Startup
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia: Chceme pomôcť začínajúcim podnikom zostať a rásť v Európe

Iniciatíva Komisie týkajúca sa začínajúcich a rozvíjajúcich sa podnikov má za cieľ poskytnúť početným európskym inovatívnym podnikateľom možnosť, aby sa ich podniky stali svetovými lídrami. Spája všetky možnosti, ktoré už EÚ ponúka, a pridáva k nim nový dôraz na investície rizikového kapitálu, konkurzné právo a zdaňovanie.

V Európe nemožno hovoriť o nedostatku inovačných nápadov a podnikateľského ducha. Mnoho nových spoločností však neprežije prvé kritické roky alebo sa snaží presadiť v tretej krajine namiesto toho, aby využili potenciál EÚ s 500 miliónmi zákazníkov. Európska komisia je odhodlaná zmeniť to a pomôcť začínajúcim podnikom naplno rozvinúť inovačné možnosti a potenciál vytvárania nových pracovných miest.

Podpredseda Komisie Jyrki Katainen, zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, uviedol: „Podniky, ktoré dnes začínajú v malom, by sa zajtra mohli stať celosvetovo úspešnými firmami. Chceme pomôcť začínajúcim podnikom zostať a rásť v Európe. Tým, že im pomôžeme zvládať – často len nimi vnímané – regulačné prekážky, ktoré bránia naplno využívať jednotný trh. Tým, že im uľahčíme možnosť druhej šance, a to bez stigmatizácie, ak nevyšiel ich prvý podnikateľský pokus. A v neposlednom rade tým, že zlepšíme prístup k financovaniu a posilníme investície súkromného rizikového kapitálu.“

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska povedala: Začínajúce podniky v súčasnosti naplno nevyužívajú možnosti jednotného trhu. Zakladanie a rozširovanie podnikov v Európe sa musí zjednodušiť. Európa sa musí stať prvou voľbou pre veľké podnikateľské nápady, ktoré môžu prerásť do úspešných spoločností. Ide o nové pracovné miesta, inovácie a konkurencieschopnosť Európy.“

Táto iniciatíva spája celú škálu existujúcich a nových opatrení zameraných na vytvorenie ucelenejšieho rámca s cieľom umožniť začínajúcim podnikom rásť a podnikať v celej Európe, a to najmä:

  • Zlepšený prístup k financiám: Komisia a skupina Európskej investičnej banky spúšťajú celoeurópsky fond fondov rizikového kapitálu. Európska únia poskytne základné investície do maximálnej výšky 400 miliónov EUR a správcovia fondov musia získať minimálne trikrát toľko zo súkromných zdrojov, čím sa iniciuje financovanie rizikovým kapitálom v minimálnej výške 1,6 miliardy EUR. Tento fond fondov budú spravovať jeden alebo viacerí profesionálni a skúsení správcovia fondov, čím sa zabezpečí skutočne trhový prístup. Doplnia sa tým existujúce finančné nástroje EÚ, ako je napríklad Európsky fond pre strategické investície (EFSI), Európsky program pre malé a stredné podniky COSME a program EÚ na financovanie výskumu a inovácií Horizont 2020.
  • Druhá šanca pre podnikateľov: Komisia predložila legislatívny návrh týkajúci sa konkurzného práva. Spoločnostiam nachádzajúcim sa vo finančných ťažkostiach umožní včasnú reštrukturalizáciu, aby sa nedostali do konkurzu a nemuseli prepúšťať zamestnancov. Čestným podnikateľom navyše uľahčí využívať druhú šancu bez toho, aby boli penalizovaní za neúspech ich predchádzajúceho podnikateľského zámeru, pretože po uplynutí najviac troch rokov budú úplne oddlžení.
  • Jednoduchšie daňové priznania: Komisia takisto pracuje na niekoľkých daňových zjednodušeniach vrátane nedávneho návrhu spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb (CCCTB), v rámci ktorého sa navrhuje podporovať malé a inovačné spoločnosti, ktoré chcú cezhranične rozšíriť svoju činnosť. Ďalšie iniciatívy zahŕňajú plány na zjednodušenie systému DPH v EÚ a rozšírenie nadchádzajúcich usmernení týkajúcich sa najlepších postupov v oblasti daňových režimov členských štátov pre rizikový kapitál.
Viac..  J. Nagel: Eurozóna nad infláciou ešte nevyhrala, ďalší pokles bude pomalší

Iniciatíva zároveň kladie dôraz na pomoc týkajúcu sa zvládania regulačných požiadaviek, zlepšenia podpory inovácií prostredníctvom reforiem programu Horizont 2020, ako aj posilnenia ekosystémov, kde začínajúce podniky môžu nadväzovať styky s potenciálnymi partnermi, ako sú investori, obchodní partneri, univerzity a výskumné centrá. Zmeny programu Horizont 2020 pripravia cestu pre Európsku radu pre inovácie, pričom počas rokov 2018 – 2020 sa využije 1,6 miliardy EUR na podporu zdola nahor pre prelomové inovačné projekty začínajúcich podnikov s potenciálom rastu. Posilní sa sieť iniciatívy „Startup Europe“, aby sa v Európe prepojili príslušné klastre a ekosystémy. V roku 2017 Komisia predloží návrhy týkajúce sa jednotnej digitálnej brány poskytujúcej jednoduchý online prístup k informáciám, postupom, pomoci a poradenstvu o jednotnom trhu pre občanov a podniky. Sieť Enterprise Europe Network (EEN) poskytuje osobitné poradenské služby – prostredníctvom rozvojových poradcov – pre začínajúce podniky vrátane možností financovania, otázok partnerstva a problematiky prístupu k cezhraničnému verejnému obstarávaniu. Komisia prijme súbor opatrení na podporu využívania práv duševného vlastníctva malými a strednými podnikmi a bude konať v snahe podporiť prístup začínajúcich podnikov k európskemu trhu s verejným obstarávaním, ktoré objem sa pohybuje na úrovni 2 biliónov EUR.

Súvislosti:

Komisia v posledných rokoch navrhla niekoľko politík v prospech začínajúcich podnikov v Európe, ako napríklad úniu kapitálových trhov, stratégiu jednotného trhu a jednotný digitálny trh. Spolu s opatreniami členských štátov to viedlo k vytvoreniu niekoľkých trhových lídrov, ako napríklad spoločnosti Spotify, Klarna, Adyen, Blockchain, Jobandtalent, N26, Algolia, Intercom, Cabify alebo Deliveroo.

Iniciatíva rieši tri hlavné prekážky brániace zakladaniu a rozširovaniu podnikov v Európe, ako ich identifikovala nedávna verejná konzultácia:

  • či už podnikatelia s podnikaním začínajú, alebo ho rozširujú, najväčším problémom je pre nich prístup k financovaniu;
  • dodržiavanie regulačných a administratívnych požiadaviek stojí podniky priveľa energie, ktorú by inak mohli investovať do rozširovania podnikateľských činností – najmä cezhraničných;
  • príliš zložité sú aj naďalej kontakty so správnymi obchodnými partnermi, trhmi a zručnými pracovníkmi, a to aj napriek existencii európskeho jednotného trhu s 500 miliónmi obyvateľov.

O dac

Odporúčame pozrieť

podnikatelia

Aktivita v súkromnom sektore eurozóny klesla najprudšie takmer za tri roky

Aktivita v súkromnom sektore eurozóny zaznamenala v októbri najnižšiu úroveň takmer za tri roky. Potvrdili …

Consent choices