phil-wynn-owen
Phil Wynn Owen, člen Európskeho dvora audítorov, zodpovedný za túto správu. PHOTO: © European Union- EP.

Audítori o opatreniach v oblasti klímy: Existuje vážne riziko, že cieľ EÚ nebude splnený

Ako vyplýva z novej správy Európskeho dvora audítora existuje vážne riziko, že cieľ EÚ, ktorým je vynaložiť najmenej každé piate euro z rozpočtu EÚ na opatrenia v oblasti klímy v období 2014 – 2020, nebude splnený. Napriek dosiahnutému pokroku audítori varujú, že je potrebné väčšie úsilie na zabezpečenie „skutočného posunu“ smerom k opatreniam v oblasti klímy.

S cieľom reagovať na zmenu klímy EÚ súhlasila, aby sa najmenej 20 % jej rozpočtu na roky 2014 – 2020 vynaložilo na opatrenia súvisiace s klímou. Tento cieľ sa má dosiahnuť tak, že sa opatrenia v oblasti klímy začlenia do rozličných politických oblastí a finančných prostriedkov v rozpočte EÚ. Audítori preskúmali, či tento cieľ možno splniť a či je pravdepodobné, aby prístup Európskej komisie viedol k lepšiemu a cielenejšiemu financovaniu opatrení v oblasti klímy.

Zistili, že na ambicióznom cieli sa pracuje a že sa zaznamenal pokrok. Existuje však vážne riziko, že 20 % cieľ sa nedosiahne bez väčšieho úsilia. Plnenie cieľa viedlo k lepšiemu a cielenejšiemu financovaniu opatrení v oblasti klímy v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu. V oblasti poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a rybárstva a v rámci Európskeho sociálneho fondu sa však nedosiahol významný posun smerom k opatreniam v oblasti klímy.

Viac..  Po vydaní stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín by mohli byť kožušinové farmy v Európe zakázané

Existuje vážne riziko, že cieľ EÚ, ktorým je vynaložiť najmenej každé piate euro na opatrenia v oblasti klímy v období rokov 2014 – 2020, nebude splnený“, uviedol Phil Wynn Owen, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. Došlo k pokroku, ale v kľúčových výdavkových oblastiach to nie je nič mimoriadne. Komisia a členské štáty by mali preskúmať všetky potenciálne možnosti a zabezpečiť skutočný posun smerom k opatreniam v oblasti klímy.”

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices