Jean-Claude Juncker. PHOTO: © European Union- EP.

Predseda Európskej komisie navrhol sprísnenie Kódexu správania sa komisárov

V súlade so svojím vyhlásením v správe o stave Únie 2016 predseda Jean-Claude Juncker zaslal list predsedovi Európskeho parlamentu Martinovi Schulzovi, v ktorom požiadal parlament o stanovisko k dvom dôležitým otázkam: po prvé, k návrhu na aktualizáciu rámcovej dohody z roku 2010 o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou, ktorou by sa komisárom umožnilo kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu bez potreby čerpať dovolenku.

Po druhé, k zámeru Komisie sprísniť Kódex správania komisárov predĺžením obdobia, počas ktorého sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, zo súčasných 18 mesiacov na dva roky v prípade bývalých komisárov a na tri roky v prípade predsedu Komisie.

Predseda Juncker v tejto súvislosti uviedol: „Komisia je politická inštitúcia, ktorá je priamo zodpovedná Európskemu parlamentu a ktorej zloženie sa obmieňa každých päť rokov na základe výsledkov volieb do Európskeho parlamentu. Už dnes platí, že mnohí naši komisári niektorí bývalí predsedovia vlád alebo ministri, kandidovali vo voľbách do Európskeho parlamentu. Chcem, aby v budúcnosti členovia Komisie mohli – ako je to bežné vo všetkých našich členských štátoch – kandidovať v európskych voľbách bez toho, aby boli nútení vzdať sa plnenia svojich úloh, ako sa to v súčasnosti vyžaduje na základe rámcovej dohody. Voľby do Európskeho parlamentu sú a mali by byť nevyhnutným stretom s demokraciou, a to aj pre Komisiu Vzhľadom na nedávnu skúsenosť s členmi predchádzajúcej Komisie sa zároveň domnievam, že náš kódex správania by sa mal sprísniť, aby sme etický štandard pre situácie prípadného konfliktu záujmov nastavili čo najvyššie. V budúcnosti chcem najmä predĺžiť obdobie, počas ktorého sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, v prípade bývalých komisárov na tri roky. Prirodzene, nie vždy prísnejšie pravidlá postačujú na zaistenie etického konania, sú však nevyhnutným východiskovým bodom.“

Zmeny rámcovej dohody

Predseda Juncker svojím listom adresovaným predsedovi Európskeho parlamentu nadväzuje na svoje vyhlásenie v správe o stave Únie zo 14. septembra 2016, ako aj na diskusiu o smerovaní o tejto záležitosti, ktorá sa v rámci kolégia komisárov uskutočnila 22. novembra. Predseda Juncker navrhuje zrušiť pravidlo – v súčasnosti stanovené v bode 4 Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou (ďalej len „rámcová dohoda“) –, ktoré vyžaduje, aby komisári, ktorí chcú kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu, prestali vykonávať svoju funkciu. Zavedú sa náležité záruky, aby sa predišlo využívaniu zamestnancov a zdrojov Komisie na účely kampane.

Viac..  Ministerstvo dopravy rieši situáciu na ukrajinských hraniciach, slovenskí dopravcovia sa búria

Tento návrh odráža súčasnú prax v členských štátoch, ktoré umožňujú členom svojich vlád kandidovať v európskych alebo vnútroštátnych voľbách a súčasne plniť svoje úlohy exekutívnej povahy.

Zmeny Kódexu správania komisárov

Druhý návrh predsedu Junckera sa týka obdobia, počas ktorého sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov a počas ktorej sú bývalí komisári povinní informovať Komisiu o svojom zámere vykonávať pracovnú činnosť po uplynutí ich funkčného obdobia. Predseda Komisie má v úmysle predĺžiť toto obdobie zo súčasných 18 mesiacov na dva roky v prípade členov Komisie a na tri roky v prípade predsedu Komisie. V súlade s rámcovou dohodou teraz žiada Európsky parlament o stanovisku k tomuto zámeru.

Súvislosti a ďalšie kroky

V rámcovej dohode z 20. novembra 2010 sa stanovuje, že členovia Komisie, ktorí sa aktívne zúčastňujú na volebných kampaniach musia opustiť Komisiu a počas účasti na kampani musia byť vo svojej funkcii nahradení iným členom Komisie. Táto povinnosť je implementovaná v Kódexe správania Komisárov z 20. apríla 2011.

Predseda Komisie zaslal predsedovi Európskeho parlamentu návrh na zmenu rámcovej dohody, konkrétne jej bodu 4 ods. 5 až 6. Hneď ako sa podarí dosiahnuť dohodu, Komisia náležitým spôsobom aktualizuje Kódex správania Komisárov.

Pokiaľ ide o obdobie, počas ktorého sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, v bode 8 rámcovej dohody sa stanovuje povinnosť Komisie požiadať Európsky parlament o stanovisko v prípade, že navrhuje revíziu kódexu správania týkajúcu sa konfliktu záujmov alebo etického správania sa.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices