobitné portfólio komisára pre bezpečnostnú úniu, ukazuje, aký význam Komisia prikladá zintenzívneniu svojej reakcie na hrozbu terorizmu.

O dac

Odporúčame pozrieť

cestovanie

Lepšie práva a lepšie informácie pre cestujúcich v EÚ

Komisia dnes prijala súbor návrhov zameraných na zlepšenie skúseností cestujúcich a cestujúcich posilnením ich práv. …

Consent choices